МВР

ОД Велико Търново

 

Наредба за прием в Академията на МВР

19 мар 2020

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за кандидатстване, специализиран подбор, класиране, записване и зачисляване на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи (АМВР) за учебната 2020/2021 г.

Чл. 2. (1) Приемането на курсанти и студенти в АМВР за учебната 2020/2021 г. се извършва по специалности, образователно-квалификационни степени (ОКС), форми и срок на обучение съгласно таблица № 1.

Професионално
направление/специалност

Образователно-квалификационна степен

Форма на обучение

Срок на обучение в години

Статут

 

9.1. Национална сигурност

 

 

 

 

1.

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Бакалавър

Редовна

4

Курсант

Задочна

5

Студент

2.

Гранична полиция

Бакалавър

Редовна

4

Курсант

3.

Защита на националната сигурност

Магистър

Задочна

1,5

Студент

4.

Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред

Магистър

Задочна

1,5

Студент

5.

Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност

Магистър

Задочна

1,5

Студент

 

3.7. Администрация и
управление

 

 

 

 

6.

Публична администрация

Бакалавър

Задочна

4

Студент

Магистър

Задочна

1,5

Студент

 

5.7. Архитектура, строителство и геодезия

 

 

 

 

7.

Пожарна и аварийна безопасност

Бакалавър

Редовна

4

Курсант

Задочна

5

Студент

Магистър

Задочна

1,5

Студент

Задочна

2,5

Студент

(2) Срокът на обучение, посочен в таблица № 1, за специалността "Пожарна и аварийна безопасност", за придобиване на ОКС "магистър" в задочна форма на обучение е 1,5 години за кандидати, които притежават ОКС не по-ниска от "бакалавър" по същата специалност или по специалността "Кризисен мениджмънт", а е 2,5 години при други специалности от област на висшето образование 5. Технически науки.
(3) Приемането на докторанти в АМВР в задочна форма на обучение се извършва по докторски програми съгласно таблица № 2.

Докторски програми

Форма на обучение

1.

Техника на безопасността на труда и противопожарната техника

Задочна

2.

Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации

Задочна

3.

Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)

Задочна

4.

Наказателно право

Задочна

5.

Наказателен процес

Задочна

6.

Криминалистика

Задочна

7.

Криминология

Задочна

8.

Административно право и административен процес

Задочна

9.

Психология на дейността

Задочна

Чл. 3. (1) Броят на местата за прием на курсанти, студенти и докторанти за учебната 2020/2021 г. в АМВР по специалности, степени и форми на обучение се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят квоти за:

1. нуждите на:

а) Министерството на вътрешните работи (МВР), включително за деца на загинали служители на МВР по § 6;

б) главните дирекции "Охрана" и "Изпълнение на наказанията" към министъра на правосъдието и други ведомства въз основа на сключен договор по чл. 47, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР);

в) Министерството на отбраната (МО);

г) Министерството на обществената сигурност на Социалистическа република Виетнам;

2. обучение на студенти срещу заплащане по Закона за висшето образование (ЗВО).

(3) Заповедта по ал. 1 определя таксите за кандидатстване и обучение и се основава на ежегодното решение на Министерския съвет за приемане на студенти и докторанти съгласно чл. 9, ал. 3, т. 6 и 7 от ЗВО и на решение на академичния съвет за обучение на студенти срещу заплащане по ЗВО.

Чл. 4. (1) Приемането на курсанти в АМВР за придобиване на ОКС "бакалавър" в редовна форма на обучение се извършва чрез класиране с балообразуващи оценки от дипломата за средно образование, от проверката на физическата годност, от тест за интелигентност и след успешно преминаване на целия специализиран подбор.

(2) Приемането на студенти в АМВР за придобиване на ОКС "бакалавър" в задочна форма на обучение, субсидирани от държавата, се извършва чрез класиране с балообразуващи оценки от дипломата за средно образование и след полагане на конкурсен изпит-тест.

(3) Приемането за обучение в АМВР за придобиване на ОКС "магистър", задочна форма на обучение, се извършва чрез класиране с балообразуващи оценки от диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование и след полагане на конкурсен изпит-тест.

(4) Тестовете се провеждат присъствено, на хартиен носител.

(5) Допуска се едновременно кандидатстване за различни специалности, форми на обучение и квоти, ако кандидатът отговаря на съответните условия за всяка една поотделно и има платена такса за кандидатстване за всяка специалност.

(6) Приемането на курсанти от Социалистическа република Виетнам се извършва по реда за прием на чуждестранни студенти при условия, ред и финансиране, уредени в междуправителствена спогодба или акт на Министерския съвет.

Чл. 5. (1) Таксите за кандидатстване и обучение в АМВР се заплащат по банков път по сметката на Академията на МВР.

(2) Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на кандидата.

