МВР

ОД Търговище

 

19 яну 2021

В областната дирекция предстои конкурс за назначаване на четири длъжности за полицаи
І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Степен на образование: средно образование.


II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Работи по осигуряване на обществения ред, предотвратява и оказва съдействие при разкриване на престъпления и нарушения на обслужваната територия;

Взаимодейства със съседните наряди, другите специализирани държавни и обществени органи, ангажирани с противодействие на престъпността и опазване на обществения ред;

Съдейства на местната държавна власт по изпълнение на задачи, произтичащи от решения и указания на държавните органи;

Работи по привеждане в изпълнение на решения на правоохранителните органи;
Участва и оказва съдействие при ликвидирането на крупни аварии и стихийни бедствия;
……………………………………………………………………………………………

III. КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА:

След публикуване на обявлението за конкурса в специализирана страница в интернет или портал за търсене на работа (Jobs.bg; Zaplata.bg), както и на страницата на МВР в интернет (http://mvr.bg/dhr/конкурси-main/обявени-конкурси/на-длъжности-за-държавни-служители-по-чл-142-ал-1-т-1-от-змвр), започва да тече срока за подаване на документи.
Кандидатите могат да получат комплекта с документи от звено „Човешки ресурси“ при ОДМВР – Търговище на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 15:00 часа до 17:00 часа.


Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите ще бъдат подавани лично на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 15:00 часа до 17:00 часа в „Човешки ресурси“ на сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР - Търговище.

За участие в конкурса кандидатите подават заявление по образец, попълват анкетна карта и представят следните документи:
1. лична карта; (при подаването на документи личната карта се представя за сверяване)
2. нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование (при издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование)
3. декларация, че кандидатът:
а) има само българско гражданство;
б) не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
в) не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;

Не се приемат документи, подадени след определения срок.

В срока за подаване на документи за участие в конкурса кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване съгласно наредбата по чл. 155, ал. 1, т. 5 ЗМВР.

Етапи на конкурса


Конкурсът за назначаване на държавна служба в МВР се провежда на етапи, както следва:
1. изследване на физическата годност (Академия на МВР – София)
2. психологично изследване (“Лаборатория – Варна” при Институт по психология – МВР)
3. заключително интервю (ОДМВР – Търговище)
Етапите на конкурса имат елиминаторен характер и се провеждат по специализирани методики.
Всеки етап приключва с обявяване на резултатите от него.
След всеки конкурсен етап кандидатите се класират по бал, обявяват се етапните резултати и допуснатите до следващия етап.

Телефон за справки и допълнителна информация: 0601/60363 и 0601/60374


P.S. След допълнителен анализ, през месец юли ще бъде взето решение относно назначаване на кандидатите, класирани като резерви в проведения конкурс.

Стартира специализирана полицейска операция за безопасност на движението в малките населени места
От 15 до 20 януари 2021 г. у нас ще се проведе специализирана полицейска операция за контрол на пътното движение в малките населени места. Операцията е планирана на база анализ на пътно-транспортния травматизъм от началото на годината в страната, който показва, че повече произшествия настъпват в малките населени места и на пътищата, които ги свързват. Проверяващите ще следят основно за недопускане на управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества, както и от неправоспособни водачи.

В акцията в област Търговище освен служители на сектор „Пътна полиция“ в дирекцията ще участват и униформени служители от РУ-Търговище, Ру-Попово и РУ-Омуртаг, които имат правомощия за работа по Закона за движение по пътищата. Контролните органи ще извършват проверки и за наличие на задължителна застраховка „Гражданска отговорност: на автомобилистите, за използване на обезопасителни колани и каски, за отнемане на предимство на МПС, за преминаване на забраняващ сигнал на светофарни уредби, за неспазване на пътни знаци и пътна маркировка, за неправилно изпреварване, отнемане на предимство на пешеходец и за нарушения, извършени от пешеходци.15 яну 2021

647 МПС са проверени по време на операция на „Пътна полиция“ за осигуряване на безопасност на движението при зимни условия
От 8 до 13 януари 2021 г. на територията на цялата страна бе проведена специализирана полицейска операция за контрол на движението по пътищата, която за всяка област  имаше различен акцент. В  област Търговище служители на сектор „Пътна полиция“ в дирекцията и на районните управления в състава осъществяваха засилен контрол за недопускане на управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и от неправоспособни водачи.

