МВР

ОД Стара Загора

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, с предназначение за кабинет по дентална медицина.

12 апр 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СТАРА ЗАГОРА

 

                                              

На основание заповед на министъра на вътрешните работи, чл. 16, ал. 2,  във вр. с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 5, във вр. чл. 43 и чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост се

 

обявява търг с ТАЙНО наддаване

за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от ОДМВР – Стара Загора, с предназначение за кабинет по дентална медицина, при следните условия:

 

І. Описание на обекта: част от недвижим имот, публична държавна собственост - кабинет, предназначен за дейност по дентална медицина, находящ се в административната сграда на ОДМВР – Стара Загора, гр.Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” № 16, „Медицинска служба”, втори етаж, с полезна площ от 18,36 кв.м.;

ІІ. Вид на търга – с тайно наддаване;

ІІІ. Първоначалната месечна наемна цена е 72,30 лева (седемдесет и два лева и 30 ст.) без ДДС;

ІV. Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години;

V. Дата, място и час на провеждане на търга – 15.05.2019 г. от 14.00 ч. в сградата на ОДМВР – Стара Загора, гр.Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” № 16;

VІ. Размер на депозита: 50 лв, (петдесет лева), преведени по сметка на МВР в БНБ, IBAN: BG09 BNBG 9661 3300 1462 01,   BIC: BNBG BGSD, в срок до 14.05.2019 г., включително;

VІІ. Цена на тръжната документация – 30 лв. (тридесет лева) с вкл.ДДС, преведени по банков път по банкова сметка на ОДМВР – Стара Загора, в „Уникредит – Булбанк” АД – клон Стара Загора, IBAN: BG30UNCR76303100115626  и BIC: UNCRBGSF;

VІІІ. Срок и място за получаване на документацията за търга: От деловодството на ОДМВР – Стара Загора, гр.Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” № 16, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация, в срок до 14.05.2019 г. всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 15.30 ч. до 17.30 ч.;

ІХ. Условия за оглед –  на закупилите документация за участие в търга се осигурява оглед на обекта със служител на ОДМВР – Стара Загора, за времето от 13,00 до 16,00 часа, от 14.04.2019 г. до 14.05.2019 г., само от кандидати закупили тръжна документация. Огледа е с еднодневна предварителна заявка на сл.тел. 042/665308, г-жа Денка Николова;

Х. Специални изисквания към участниците:

1. Да са членове на Българския зъболекарски съюз и

2. Да имат регистрация по Търговския закон или да осъществяват професионалната си дейност, като лица упражняващи свободна професия;

ХІ. Краен срок и място за приемане на заявление за участие в търга: Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в срок до 17.30 ч. на 14.05.2019 г. в деловодството на ОДМВР – Стара Загора, гр.Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” №16 в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, като върху плика посочва предмета на търга, наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка. Ценовото предложение се поставя в плика със заявлението, в малък, запечатан, непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена". Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок, вкл. и донесени от куриер, или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик;

 

За връзка: 042/665500 юрисконсулт Милен Алексиев

Прикачени документи Заповед 8121з-712   (pdf - 195,00KB) - 20 юни 2019 11:01

 20 юни 2019 | 11:02