МВР

ОД Велико Търново

 

Обявление за общ. поръчка "Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили и мотоциклети от автопарка на ОДМВР - В. Търново с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца"

18 сеп 2019

     1. Решение за откриване на процедура

     2. Обявление за поръчка

     3. Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП – публично състезание, с предмет: "Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили и мотоциклети от автопарка на ОДМВР - В. Търново с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца"

     4. Приложения и образци

     5. ЕЕДОП

     6. Протокол с УРИ 366000-22235-15.10.2019 г.

     7. Съобщение с УРИ 366р-18810-15.10.2019 г.

     8. Протокол с УРИ 366р-19181-22.10.2019 г.

     9. Доклад с УРИ 366000-22748-22.10.2019 г.

     10. Решение с УРИ 366000-22924-23.10.2019 г.

     11. Обявление за възложена поръчка с УРИ 366000-5879-27.02.2020 г.

 27 февруари 2020 | 11:43