МВР

ОД Велико Търново

 

Обява за търг с явно наддаване за продажба на 81 бр. леки автомобили, употребявана извънщатна автомобилна техника, предоставена на ОДМВР – Велико Търново

15 сеп 2020

     Със заповед № 8121з-988/10.09.2020г.  на министъра на вътрешните работи е обявен търг с явно наддаване за продажба на 81 бр. леки автомобили, употребявана извънщатна автомобилна техника, предоставена на ОДМВР – Велико Търново.
     Условията на търга и списъкът на техниката са поставени на видно място в сградата на ОДМВР – В. Търново, находяща се гр. В. Търново, ул. „Бачо Киро“ № 7, в авторемонтната работилница (АРР), находяща се в гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски“ № 100 и са публикувани на интернет страницата на ОДМВР – В. Търново.
     Оглед на техниката може да се извърши в АРР, находяща се в гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски“ № 100, за времето от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 16,00 ч. всеки работен ден в периода от 15.09.2020 г. до  25.09.2020 г.
В срока за оглед желаещите да участват представят в АРР следните документи:
     - Молба за участие по образец;
     - Декларация за липса на свързаност  с друг кандидат;
     - Заверено от банката с мокър печат и подпис копие на документ за внесен депозит за участие;
     - Молба за връщане на внесен депозит за участие в търг  по образец.
Образци на документите могат да получат на място в АРР.

     На неспечелилите търга участници депозитът се връща след подадена в ОДМВР - В. Търново молба по образец с посочен телефон за връзка и  актуална банкова сметка.
     Търгът ще се проведе в периода  05.10.2020г. - 10.10.2020г. от 09,00 ч. в киносалона на  ОДМВР – В. Търново - гр. В. Търново, ул. „Бачо Киро” № 7, както  следва:
     на 05.10.2020 г. - за позиции от 1 до 15
     на 06.10.2020 г. - за позиции от 16 до 31
     на 07.10.2020 г. - за позиции от 32 до 47
     на 08.10.2020 г. - за позиции от 48 до 63
     на 09.10.2020 г. - за позиции от 64 до 81

     Резултатите ще бъдат обявени в киносалона  на  ОДМВР – В. Търново - гр. В. Търново, ул. „Бачо Киро” № 7.
     Телефони за контакт и повече информация: 062/662455; 062/662468 и 062/662469.

     - Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121з-988-10.09.2020 г.

    - Протокол с УРИ 366р-9703-27.05.2020 г., относно определяне на начална тръжна цена на употребявана извънщатна техника, стопанисвана от ОДМВР – Велико Търново, посочена в списък рег. № 366р-5371/13.03.2020 г. по описа на дирекцията.

 15 септември 2020 | 10:07