МВР

ОД Търговище

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В СЕКТОР “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ” ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ТЪРГОВИЩЕ

- Издаване и подмяна на лични карти на български граждани;

- Издаване и подмяна на паспорти на български граждани;

- Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на български лични документи;

- От 1 юли 2016 г. стартира портала за електронни административни услуги на МВР на Интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg.  Чрез него всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис, може да подаде заявление за издаване на: лична карта и паспорт, удостоверение за събития, свързани с издаването на документи, както и на дубликат на свидетелство за управление на МПС. 

      Предоставяне на данни за български лични документи, издадени на български граждани, от информационните фондове на МВР.

    Секторите БДС при ОДМВР предоставят данни от информационните фондове на МВР, свързани с издаването и ползването на български лични документи. Те се дават в срок до 14 дни след регистриране на писмено заявление/искане в устен или писмен вид, или на други информационни носители. Заявлението се подава лично или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

    При подаване на писменото искане, заявителят удостоверява своята самоличност и прилага документ за платена държавна такса по раздел 7 от тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Поименният документ за платена държавна такса е на обща стойност 7 лв. (2 лв. за регистриране на искането за издаване на удостоверение и 5 лв. за изготвяне на удостоверението).

    Издадените удостоверения се получават лично от заявителя или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, или от лице, посочено от заявителя в заявлението пред длъжностното лице при подаването му.

Информацията, съхранявана във фондовете на МВР, свързана с български лични документи, отнасящи се до трети лица се предоставя само на основание на закон или с акт на съдебната власт. В този случай, издадените удостоверения се получават лично от заявителя.

Условия и ред за издаване на СУМПС

Свидетелството за управление на моторно превозно средство се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лица при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.

При подмяна на свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат заявлението може да се подаде и в РУ при ОДМВР по постоянен адрес, в РУ при ОДМВР, определени от главния секретар на МВР или от упълномощени от него длъжностни лица по предложение на директорите на ОДМВР.

Във всички останали случаи е необходимо заявителят да посети звената „Пътна полиция” при ОДМВР по постоянен адрес.    

При подмяна на свидетелство за управление на МПС освен документите съгласно актовете по прилагането на ЗДвП се изискват и:

- документ за платена държавна такса;

- предходното свидетелство за управление на МПС  и контролен талон- при подмяна;

- карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС от категориите "АМ", "А1", "А2", "А", "B1", "B", "BЕ" и "Ткт", издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия;
            -карта за оценка на физическата годност на водач за управление на МПС от категории "С1", "С", "С1Е", "СЕ", "D1", "D", "D1Е", "DЕ", "Ттм" и "Ттб" трябва да съдържа преминати задължителни прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, нервната система, вътрешните органи, хирургичен и ортопедо-травматологичен статус. Заключението за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност за лицата се дава от общопрактикуващия лекар въз основа на резултатите от прегледите при съответните специалисти;
         - Декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз. Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на РУ при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис  трябва да е с нотариална заверка. 
 
Срок на валидност на СУМПС

1. Срокът на валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство за категории АМ, А1, А2, А, В, В1 и ВЕ е 10 години.

2.  Срокът на валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство за категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и Т е 5 години.

3.  Срокът на валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство на лица с трайни увреждания за категориите по т. 1  е до 10 години, а за категориите по т. 2 е до 5 години.

ВНИМАНИЕ!!!

Свидетелство за управление на МПС не се издава при несъответствие в данните или при неплатени глоби по ЗДвП.

Свидетелство за управление на МПС по заявление прието в РУ при ОДМВР по постоянен адрес се издава в срок до 30 дни от приемане на заявлението (обикновена услуга).

Издаденото свидетелство за управление на МПС се получава лично от заявителя или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно, копие от което се прилага към заявлението, или от лице, посочено от заявителя в заявлението при подаването му.

СРОКОВЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

ТАКСИ

Свидетелство за управление на моторно превозно средство

Обикновена услуга

Бърза услуга

Свидетелство за управление на моторно превозно средство от 18 г. до 58 г.

25 лв. + 2 лв.

50лв. + 2 лв.

Свидетелство за управление на моторно превозно средство на лица от 58 до 70 г.

11 лв. + 2 лв.

22 лв. + 2 лв.

Свидетелство за управление на моторно превозно средство на лица над 70 г.

Безплатна

2 лв.

