МВР

ОД Стара Загора

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от ОДМВР – Стара Загора

14 сеп 2020

Част от имот – частна държавна собственост с адрес: гр.Стара Загора, бул.”Митрополит Методи Кусев” № 35, представляващо помещение за стопанска дейност на партерен етаж, с обща площ 100,30 кв.метра

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СТАРА ЗАГОРА

На основание заповед на министъра на вътрешните работи, чл. 16, ал. 2, във вр. с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 5, във вр. чл. 43 и чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост се
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от ОДМВР – Стара Загора, с предназначение за стопанска дейност, при следните условия:
І. Описание на частта от недвижим имот – публична държавна собственост:
Част от имот – частна държавна собственост с адрес: гр.Стара Загора, бул.”Митрополит Методи Кусев” № 35, представляващо помещение за стопанска дейност на партерен етаж, с обща площ 100,30 кв.метра, състоящо се от търговско помещение с прилежащи санитарен възел и складово помещение.
ІІ. Вид на търга – с тайно наддаване;
ІІІ. Първоначална месечна наемна цена: 585,00 лева (петстотин осемдесет и пет лева), без ДДС;
ІV. Срок за отдаване под наем – 7 (седем) години;
V. Дата, място и час на провеждане на търга – 15.10.2020 г. от 14.00 ч. в сградата на ОДМВР – Стара Загора, гр.Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” № 16.
VІ. Размер на депозита: 1000 лв, (хиляда лева), преведени по сметка на МВР в БНБ, IBAN: BG09 BNBG 9661 3300 1462 01, BIC: BNBG BGSD, в срок до 17,30 часа на 14.10.2020 г., включително.
VІІ. Цена на тръжната документация – 30 лв. (тридесет лева) с вкл.ДДС, преведени в срок до 17,30 часа на 14.10.2020 г., по банков, банкова сметка на ОДМВР – Стара Загора, в „Уникредит – Булбанк” АД – клон Стара Загора, IBAN: BG30UNCR76303100115626 и BIC: UNCRBGSF.
VІІІ. Срок и място за получаване на документацията за търга: От деловодството на ОДМВР – Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” № 16, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация, в срок до 14.10.2020 г. всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 15.30 ч. до 17.30 ч.
ІХ. Условия за оглед – на закупилите документация за участие в търга се осигурява оглед на обекта със служител на ОДМВР – Стара Загора, за времето от 13,00 до 16,00 часа, от 14.09.2020 г. до 14.10.2020 г., само от кандидати закупили тръжна документация. Огледа е с еднодневна предварителна заявка на сл.тел. 042/665308, г-жа Денка Николова.
Х. Специални изисквания към участниците:
1. Да имат регистрация по Търговския закон;
2. Да използват помещението само за стопанска дейност;
ХІ. Краен срок и място за приемане на заявление за участие в търга: Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в срок до 17.30 ч. на 14.10.2020 г. в деловодството на ОДМВР – Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” № 16 в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, като върху плика посочва предмета на търга, наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка. Ценовото предложение се поставя в плика със заявлението, в малък, запечатан, непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена". Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок, вкл. и донесени от куриер, или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик;

За връзка: 042/665500 юрисконсулт Милен Алексиев

 14 септември 2020 | 14:36