(3) За "основание за плащане" се изписва "такса за кандидатстване" или "такса за обучение".

Чл. 6. (1) Организацията по приема на курсанти и студенти в АМВР се извършва от:

1. главна комисия по приема;

2. комисии по:

а) извършване на специализирано медицинско освидетелстване;

б) проверка на физическата годност;

в) психологично изследване;

г) приемане, проверка и обработка на документи и класиране на кандидати за курсанти и студенти;

д) определяне на квестори на конкурсните изпити;

е) подготовка и проверка на тестовете;

ж) записване на курсанти и студенти.

(2) Комисиите по ал. 1 се сформират със заповед в срок до 27 март 2020 г., както следва:

1. по т. 1 и т. 2, букви "б" и "г" до "ж" - на ректора на АМВР;

2. по т. 2, букви "а" и "в" - от директорите на Медицинския институт на МВР и Института по психология на МВР.

(3) При вземане на решения комисиите работят с кворум от 2/3 и обикновено мнозинство.

(4) Комисиите по ал. 1, т. 2, букви "а" до "в" извършват дейностите си съгласно чл. 17.

Чл. 7. Главната комисия по приема:

1. координира провеждането на специализирания подбор;

2. упражнява цялостен контрол по организацията и провеждането на дейностите по приема;

3. организира публикуването на информация за приема на електронната страница на АМВР в интернет (https://www.mvr.bg/academy);

4. провежда инструктаж на останалите комисии;

5. разглежда заявления на кандидати;

6. предоставя срещу подпис на кандидата писмената му работа при заявление за запознаване и идентификация;

7. изготвя протоколи с резултатите от проведените изпити, организира официалното им обявяване и класиране на кандидатите по специалности;

8. организира съхраняването на изпитните работи, протоколи и друга документация в отдел "Учебна и информационна дейност" на АМВР;

9. контролира записването на класиралите се кандидати.

Чл. 8. Комисията за приемане, проверка и обработка на документи и класиране на кандидати за курсанти и студенти:

1. формира първоначалната база данни на кандидатите;

2. подготвя списъци и протоколи, необходими за работата на другите комисии;

3. създава индивидуална папка на всеки кандидат и проверява дали подадените документи отговарят на изискванията;

4. получава и обработва данните от специализирания подбор на кандидатите;

5. при констатирани непълноти и пропуски в документите информира главната комисия;

6. изготвя класиранията по специалности, като ги представя на главната комисия и комисията по чл. 11.

Чл. 9. (1) Комисията за определяне на квестори за конкурсните изпити:

1. изготвя проект на заповед на ректора за определяне на квестори по зали за всеки изпит;

2. провежда инструктаж на квесторите;

3. организира присъствието на квесторите по време на изпитите;

4. следи за правилното провеждане на изпитите.

(2) Квесторите:

1. отговарят за реда в залите и създават условия за работа на кандидатите;

2. раздават изпитните комплекти и запознават кандидатите с указанията за провеждане на изпитите;

3. отбелязват началото и края на изпита;

4. докладват на председателя на комисията за констатирани нарушения на реда при провеждане на изпитите, като ги отразяват в протокола;

5. след завършване на изпита представят изпитните работи на комисията за подготовка и проверка на тестовете.

Чл. 10. Комисията за подготовка и проверка на тестовете:

1. изготвя програми с теми за подготовка на кандидатите за явяване на изпит по съответната специалност;

2. разработва варианти на тестове за всяка специалност;

3. отговаря за осигуряване анонимността на писмените работи;

4. отбелязва с еднакъв код изпитните работи и малките пликове от тестовите комплекти и ги съхранява;

5. проверява, оценява и нанася оценките на хартиените листове с фиксираните отговори;

6. разпечатва малките пликове, като установява лицето, което е положило теста, обвързва личността на кандидата с писмената работа и нанася резултатите в протоколи;

7. представя протоколите за обработване на резултатите и изготвяне на класиране на председателя на главната комисия.

Чл. 11. Комисията за записване на курсанти и студенти:

1. предоставя необходимите документи на кандидатите за подпис;

2. приема документите за записване;

3. информира главната комисия и комисията по чл. 8 за броя на записалите се в определените срокове с оглед последващи класирания.

Чл. 12. (1) Приемането на докторанти в АМВР се извършва по реда на Закона за развитие на академичния състав в Република България, правилника за неговото прилагане и правилниците на академията.

(2) Приемането на докторанти в задочна форма в АМВР се извършва след конкурс, включващ изпит по специалността и по чужд език.

Чл. 13. (1) Академията на МВР предоставя информация за приема за учебната 2020/2021 г., като публикува справочник, графиците за провеждане на специализирания подбор и резултатите от него, тестовете и класиранията на електронната си страница в интернет (https://www.mvr.bg/academy) и по друг подходящ начин.