 

 Преференциални такси за граждани, притежаващи валиден ТЕЛК с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане 50 % или над 50 %.

 

обикновена услуга

бърза услуга

Свидетелство за управление на моторно превозно средство на лица на лица с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане 50 % или над 50 %

 

3 лв. + 2 лв.

 

6 лв. + 2 лв.

           

ВНИМАНИЕ!!!

При подаване на заявленията лицата с трайно намалена работоспособност трябва да представят валидно експертно решение от ТЕЛК в оригинал и ксерокопие.

 

 Издаване на лична карта

    Лична карта се издава на български граждани и е основен идентификационен документ за самоличност на територията на Република България. Българските граждани имат право да пътуват с лична карта през вътрешните граници на Република България с държавите – членки на ЕС, както и в случаите, предвидени в международни договори (повече информация може да получите от сайта на МВнР).

    Право да притежава лична карта има всеки български гражданин, навършил 14 години.

     Всеки български гражданин е длъжен да поиска издаването на лична карта в срок до 30 дни от:
-навършване на 14-годишна възраст, за лицата пребиваващи на територията на Република България;
-завръщането си в страната, за лицата пребиваващи в чужбина и навършили 14 години;
-получаване на удостоверение за придобито или възстановено българско гражданство.

    Всеки български гражданин е длъжен да поиска издаването на лична карта в срок до 30 дни при:
-изтекъл срок, повреждане, унищожаване, изгубване или открадване;
-промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа;
-промяна на постоянния адрес.

    В случаите, когато личната карта е изгубена, открадната, повредена или унищожена българският гражданин обявява това обстоятелство с декларация по чл.17, ал.1 от ПИБЛД и удостоверителен документ  за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от  компетентните  органи в срок до три дни, след което подава заявление за издаване нова лична карта в срок до 30 дни.

Срокът на валидност на издадена лична карта е:
- 4 години – на лица от 14- до 18-годишна възраст;
- 10 години – на лица от 18- до 58-годишна възраст;
- безсрочни - на лица навършили 58-годишна възраст.

Издаване и подмяна на лична карта в Република България.
     
За да подаде заявление за издаване на лична карта, българският гражданин (заявител) се явява лично в звеното "Български документи за самоличност" (БДС) при ОДМВР и РУ към тях по постоянен адрес, удостоверява своята самоличност и му се предоставя отпечатано заявление по образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданско състояние.

    Заявителят проверява попълнените данни, като маркира вярно/невярно и попълва празните полета.

       При промяна на гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Национална база данни „ Население“, към заявлението за подмяна на личната карта се прилагат предходната лична карта и:
-при промяна на ЕГН-удостоверителен  документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;
-за промяна на имена – официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;
-за промяна на постоянен адрес – удостоверителен документ от съответната общинска администрация;
-при промяна на пола- официален документ от съответните компетентни органи;
-за промяна на транслитерация - имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация съгласно таблица за транслитерация на българската азбука в английска азбука, като:
> в първи документ за самоличност - могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация;
> в следващ документ за самоличност - само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.

    Ако заявителят желае друго лице да получи готовия документ, той посочва данните му (имена, ЕГН/ЛНЧ и № на лична карта) в заявлението.

За издаване на първа лична карта се представят и:
-Документ за платена държавна такса (на лицата от 14 г. до 16 г. първата лична карта е безплатна);
-Удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението
     
Служителят приема заявлението с приложените към него документи. Заснема лицето на заявителя и снема неговия подпис. Служителят предоставя на заявителя регистрационен талон, в който са отбелязани мястото и дата на получаване.

    Издадената лична карта се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

    Особеност при подаване на заявление за издаване на лична карта и получаването и на:
-непълнолетни (от 14 г. до 18 г.) и на поставени под запрещение лица - подава се лично и в присъствие на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението. Личната карта се получава от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му;

-непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени за отглеждане в специализирани институции - подава се лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която е настанено по съответния ред, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ;

-непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство или в семейството на роднини или близки се подава лично и в присъствието на приемния родител, близък или роднина, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ.

    Издаване и подмяна на лична карта на български граждани - в чужбина.

    Българските граждани, пребиваващи в чужбина, могат да подадат заявления за издаване на лични карти в дипломатическите и консулските представителства на Република България .

  Издаване на паспорт

    Паспортът е документ за преминаване на държавната граница на Република България и за пребиваване извън страната. На територията на Република България той е и документ за самоличност на българските граждани. Издава се със срок на валидност 5 години.

