МВР

ОД Велико Търново

 

Откриване на процедура на договаряне без обявление по чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет "Доставка на ел.енергия с ниско напрежение от доставчик от последна инстанция за нуждите на ОДМВР - В.Търново на територията на област В. Търново по регулярни цени"

27 фев 2020

     1. Решение за откриване на процедура с УРИ 366000-5878-27.02.2020 г.

     2. Списък на обектите, до които ще се доставя електрическа енергия в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия (ниско напрежение) за нуждите на Областна дирекция на МВР – гр. Велико Търново”

     3. Решение за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с УРИ 366000-20764-07.08.2020 г.

     4. Обявление за възложена поръчка с УРИ 366000-20765-07.08.2020 г.

 07 август 2020 | 10:15