МВР

ОД Стара Загора

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти, в сгради на ОДМВР – Стара Загора, за поставяне на кафеавтомати

12 апр 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СТАРА ЗАГОРА

 

                                              

На основание заповед на министъра на вътрешните работи, чл. 16, ал. 2,  във вр. с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 5, във вр. чл. 43 и чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост се

 

обявява търг с ТАЙНО наддаване

за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична държавна собственост, управлявани от ОДМВР – Стара Загора, за поставяне на кафеавтомати, при следните условия:

 

І. Описание на обектите:

1.1. ОБЕКТ 1 - част от недвижим имот с площ 1.0 (един) кв.м., находящ се в гр.Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” № 16, административна сграда на ОДМВР – Стара Загора, фоайе на първи етаж, с Идентификатор № 68850.515.173.1, Акт за публична държавна собственост № 2446 от 16.07.2013 година;

1.2. ОБЕКТ 2 - част от недвижим имот с площ 1.0 (един) кв.м., находящ се в гр.Стара Загора, ул.”Свети Княз Борис” № 89 – сградата на Първо Районно управление Стара Загора при ОДМВР – Стара Загора, коридор на втори етаж, Идентификатор № 68850.515.194.1, Акт за публична държавна собственост № 3009-МВР от 30.03.2018 година;

1.3. ОБЕКТ 3 - част от недвижим имот с площ 1.0 (един) кв.м., находящ се в гр.Стара Загора, ул.”Арх. Христо Димов” № 37, сграда на Второ Районно управление – Стара Загора, фоайе, първи етаж, Идентификатор № 68850.501.366.3,  Акт за публична държавна собственост № 7058 от 15.02.2011 година;

1.4. ОБЕКТ 4 – част от недвижим имот с площ 1.0 (един) кв.м., находящ се в гр.Стара Загора, кв.”Индустриален”, ул.”Промишлена” № 2, сградата на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Стара Загора, приемна „Административно обслужване”, първи етаж, № 68850.522.5273.6, Акт за публична държавна собственост № 2091 от 04.01.2011 година;

1.5. ОБЕКТ 5 - част от недвижим имот с площ 1.0 (един) кв.м., находящ в гр.Казанлък, ул.”Индустриална” № 6, сградата на сектор „Пътна полиция”, приемна „Административно обслужване”, първи етаж, Идентификатор № 35167.501.7025.1, Акт за публична държавна собственост № 2941-МВР от 14.12.2017 година;

ІІ. Вид на търга – с тайно наддаване;

ІІІ. Първоначална месечна наемна цена без ДДС:

За Обект 1: от 47,60 лева (четиридесет и седем лева и 60 ст.)

За Обект 2: от 50,40 лева (петдесет лева и 40 ст.)

За Обект 3: от 40,00 лева (четиридесет лева и 00 ст.)

За Обект 4: от 40,00 лева (четиридесет лева и 00 ст.)

За Обект 5: от 37,20 лева (тридесет и седем лева и 20 ст.)

ІV. Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години;

V. Дата, място и час на провеждане на търга – 14.05.2019 г. от 14.00 ч. в сградата на ОДМВР – Стара Загора, гр.Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” № 16;

VІ. Размер на депозита: 50 лв, (петдесет лева), преведени по сметка на МВР в БНБ, IBAN: BG09 BNBG 9661 3300 1462 01,   BIC: BNBG BGSD, в срок до 13.05.2019 г., включително. Депозита от 50 лева е само за един обект;

VІІ. Цена на тръжната документация – 30 лв. (тридесет лева) с вкл.ДДС, преведени по банков път по банкова сметка на ОДМВР – Стара Загора, в „Уникредит – Булбанк” АД – клон Стара Загора, IBAN: BG30UNCR76303100115626  и BIC: UNCRBGSF;

VІІІ. Срок и място за получаване на документацията за търга: От деловодството на ОДМВР – Стара Загора, гр.Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” № 16, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация, в срок до 13.05.2019 г. всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 15.30 ч. до 17.30 ч.;

ІХ. Условия за оглед –  на закупилите документация за участие в търга се осигурява оглед на обекта със служител на ОДМВР – Стара Загора, за времето от 13,00 до 16,00 часа, от 13.04.2019 г. до 13.05.2019 г., само от кандидати закупили тръжна документация. Огледа е с еднодневна предварителна заявка на сл.тел. 042/665308, г-жа Денка Николова;

Х. Специални изисквания към участниците:

Обектите да се използват само за поставяне на кафе автомати и в съответствие със законовите изисквания за този вид дейност;

ХІ. Краен срок и място за приемане на заявление за участие в търга: Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в срок до 17.30 ч. на 13.05.2019 г. в деловодството на ОДМВР – Стара Загора, гр.Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” №16 в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, като върху плика посочва предмета на търга, наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка. Ценовите предложения се поставят в плика със заявлението, в отделни малки, запечатани, непрозрачни пликове с надпис "Предлагана цена" и за кой обект се отнася, отделно за всеки от обектите, за които кандидата ще участва. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок, вкл. и донесени от куриер, или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик;

 

За връзка: 042/665500 юрисконсулт Милен Алексиев
8121з-773

 11 юли 2019 | 14:55