МВР

ОД Велико Търново

 

Регистрация и промяна в регистрацията на МПС

Уредено в Наредба № I-45 / 24.03.2000 г., издадена от Министъра на вътрешните работи.

 Първоначална регистрация на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях:

Чл. 12 - Чл. 13

 Промени в регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата,теглени от тях

Чл. 14  -  Чл. 17

 Прекратяване регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях

Чл. 18  -  Чл. 21

 Временно пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях

Чл. 39  Чл. 45

1. Наредба I-45 / 24.02.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване регистрацията на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС
2. Закон за движение по пътищата
3. Наредба I-157 / 01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на МПС, отчета на водачите и тяхната дисциплина, регламентираща условията за издаване на СУМПС и контролен талон
4. Тарифа 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по ЗДТ
5. Декларации за придобиване собственост на МПС, за прекратяване регистрация поради съхранение в частен имот, декларации при издаване дубликат СУМПС, контролен талон и за обичайно пребиваване