    След изтичане срока на валидност на паспорта, той трябва да бъде върнат в 3-месечен срок на органа, който го е издал.

       В случаите, когато паспортът е изгубен, откраднат, повреден или унищожен българският гражданин обявява това обстоятелство в срок до три дни.

    Заявление за нов паспорт може да бъде подадено и преди изтичане на срока на валидност на паспорта.

    Издаване и подмяна на паспорт в Република България

    За да подаде заявление за издаване на паспорт българският гражданин (заявител) се явява лично в звеното "Български документи за самоличност" (БДС) при ОДМВР или РУ към тях по постоянен адрес, удостоверява своята самоличност и му се предоставя отпечатано заявление по  образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданското състояние.

    Заявителят проверява попълнените данни, като маркира вярно/невярно и попълва празните полета. Ако е необходимо, нанася корекции в заявлението, като за всяка една корекция представя съответен удостоверителен документ по гражданско състояние:
- за промяна на имена - удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името;
- за промяна на постоянен адрес - удостоверение за постоянен адрес
- за промяна на транслитерация - имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация съгласно таблица за транслитерация на българската азбука в английска азбука, като:
> в първи документ за самоличност - могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация;
> в следващ документ за самоличност - само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.

    Ако заявителят желае друго лице да получи готовия документ, той посочва данните му (имена, ЕГН/ЛНЧ и № на лична карта) в заявлението.

    За издаване  и подмяна на  паспорт се представят:
Документ за платена държавна такса;
- Удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението на лица до 18 г.

Служителят приема заявлението с приложените към него документи. Заснема лицето на заявителя, снема два пръстови отпечатъка (ляв и десен показалец) и неговия подпис. Пръстови отпечатъци се снемат на лица, навършили 12 години. Подпис се снема на лица, навършили 14 години. Служителят предоставя на заявителя регистрационен талон, в който са отбелязани мястото и дата на получаване на готовия документ.

    Паспортът се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лицето, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

    Особеност при подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години:

    При подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години, присъства самото лице и неговите родители, настойници или попечители. Заявлението се подава от:
- родителите или настойниците на лице, ненавършило 14 години;
- лицето, което е навършило 14 години, като родителите или попечителите изразяват съгласието си, полагайки подпис в заявлението.
   
При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представят някой от следните документи:
1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;
2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;
3. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете, съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на 25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон на 21 февруари 2003 г., или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксембург на 20 май 1980 г., ратифицирана със закон на 26 февруари 2003 г., в сила от 1 октомври 2003 г., което се съгласува с Министерството на правосъдието;
4. препис-извлечение от акт за смърт , ако единия родител е чужд гражданин и информацията не е отразена в Национална база данни „ Население“.

    При разногласие между родителите за издаване на паспорт на лице, ненавършило 18 години, се представят някой от следните документи:
1. влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;
2. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и след съгласуване с Министерството на правосъдието.

    Паспортите на малолетните и непълнолетните лица се получават от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му;

    Издаване и подмяна на паспорт на български гражданин - в чужбина

    Български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина.

СРОКОВЕ И ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ
обикновена услуга - до 30 дни от датата на подаване на заявлението
- бърза услуга - до 3 работни дни от датата на подаване на заявлението
- експресна услуга – до 8 работни часа

ТАКСИ

Лична карта

Обикновена услуга

Бърза услуга

Експресна услуга

Първа ЛК на лица

от 14 до 16 г.

Безплатна

безплатна

безплатна

Следваща ЛК на лица

от 14 до 16 г.

13 лв.

26 лв.

65 лв.

ЛК на лица от 16 до 18 г.

13 лв.

26 лв.

65 лв.

ЛК на лица от 18 до 58 г.

18 лв.

36 лв.

90 лв.

ЛК на лица от 58 до 70 г.

11 лв.

22 лв.

55 лв.

ЛК на лица над 70 г.

Безплатна

Безплатна

безплатна

 

Паспорт

Обикновена услуга

Бърза услуга

Експресна услуга

Първи паспорт на лица до 14 г.

10 лв.

20 лв.

50 лв.

Следващ паспорт на лица до 14 г.

20 лв.

40 лв.

100 лв.

Паспорт на лица от 14 до 58 г.

40 лв.

80 лв.

200 лв.

