МВР

ОД Варна

 

ОП-2019-2 /17.07.2019г. Следгаранционно обслужване на автомобили

01 авг 2019

Прикачени документи Обявление   (pdf - 2,96MB) - 01 авг 2019 09:13
Решение   (pdf - 1,68MB) - 01 авг 2019 09:13
Документация   (pdf - 9,67MB) - 01 авг 2019 09:13
Образец-1---Техническо-предложение-за-изпълнение-на-поръчката-2019   (docx - 38,00KB) - 01 авг 2019 09:13
Образец-2---Опис   (docx - 32,00KB) - 01 авг 2019 09:14
Образец 3 ---ЕЕДОП   (doc - 210,00KB) - 01 авг 2019 09:14
Образец-4---Декларация-за-съгласие-с-клаузите-на-договора-2019   (docx - 27,00KB) - 01 авг 2019 09:14
Образец-5---Срок-валидност-на-офертата-2019   (docx - 28,00KB) - 01 авг 2019 09:15
Образец-6---Ценово-предложение-2019   (docx - 45,00KB) - 01 авг 2019 09:15
Образец-7---Банкова-гаранция   (doc - 80,00KB) - 01 авг 2019 09:15
Образец-8---Декларация-спазени-задължения   (docx - 33,00KB) - 01 авг 2019 09:15
Образец-9-Проект-на-договор   (doc - 132,00KB) - 01 авг 2019 09:16
Протокол 1   (pdf - 1,84MB) - 19 сеп 2019 10:58

 19 септември 2019 | 10:58