(2) Директорът на дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността" - МВР, съдейства за популяризирането на приема в АМВР.

Чл. 14. (1) Кандидатите, подлежащи на специализиран подбор, подават документи в срок от влизане в сила на наредбата до 3 юни 2020 г. включително, като дипломите на завършилите средно образование през 2020 г. следва да се представят в АМВР до 3 юли 2020 г. включително.

(2) Кандидатите, неподлежащи на специализиран подбор, подават документи в срок до 22 юни 2020 г. включително.

(3) След определените срокове документи не се приемат.

(4) Структурите, в които са подадени документите от кандидатите, ги изпращат в АМВР в срок до три работни дни след изтичането на сроковете по ал. 1 и 2.

Чл. 15. Статут на курсант, студент и докторант в АМВР се придобива след записване и зачисляване със заповед на ректора.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Раздел I.
Кандидати за придобиване на ОКС "бакалавър"

Чл. 16. Кандидатите за курсанти се обучават само в редовна форма и могат да бъдат лица, които отговарят на условията да:

1. притежават само българско гражданство;

2. имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища;

3. са навършили или да навършват 18 години и да не са по-възрастни от 35 години към 31 декември 2020 г.;

4. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер независимо от реабилитацията;

5. не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

6. не страдат от психично заболяване и да не се водят на диспансерен отчет;

7. не се обучават и нямат придобита ОКС по специалност на висшето образование, субсидирано от държавата, което се удостоверява с декларация (приложение № 1) към момента на записването;

8. отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени съгласно методика за проверка на физическата годност на кандидатите за курсанти в АМВР - приложение № 2;

9. са преминали успешно специализирано медицинско освидетелстване съгласно Наредба № 8121з-345 от 25.07.2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в МВР (ДВ, бр. 66 от 2014 г.);

10. са преминали успешно психологично изследване.

Чл. 17. (1) Кандидатите за курсанти подлежат на специализиран подбор.

(2) Специализираният подбор по ал. 1 се извършва по методики и нормативи, съобразени с тези за постъпване на държавна служба в МВР, и важи за годината на кандидатстване. Нормативите за физическа годност са посочени в приложение № 2.

(3) В периода от 1 юни до 26 юни 2020 г., с резервни дати на 1 юли - 2 юли 2020 г., кандидатите се явяват по график пред експертна лекарска комисия по чл. 6, ал. 1, т. 2, буква "а" за специализирано медицинско освидетелстване от Централната експертна лекарска комисия в Медицинския институт - МВР, утвърден от неговия директор, а експертните заключения за годност се изпращат по служебен път в АМВР на комисията по чл. 7.

(4) Проверката на физическата годност се провежда по график, утвърден от ректора на АМВР, в периода от 2 юни до 29 юни 2020 г., с резервни дати на 2 юли - 3 юли 2020 г., като се допускат само кандидати, преминали успешно специализирано медицинско освидетелстване.

(5) Психологичното изследване се провежда по график, утвърден от директора на Института по психология на МВР, в периода от 3 юни до 30 юни 2020 г., с резервни дати на 3 юли - 6 юли 2020 г., като се допускат само кандидати, преминали успешно специализирано медицинско освидетелстване и проверка на физическа годност.

(6) При явяването си на специализиран подбор кандидатите представят пред съответната комисия:

1. документ за самоличност - за специализирано медицинско освидетелстване, проверка на физическата годност и психологично изследване;

2. за специализирано медицинско освидетелстване:

а) удостоверение, издадено от Центъра за психично здраве (психо-неврологичен диспансер) по местоживеене, че лицето не страда от психично заболяване и не се води на диспансерен отчет;

б) медицинско свидетелство по образец - приложение № 3, попълнено в част "Анамнеза" и заверено от личния лекар;

в) документ за платена такса за медицински изследвания, провеждани от Медицинския институт на МВР (заплащат се по банков път по сметката на този институт);

3. за проверка на физическа годност - медицински документ за липса на противопоказания за физическо натоварване, издаден в срок не по-рано от 3 дни преди датата на проверката.

(7) По изключение при уважителни причини явяване на специализиран подбор се допуска на друга дата в периода от 1 юни до 6 юли 2020 г. след решение на комисията по чл. 7.

(8) В случаите по ал. 7 главната комисия се сезира със заявление от кандидата, което се подава най-късно до края на работното време в деня на провеждане на подбора по ал. 4 и 5.

(9) Измерените резултати и направените заключения от комисиите по специализиран подбор са окончателни и в тях не могат да се извършват поправки освен за отстраняване на явни фактически грешки.

