МВР

ОД Търговище

 

20 февруари 2019

Подобрена превантивна и контролна дейност бяха отчетени на годишния анализ на РДПБЗН-ТърговищеСтарши комисар Александър Джартов, директор на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност” при ГДПБЗН-МВР, бе гост на годишния анализ за дейността на службите на РД ПБЗН-Търговище през изминалата 2018 г.  Отчетът за работата през годината  в областта на пожарогасенето и на превантивната дейност бе представен от директора на РД ПБЗН-Търговище комисар Стефан Стефанов в присъствието на ръководния състав на дирекцията и на районните й служби.

На форума бе отчетено, че през изминалата година чувствително е намалял броят на загиналите в пожари граждани в сравнение с предходната година. По-малък е и броят на инцидентите, предизвикани от небрежност при боравене с открит огън, а този на пожарите, възникнали в бита, е най-ниският за последните 5 години.
Ст. комисар Джартов изрази задоволство от постигнатите добри резултати през годината по отношение на осъществяване на държавния противопожарен контрол и на превенцията на пожари и бедствия в областта. Сред тях са: увеличеният брой извършени контролни проверки на строежи  - 77, направените 3 отказа за издаване на удостоверителни документи, съставеният акт на проектант за установено административно нарушение по Закона за устройството на територията. Общият брой на предписаните в резултат на извършените от служителите проверки в различни обекти е 393, като последващите проверки са установили, че навсякъде така изготвените предписания се спазват. Той  акцентира върху предприетите активни превантивни действия от служителите на РДПБЗН-Търговище по време на жътвената кампания с цел отстраняване на евентуални предпоставки за възникване на пожари в масивите с посеви. За отчетния период служителите на регионалната дирекция са съставили 8 акта за установяване на административно нарушение при извършване на дейности в земеделски земи и са наложили 7 принудителни административни мерки/ПАМ/, докато през 2017 г. такива не са налагани.

 Бе подчертано, че е необходима още по-голяма активност на служителите при осъществяване на информационните кампании сред гражданите за популяризиране на ролята и приноса на изградените към доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. А също - и подобряване на координацията с органите на изпълнителната власт с цел оказване на максимално съдействие от страна на службите на ПБЗН при изготвяне на плановете за защита при бедствия на населените места в областта ни.


Изображения

 21 февруари 2019 | 11:37