Паспорт на лица от 58г. до 70 г.

20 лв.

40 лв.

100 лв.

Паспорт на лица над 70 г.

10 лв.

20 лв.

50 лв.

Паспорт на лица, от които е невъзможно снемането на пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност

15 лв.

30 лв.

75 лв.


Преференциални такси за граждани, притежаващи валиден ТЕЛК с трайно
намалена работоспособност или степен на увреждане 50 % или над 50 %.

обикновена услуга

бърза услуга

експресна услуга

Лична карта на лица с трайнонамалена работоспособност илистепен на увреждане

50 % или над 50 %

2 лв.

4 лв.

10 лв.

Паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане 50 % или над 50 %

3 лв.

6 лв.

15 лв.

     
ВНИМАНИЕ!!!
При подаване на заявленията лицата с трайно намалена работоспособносттрябва да представят валидно експертно решение от ТЕЛК в оригинал и ксерокопие.

УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,

 

Информираме Ви, че заплащането на таксите за издаване на лична карта и/или паспорт може да извършите по някой от следните начини:

 

DEAR BULGARIAN CITIZENS,

 

Please be informed that you may pay the fees for issuing your ID card and/or passport in any of the following ways:

 

Плащане по банков път

Възможно е побанков път да преведете такса за издаване на български личен документ. Квитанцията за платена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нарежданене може да се превеждат такси за повече от едно лице. С едно платежно нарежданеможе да се преведе такса за повече от един документ, ако те ще се издават с едно заявление и един вид услуга (напр. за лична карта и паспорт с бърза услуга едно банково нареждане).

 

Bank payment

It is possible to transfer a fee for the issuance of a Bulgarian personal document by bank transfer. The paid fee receipt is by name and is attached to the application. One single payment order cannot be used for more than one person. One payment order may be used for more than one document if one application for one type of service is submitted (e.g. one bank order for ID card and passport with fast service).

Плащане чрез Интернет

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по съответната сметка на СБДС - IBAN-BG10UBBS80023106123505; BIC на БНБ - UBBSBGSF.

Към заявлението се прилага разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане.

За извършване на бърза или експресна услуга, платежният документ следва да бъде заверен (с подпис и печат) от оператора на съответната система за Интернет разплащане, тъй като са необходими няколко дни за извършване на проверка за наличността на плащането.

За извършване на обикновена услуга се приема и незаверен платежен документ.

 

Payment via Internet

Fees for issuance of Bulgarian personal documents may also be paid through any of the payment systems via Internet to the account of Bulgarian Identity Documents Unit:IBAN-BG10UBBS80023106123505; BIC - UBBSBGSF.

A printed document generated by the payment system and certifying the payment shall be attached to the application.

To order fast or express service, the payment document should be certified (signed and stamped) by the operator of the corresponding Internet payment system, as several days are needed to check the availability of the payment.

A non-certified payment document is accepted when a regular service is ordered.

 

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по съответната банкова сметка на СБДС - IBAN-BG10UBBS80023106123505; BIC на БНБ - UBBSBGSF.

Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.

 

Payment through Bulgarian Posts EAD

The fee for issuance of Bulgarian personal documents can also be paid by postal money transfer to the bank account of Bulgarian Identity Documents Unit- IBAN-BG10UBBS80023106123505; BIC - UBBSBGSF.

The name of the postal stamp, which certifies the payment, shall be the name of the applicant.

 

Плащане чрез картово разплащане

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа
№ 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място (на гишето), където се подава заявлението за издаване на български личен документ.

Payment by bank card

The fees under Tariff No 4 for issuance of Bulgarian personal documents and all charges under penal orders may be paid by bank card through POS terminals. The payment is made on the desk/place of applying.

 

 

Изборът за начина на плащане на таксата за издаване на лична карта и/или паспорт е личен и Ваше право е да се запознаете с комисионната на плащането, което сте избрали за Вашата услуга.

The payment method for issuance of ID card and/or passport is your personal choice and you have the right to be informed about the payment commission you have chosen for your service.

    Гражданите могат да заплащат таксите по Тарифа № 4 за издаване на български лични документи и удостоверителни документи, както и да заплащат наложени глоби с наказателни постановления по “Закона за българските лични документи” (ЗБЛД) по сметка:

ОД МВР - ТЪРГОВИЩЕ
IBAN BG 10UBBS80023106123505

BIC UBBS BGSF  

Български лични документи, издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България (бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище)

В „Административния регистър“ на Република България, предоставената административната услуга е с наименование и уникален номер - „Издаване на български документи за самоличност на чужденци с предоставена особена закрила от Република България“ № 2270.

