МВР

ОД Стара Загора

 

02 април 2018

О Б Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична държавна собственост, управлявана от ОДМВР – Стара Загора

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СТАРА ЗАГОРА

     На основание заповед на министъра на вътрешните работи, чл. 16, ал. 2, във вр. с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 5, във вр. чл. 43 и чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост се

     ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична държавна собственост, управлявана от ОДМВР – Стара Загора, при следните условия:

    І. Описание на части от недвижими имоти – публична държавна собственост:
      1.1. ОБЕКТ 1 - част от недвижим имот с площ 7,84 (седем цяло и осемдесет и четири стотни) кв.м., находящо се в гр.Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” № 16, сградата на ОДМВР – Стара Загора, приемна „Административно обслужване” на сектор „Български документи за самоличност”, първи етаж;
       1.2. ОБЕКТ 2 - част от недвижим имот с площ 5,60 (пет цяло и шестдесет стотни) кв.м., находящо се в гр.Стара Загора, кв.”Индустриален”, ул.”Промишлена” № 2, сградата на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Стара Загора, приемна „Административно обслужване”, първи етаж;
       1.3. ОБЕКТ 3 - част от недвижим имот с площ 7,00 (седем) кв.м., находящ се в гр.Стара Загора, ул.”Арх. Христо Димов” № 37, сграда на Второ Районно управление – Стара Загора, приемна „Административно обслужване” на сектор „Български документи за самоличност”, първи етаж;
       1.4. ОБЕКТ 4 - част от недвижим имот с площ 10,00 (десет) кв.м., находящо в гр.Казанлък, ул.”Княз Александър Батенберг” № 21 – сградата на Районно управление Казанлък при ОДМВР – Стара Загора, приемна „Административно обслужване” на сектор „Български документи за самоличност”, първи етаж;
       1.5. ОБЕКТ 5 - част от недвижим имот с площ 9,30 (девет цяло и тридесет стотни) кв.м., находящо в гр.Казанлък, ул.”Индустриална” № 6, сградата на сектор „Пътна полиция”, приемна „Административно обслужване”, първи етаж;
     ІІ. Вид на търга – с тайно наддаване;
     ІІІ. Първоначална месечна наемна цена: Първоначалната наемна цена е както следва, без ДДС:
За Обект 1: от 373,20 лева (триста седемдесет и три лева и 20 ст.)
За Обект 2: от 224,00 лева (двеста двадесет и четири лева и 00 ст.)
За Обект 3: от 280,00 лева (двеста и осемдесет лева и 00 ст.)
За Обект 4: от 456,00 лева (четиристотин петдесет и шест лева и 00 ст.)
За Обект 5: от 346,00 лева (триста четиридесет и шест лева и 00 ст.)
     ІV. Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години;
     V. Дата, място и час на провеждане на търга – 03.05.2018 г. от 14.00 ч. в сградата на ОДМВР – Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” № 16.
     VІ. Размер на депозита: 100 лв, (сто лева), преведени по сметка на МВР в БНБ, IBAN: BG09 BNBG 9661 3300 1462 01, BIC: BNBG BGSD, в срок до 02.05.2018 г., включително. Депозитът за участие от 100 лв. важи само за един обект.
      VІІ. Цена на тръжната документация – 30 лв. (тридесет лева) с вкл.ДДС, преведени по банков път по банкова сметка на ОДМВР – Стара Загора, в „Уникредит – Булбанк” АД – клон Стара Загора, IBAN: BG30UNCR76303100115626 и BIC: UNCRBGSF. Тръжната документация е една обща за всички обекти.
      VІІІ. Срок и място за получаване на документацията за търга: От деловодството на ОДМВР – Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” № 16, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация, в срок до 02.05.2018 г. всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 15.30 ч. до 17.30 ч.
      ІХ. Условия за оглед – на закупилите документация за участие в търга се осигурява оглед на обекта/обектите със служител на ОДМВР – Стара Загора, за времето от 13,00 до 16,00 часа, от 02.04.2018 г. до 02.05.2018 г., само от кандидати закупили тръжна документация. Огледа е с еднодневна предварителна заявка на сл.тел. 042/665308, г-жа Денка Николова.
     Х. Специални изисквания към участниците:
      1.Да имат регистрация по Търговския закон;
      2. Да притежават валиден лиценз за извършване на банкова дейност;
    ХІ. Краен срок и място за приемане на заявление за участие в търга: Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в срок до 17.30 ч. на 02.05.2018 г. в деловодството на ОДМВР – Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” №16 в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, като върху плика посочва предмета на търга, наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка. Ценовите предложения се поставят в плика със заявлението, в малки, запечатани, непрозрачни пликове с надпис "Предлагана цена", отделно за всеки от обектите, за които кандидата ще участва. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок, вкл. и донесени от куриер, или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик;

За връзка: 042/665-500 юрисконсулт Милен Алексиев
Изображения

 03 април 2018 | 11:15