Следеше се и за редица други предпоставки за пътни инциденти като отнемане на предимство, неправилно изпреварване, преминаване на забраняващ сигнал на светофара, неспазване на пътни знаци и маркировка.

В хода на специализираната акция по пътищата на област Търговище полицейските служители са проверили 647 МПС. Констатирани са два случая на управление на МПС от неправоспособни водачи. Установените нарушения на скоростните режими са 170. Случаите на неспазване на пътните знаци и маркировка са 41, тези на неизползване при управление на МПС на обезопасителни колани, системи и каски – 16, на управление на МПС без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 3. Констатиралите по време на полицейската операция нарушения на пешеходци са 17. Установени са и по един случай на отнето предимство на пешеходец от водач на МПС, и на преминаване на забраняващ сигнал на светофарна уредба.

В хода на проверките се извършваха и справки за евентуално неплатени от водачите на МПС глоби и невръчени им електронни фишове, които чрез използване на налични в полицейските автомобили мобилни принтери  бяха отпечатвани и връчвани им на място. За горепосочения период от време полицейските служители са  връчили 11 електронни фиша.15 яну 2021

Четвъртокласници от търговищко училище разговаряха с полицейски служител по въпросите на агресията и безопасността във виртуалното пространство

Беседите са в рамките на националната програма на МВР „Работа на полицията в училищата“ и се проведоха при стриктно спазване на противоепидемичните мерки

Интересна и полезна среща проведоха три паралелки четвъртокласници от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ в гр. Търговище с Бойко Янакиев – инспектор в Детска педагогическа стая към  РУ на МВР –Търговище. При стриктно спазване на регламентираните противоепидемични мерки полицейският служител изнесе пред тях беседи по актуални теми на борбата с престъпността и опазване живота и сигурността на децата в рамките на Националната програма на МВР „Работа на полицията в училищата“, която се реализира от няколко години. Той запозна учениците от всяка паралелка с темите за превенцията на тормоза и насилието, за безопасността на движението по пътищата, за противообществените прояви и престъпленията сред малолетните и непълнолетните, за контрола върху личните данни и безопасното общуване в интернет. Децата споделяха мнения, задаваха въпроси, на които Б. Янакиев отговори изчерпателно. Проявата бе организирана от Пламен Иванов – заместник-директор на училището.

Гореспоменатите беседи са част от изготвен в РУ-Търговище годишен план и работен график, предвиждащ ежемесечни срещи с ученици от различни училища в община Търговище на инспектори в Детска педагогическа стая и на полицейски инспектори от управлението, обслужващи съответните райони. Темите за разговор са съобразени с възрастта на учениците, а провеждането на самите срещи – с противоепидемичните изисквания и предприетите в тази връзка превантивни мерки.
13 яну 2021

Стартира поредна операция на „Пътна полиция“ за осигуряване на безопасност на движението при зимни условия
От 8 до 13 януари на територията на цялата  страна е в ход специализирана полицейска операция за контрол на движението по пътищата. За всяка област на страната тя има различен акцент. В  област Търговище служители на сектор „Пътна полиция“ в дирекцията и на районните  управления в състава й ще осъществяват  засилен контрол за недопускане на управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и от неправоспособни водачи. Ще се работи и за ограничаване на редица други предпоставки за пътни инциденти като отнемане на предимство, неправилно изпреварване, преминаване на забраняващ сигнал на светофара, неспазване на пътни знаци и маркировка.

Полицейските екипи ще осъществяват контрол и при нужда – ще подпомагат движението на МПС, както по пътищата от републиканската пътна мрежа, така и в малките населени места на областта. В хода на проверките ще се извършват справки за евентуално неплатени от водачите на МПС глоби и невръчени им електронни фишове, които чрез използване на налични в полицейските автомобили мобилни принтери ще бъдат отпечатвани и връчвани им на място. Ще се проверява и за използване на обезопасителни колани, системи и каски, както и за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.
08 яну 2021

ЗА ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Достъп до обществена информация