На чужденците с предоставена закрила в Република България се издават следните документи за самоличност:

 • Карта на бежанец - срок на валидност от 3 до 5 години;
 • Карта на чужденец с хуманитарен статут - срок на валидност до 3 години;
 • Карта на чужденец, получил убежище - срок на валидност до 5 години.
 • Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец - срок на валидност до 5 години, но не по-голям от срока на валидност на картата на бежанец;
 • Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут - срок на валидност до 3 години, но не по-голям от срока на валидност на картата на чужденец с хуманитарен статут;
 • Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище - срок на валидност до 5 години, но не по-голям от срока на валидност на картата на чужденец, получил убежище;
 • Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец (издава се от дипломатическите и консулските представителства на чужденец с предоставена закрила в Република България, който е изгубил в чужбина българския си личен документ.)

Конкретните срокове на валидност на документите се определят от Държавна агенция за бежанците.

 Къде и кога може да се подаде заявление за издаване на български лични документи на чужденци с предоставена закрила в Република България

  заявление за издаване на документ за самоличност се подава в СДВР/ОДМВР по постоянен адрес на заявителя.

   Карта на бежанец, карта на чужденец с хуманитарен статут или карта на чужденец, получил убежище се издават на лица, навършили 14 години.

   Удостоверения за пътуване зад граница се издават и на лица под 14 години.

  Заявление за издаване на карта на бежанец, карта на чужденец с хуманитарен статут или карта на чужденец, получил убежище се подава в срок до 30 дни след:

 • навършване на 14-годишна възраст;
 • изтичане срока на валидност на притежаваната карта;
 • като е заявено, че картата е повредена, унищожена, изгубена или открадната;
 • при промяна на постоянния адрес, посочен в притежаваната карта;
 • при промяна на имената, единния граждански номер (личния номер/личен номер на чужденец), пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето.

Важно! В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ в срок до 3 дни се подава декларация по чл.17, ал.1 от ПИБЛД в най-близкото структурно звено на МВР.

При неспазване на посочените срокове на чужденеца може да бъде търсена административнонаказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание „глоба“.

Срокове за издаване на български лични документи на чужденци с предоставена закрила в Република България:

При избор на обикновена услуга документа се издава в срок до 30 дни от датата на приемане на заявлението.

       При избор на бърза услуга документа се издава в срок до 10 работни дни от датата на приемане на заявлението.

Ред за издаване на български лични документи на чужденци с предоставена закрила в Република България

Заявление за издаване на български личен документ се подава лично, като в случаите на първо издаване на документ за самоличност се представя официалния документ, издаден от органите, които предоставят статут на бежанец, хуманитарен статут или убежище.

Заявлението за издаване на документите за самоличност може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато: няма промяна на името, ЕГН, ЛНЧ, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето и са му снети необходимите биометрични данни преди не повече от 59 месеца от датата на подаване на заявлението.

Заявление за издаване на документи на непълнолетни  (лица които не са навършили 18 години) и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, или оправомощен представител на общината, който полага подпис в заявлението.

Заявление за издаване на документи на непълнолетни чужденци, настанени за отглеждане в специализирани институции, се подава лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която детето е настанено по съответния ред, само в случаите, при които детето е с неизвестни или починали родители или други законни представители или на което не е назначен попечител, както и в случаите, при които към момента на навършване на 14-годишна възраст родителите или законните представители не са се явили, за да положат подпис в заявлението.

На заявителя се предоставя отпечатано заявление, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданското състояние на заявителя, снимка и подпис от последния му издаден документ за самоличност.

Заявителят извършва проверка на попълнените данни, като отразява в заявлението - вярно/невярно (отбелязва с “V” полето вярно, когато данните в заявлението съвпадат с актуалните му данни, и отбелязва с “V” полето невярно, когато данните в заявлението не съвпадат с актуалните му данни), попълва празните полета, които не са попълнени, нанася съответните корекции и актуализации и подписва заявлението.

