МВР

ОД Велико Търново

 

Обявление за обществена поръчка с предмет "Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили и мотоциклети от автопарка на ОДМВР - В.Търново, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им з...

16 юни 2017


Обявление за обществена поръчка с предмет "Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили и мотоциклети от автопарка на ОДМВР - В.Търново, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца и свързаната с тях дейност по предоставяне на услугата "Пътна помощ""

     1. Обявление за поръчка 792068

     2. Решение за откриване на процедура 792062

     3. Документация

     4. Опис на представените документи

     5. Декларация за спазени задължения

     6. Декларация за срок на валидност на офертата

     7. Декларация за съгласие с клаузите на договора

     8. Методика оценка

     9. Ценово предложение и приложение към него

     10. Образец ЕЕДОП

     11. Образец техническо предложение

     12. Проекто-договор

     13. Протокол с УРИ: 366р-11551-03.07.2017 г.

     14. Съобщение до участниците в обществената поръчка с УРИ: 366000-16500-03.07.2017 г.

     15. Протокол с УРИ 366р-12078-12.07.2017 г.

     16. Доклад с УРИ 366р-12080-12.07.2017 г.

     17. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с УРИ 366р-12079-12.07.2017 г.

     18. Договор с УРИ 366000-20081-15.08.2017 г.

     19. Договор с УРИ 366000-20082-15.08.2017 г.

     20. Договор с УРИ 366000-21267-29.08.2017 г.

     21. Договор с УРИ 366000-24130-03.10.2017 г.

     22. Обявление 873700

     23. Обявление 873689

     24. Обявление 873685

     25. Обявление 873680

 17 октомври 2018 | 16:56