МВР

ОД Стара Загора

 

ОТНЕМАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, СОБСТВЕНОСТ НА ЯНКО КАЛЧЕВ ТЕНЕВ

14 май 2020


М И Н И С Т Е Р С Т В О НА В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И
О Б Л А С Т Н А Д И Р Е К Ц И Я НА М В Р – С Т А Р А З А Г О Р А
Р А Й О Н Н О У П Р А В Л Е Н И Е – К А З А Н Л Ъ К


З А П О В Е Д


№ 284з-269/23.03.2020 год.

ОТНОСНО: ОТНЕМАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ В ПОЛЗА НА
ДЪРЖАВАТА.


На 24.03.2015 год. във РУ–Казанлък с предавателно – приемателен протокол рег. № 547-К/24.03.2015 год. са предадени късоцевно огнестрелно оръжие пистолет „Макаров”, кал. 9х18, № IK 370023, 14 бр. патрони кал. 9х18 и 3 /три/ бр. пълнители за пистолет “Макаров”. Огнестрелното оръжие и боеприпасите са собственост на ЯНКО КАЛЧЕВ ТЕНЕВ, ЕГН: 4706237646 с постоянен адрес с. Дунавци, ул. ”Искра”, № 28 който е починал на 11.01.2015 год.. Същия е притежавал разрешение за носене и употреба с № СТК 0360715/21.05.2010 год. и разрешение за съхранение № 371/21.05.2010 год. валидни до 21.05.2015 год.
При извършена проверка в Дирекция “ГРАО” при общ. Казанлък се установи, че г-н Тенев е оставил като наследници син Пламен Янков Калчев, ЕГН: 7307167800 с постоянен адрес гр. Казанлък, бул. ”Никола Петков”, № 37, вх. Б, ет.3, ап. 22. и дъщеря Марияна Янкова Калчева - Лефтерова, ЕГН: 7711157525 с постоянен адрес гр. Несебър, ул. “Иван Вазов”, № 12, ет. 4, ап.77.
Предаденото оръжие и боеприпаси за него се съхраняват във РУ – Казанлък съгласно изискванията на чл. 74 и чл. 98, ал. 1 – 3 от ЗОБВВПИ извън срока указан в чл. 213 от ЗОБВВПИ - една година от предаването им. До настоящия момент наследниците не са прехвърлили собствеността върху огнестрелното оръжие и боеприпасите и не са подали заявления за издаване на разрешения за съхранение, носене и употреба за същите.
Предвид горното и на основание чл. 213, ал.5 във връзка с ал.2 от ЗОБВВПИ.


ЗАПОВЯДВАМ
Отнемам в полза на държавата късоцевно огнестрелно оръжие пистолет „Макаров”, кал. 9х18, № IK 370023, 14 бр. патрони кал. 9х18 и 3 бр. пълнител за пистолет “Макаров”.
Настоящата заповед може да се обжалва в 14 – дневен срок от деня на връчването й пред Административен съд – Стара Загора, по реда на АПК.
Екземпляр от заповедта да се връчи или съобщи на Пламен Янков Калчев и Марияна Янкова Калчева - Лефтерова в срок до три дни от издаването и, по реда на АПК, а препис от нея да се изпрати на Началник сектор ”ОП” при РУ – Казанлък.
Препис от заповедта да се изпрати на ТД “НАП” за изпълнение.


НАЧАЛНИК:
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
ГР. КАЗАНЛЪК
20.03.2020 год. ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР
гр. Казанлък Христо Петров
1.Подписаният Пламен Янков Калчев, ЕГН: 7307167800, удостоверявам, че днес…………2020 год. получих екземпляр от заповед №…………….../………..… 2020 год.
Подпис:


2. Подписаната Марияна Янкова Калчева - Лефтерова, ЕГН: 7711157525 удостоверявам, че днес ………………2020 год. получих екземпляр от заповед № ……………….../………..… 2020 год.
Подпис:

 14 май 2020 | 16:29