 Необходими документи, които се прилагат към заявлението за издаване на български лични документи на чужденци с предоставена закрила в Република България

Към заявлението се прилагат:

 • Копие от официален документ, с който е предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или убежище (само при първо издаване на документ за самоличност);
 • Удостоверение за вписване в регистъра на населението по постоянен адрес (документа не се представя, в случай, че промяната е отразена в Национална база данни "Население");
 • Документ за платена държавна такса;
 • Съдебно решение за настаняване извън семейството (оригинал и копие) и положително становище на Дирекция “Социално подпомагане”, когато се подава заявление за издаване на личен документ на непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции.

При подаване на заявлението се представя националния документ за задгранично пътуване, с който чужденеца е влязъл в страната (не се изисква, когато е влязъл в страната без документи).

 Получаване на български лични документи на чужденци с предоставена закрила в Република България

Издадените лични документи се получават лично.

Когато заявлението е подадено лично, документът може да се получи от упълномощено от заявителя лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Когато заявлението за издаване на български личен документ е подадено лично изготвения документ може да бъде получен от лицето, чиито данни са посочени от заявителя в заявлението.

Документите, издадени на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се получава от родител, или оправомощен представител на общината, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Документите на лица до 18 години, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, се получават от директора на специализираната институция.

Такси, които се събират за издаване на български лични документи на чужденци с предоставена закрила в Република България и основание за тяхното определяне:

            За издаване на български личен документ на чужденец с предоставена особена закрила /обикновена услуга - 30 календарни дни/ се събират следните такси:

 1. За карта на бежанец – 30 лева;
 2. За карта на чужденец с хуманитарен статут – 30 лева;
 3. За карта на чужденец, получил убежище – 40 лева;
 4. За удостоверение за пътуване зад граница на бежанец–50 лева;
 5. За удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут – 50 лева;
 6. За удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище – 55 лева.
 7. Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец – 40 лв.

         Таксите за издаване на горните документи се заплащат в двоен размер, когато услугата се извършва в срок до 10 работни дни /бърза услуга/.

          Таксите са определени в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерство на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

          Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 1. По банков път;
 2. На гише в административно звено за обслужване с банкова карта. 

При невъзможност за снемането на биометрични данни - пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност удостоверенията за пътуване зад граница на бежанец, на чужденец, получил убежище и на чужденец с хуманитарен статут се издават със срок на валидност 12 месеца и се заплаща такса в размер на 18 лв.

 Какво да предприемем при изгубване или кражба на документи за самоличност?

    При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ българският гражданин е задължен в срок до три дни да заяви това обстоятелство в
- Република България - в най-близкото звено “Български документи за самоличност” (БДС) при ОДМВР или РУ към тях;
- чужбина - в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България.

    С цел предотвратяване на злоупотреба с изгубен/откраднат български личен документ е необходимо да се попълни декларация по чл.17, ал.1 от ПИБЛД, която да се депозира лично. На основание подадената декларация документът ще бъде обявен за невалиден в информационния фонд на МВР, в Шенгенската информационна система и автоматизирана информационна система Интерпол.

    При намиране на изгубен/откраднат български личен документ, сте длъжни да се явите в най-близкото звено БДС при СДВР, ОДМВР или РУ към тях или в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, за да го представите.

    В случай че заявите за изгубен/откраднат български личен документ в полицията на държава членка на Шенген или на Интерпол, то документът Ви ще бъде обявен в Шенгенската информационна система или автоматизирана информационна система Интерпол.

    Използването на невалиден документ е административно нарушение и се санкционира.

Административни нарушения и наказания по ЗБЛД.

Необходимо е да се знае, че се съставят актове за установяване на административно нарушение по ЗБЛД и се налагат глоби както следва:

Наказва се с глоба от 50 до 300 лв. лице, което:

 • използва подправени или чужди български лични документи, ако не подлежи на по-тежко наказание;
 • отнеме, задържи без съгласие на притежателя, укрие или унищожи български личен документ на друго лице;
 • приеме или даде в залог или преотстъпи български личен документ;
 • не представи български личен документ при поискване от компетентните длъжностни лица.

Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което:

 • не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа;
 • не направи необходимото като родител, настойник или попечител за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст;
 • не подаде заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като е заявил, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната;
 • е навършило 18 години и не е подало заявление за издаване на лична карта;
 • не подаде заявление в срок до 30 дни за подмяна на личната карта след изтичане на нейната валидност;
 • не върне паспорта си или заместващия го документ на органа, който го е издал, в тримесечен срок след изтичане на неговата валидност или след отпадане на основанието за издаването или ползването му.

