МВР

ОД Велико Търново

 

Организация на дейността във връзка с предоставяне на право на ползване на регистрационен номер, заявен от правоимащо лице

 

1. Заповед с УРИ 366з-3385-18.12.2020 г., относно организация на дейността във връзка с предоставяне право на ползване на регистрационен номер, заявен от правоимащо лице.

2. Технологичен ред с УРИ 366р-185-05.01.2021 г., относно подаване на заявление и предоставяне право на ползване на табели с регистрационен номер, съгласно правила с рег. № ОА-1821/20.02.2012 г. на МВР за дейностите по регистрация и идентификация на ППС, чл. 24 от Наредба № I-45/24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях, чл. 26 на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните и Заповед № 366з-3385/18.12.2020 г. на директора на ОДМВР – В. Търново за организацията на дейността при предоставяне на право за ползване на регистрационен номер от правоимащо лице.

3. Приложение № 1

4. Приложение № 2

5. Приложение № 3