Наказва се с глоба от 30 до 200 лв. лице, което:

 • е български гражданин и не обяви пред компетентните български органи придобиването на документи за самоличност, издадени от друга държава, в определения за това срок;
 • изгуби, повреди или унищожи български личен документ;
 • не е декларирало в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ;
 • е декларирало български личен документ за повреден, унищожен, изгубен или откраднат и е установено, че продължава да го използва;
 • обяви неверни данни при подаване на заявление за издаване на български личен документ, ако не подлежи на по-тежко наказание по друг закон;
 • използва нередовни български лични документи;
 • попречи на упълномощените органи да извършат проверка за установяване на самоличността му.

При повторно нарушение наказанието е глоба от 50 до 300 лв.

ВНИМАНИЕ!

 Не пътувайте с обявен за изгубен/откраднат български личен документ, тъй като същият ще бъде иззет от компетентните полицейски или митнически власти. 

МОБИЛНА СТАНЦИЯ

     Сектор “Български документи за самоличност” при ОДМВР – Търговище разполага с мобилна станция, с която се обслужват трудно подвижните и лежащо болни хора в домовете им.

      За да бъдат посетени от мобилен екип е необходимо:

      Да се подаде писмено искане до директора на ОДМВР – Търговище от лицето или негов близък. Необходимо да бъде посочен телефон за връзка. След  резолюция на директора, началник сектор “Български документи за самоличност” се свързва с нуждаещия се от мобилна станция или негов близък. Лицето се уведомява за размера на таксата, която следва да бъде заплатена, съгласно Тарифа № 4 по сметка на ОДМВР – Търговище и необходимите документи, които трябва да бъдат приложени към заявлението. Уточнява се дата и час на посещение от мобилния екип в дома на нуждаещия се от документ за самоличност.

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ИНФОРМИРАМ ВИ, ЧЕ ЧРЕЗ ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

НА МВР НА ИНТЕРНЕТ  АДРЕСА:

e-uslugi.mvr.bg

ВСЕКИ  БЪЛГАРСКИ  ГРАЖДАНИН, ПРИТЕЖАВАЩ ВАЛИДЕН  БЪЛГАРСКИ  КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС   МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА: 

 • ЛИЧНА КАРТА  И  ПАСПОРТ
 • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА  СЪБИТИЯ СВЪРЗАНИ   С  ИЗДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ
 • ДУБЛИКАТ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  МПС

СЕКТОР “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ” ПРИ ОДМВР-ТЪРГОВИЩЕ
Адрес: гр. Търговище, ул. “Спиридон Грамадов” № 36

РАБОТНО ВРЕМЕ

от 8.30 ч. до 17.30 ч. – всеки делничен ден
Почивни дни: събота и неделя

ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ
0601/60262
0601/60425

ПРИЕМНИ ДНИ И ЧАСОВЕ НА НАЧАЛНИК СЕКТОР БДС - вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 15.00 ч.

email: [email protected]

Административни звена за прием на заявления за издаване на български лични документи:

РУ-Омуртаг

Адрес: гр. Омуртаг, ул. “Иван Вазов” № 2

Работно време:
от 8.30 ч.  до 17.30 ч. – всеки делничен ден
Почивни дни: събота и неделя

Телефони за информация:
0605/63721, вътр. 217, 252.

РУ-Попово

Адрес: гр. Попово, ул. “Райко Даскалов” № 18

Работно време:
от 8.30 ч. до 17.30 ч. – всеки делничен ден
Почивни дни: събота и неделя

Телефон за информация:
0608/42507, вътр. 215.

НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ СЕКТОР“БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ” ПРИ ОДМВР-ТЪРГОВИЩЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЗВЕНА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ В РУ-ОМУРТАГ И РУ-ПОПОВО


Закон за българските лични документи
Правилник за издаване на българските лични документи
Инструкция № Iз-417/10.03.2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси

БЛАНКИ

Декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи
Искане за задържане на паспорт с положени валидни визи
Заявление за издаване на удостоверение за влизане и излизане от Република България
Примерен образец пълномощно


Харта на клиента на Министерство на вътрешните работи

Административни услуги

Administrative service

Информация за предоставяне на административна услуга Издаване на български документи за самоличност на чужденци с предоставена особена закрила от Република България

Information On the provision of administrative services Issuance of Bulgarian Identity Documents to foreign nationals granted special protection from the Republic of Bulgaria