Чл. 18. (1) Кандидатите за курсанти подават следните документи:

1. заявление до ректора на АМВР, в което посочват по ред на желанията специалностите, квотите и формите на обучение, за които кандидатстват, съгласно приложение № 4;

2. диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за завършено средно образование, а завършващите през годината на кандидатстване - служебна бележка, удостоверяваща това обстоятелство; за диплома, издадена за завършено средно образование в чуждестранно училище - легализиран неин превод, и удостоверение за признато средно образование, издадено от регионално управление по образованието при Министерството на образованието и науката (МОН);

3. декларация за гражданство съгласно приложение № 5;

4. автобиография;

5. декларация за липса на образувано наказателно производство съгласно приложение № 6;

6. удостоверение, издадено от Центъра за психично здраве (психо-неврологичен диспансер) по местоживеене, че лицето не страда от психично заболяване и не се води на диспансерен отчет;

7. декларация за съгласие за обработване на лични данни съгласно приложение № 7;

8. документ за платена такса за кандидатстване.

(2) Документите по ал. 1 се подават от кандидатите за курсанти, както следва:

1. които не са служители на МВР - в областните дирекции на МВР;

2. служители на МВР - чрез ръководителите на структурите по чл. 37 от ЗМВР;

3. служители на главните дирекции "Охрана" и "Изпълнение на наказанията" към министъра на правосъдието и други ведомства, сключили договор по чл. 47, ал. 4 от ЗМВР - чрез работодателя си/органа по назначаване.

Чл. 19. (1) Служителите от звената "Човешки ресурси" при приемане на документи от кандидати за курсанти проверяват тяхната редовност и ги регистрират в информационната система за управление на учебната дейност в АМВР.

(2) Служителите от звената "Човешки ресурси" информират кандидатите за датата и часа на явяване пред експертна лекарска комисия по чл. 6, ал. 1, т. 2, буква "а" и специализирано медицинско освидетелстване от Централната експертна лекарска комисия в Медицинския институт - МВР.

(3) Служителите на звената "Човешки ресурси" извършват проучване за съответствие на кандидатите за курсанти с изискванията за постъпване на държавна служба в МВР, служебно установяват обстоятелствата по чл. 16, т. 4 и предоставят информацията на комисията по чл. 7.

(4) При липса на съответствие с изискванията по ал. 3 служителите на звената "Човешки ресурси" връщат документите на кандидата за курсант и отбелязват това обстоятелство в информационната система за управление на учебната дейност в АМВР.

Чл. 20. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, могат да бъдат лица:

1. държавни служители от МВР;

2. лица, работещи по трудово правоотношение в МВР;

3. служители на главните дирекции "Охрана" и "Изпълнение на наказанията" към министъра на правосъдието и служители на други ведомства въз основа на сключен договор съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗМВР;

4. служители на МО.

(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на условията да:

1. са завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висше училище;

2. не се обучават и да нямат придобита ОКС по специалност на висшето образование, субсидирано от държавата, което се удостоверява с декларация (приложение № 1) към момента на записването.

Чл. 21. Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, подават до ректора на АМВР чрез ръководителите на структурите по чл. 37 от ЗМВР или съответните ръководители следните документи:

1. заявление, в което посочват по ред на желанията специалностите и формите на обучение, за които кандидатстват (приложение № 8);

2. диплома или нотариално/официално заверено копие от съответното училище за завършено средно образование; за диплома, издадена за завършено средно образование в чуждестранно училище - легализиран неин превод, и удостоверение за признато средно образование, издадено от регионално управление по образованието при МОН;

3. удостоверение, че са служители по чл. 20, ал. 1;

4. документ за платена такса за кандидатстване.

Раздел II.
Кандидати за придобиване на ОКС "магистър"

Чл. 22. (1) Кандидатите за студенти за обучение, субсидирано от държавата, се обучават само в задочна форма и трябва да бъдат лица по чл. 20 ал. 1.

(2) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, по специалността "Пожарна и аварийна безопасност" трябва да отговарят на изискванията на чл. 2, ал. 2.

(3) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, по специалностите "Публична администрация", "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", "Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред", "Защита на националната сигурност" и "Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност" трябва да притежават ОКС не по-ниска от "бакалавър" по същата специалност или по друга специалност на висшето образование.

(4) Кандидатите по предходните алинеи трябва да отговарят на следните условия:

1. да имат успех не по-малък от добър (3,50), образуван като средноаритметична оценка от средния успех от курса на обучението за придобиване на висше образование и средния успех от държавния(те) изпит(и) и/или дипломната работа;

2. да не се обучават за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степени и да не са придобили ОКС "магистър" по специалност на висшето образование, субсидирано от държавата, което се удостоверява с декларация (приложение № 9) към момента на записването.

(5) Дипломите, издадени от чуждестранни висши училища, подлежат на признаване при условията и по реда, уредени в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с ПМС № 168 от 2000 г. (ДВ, бр. 69 от 2000 г.), и Правилника за организация на учебната дейност в АМВР.

Чл. 23. Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, подават следните документи до ректора на АМВР чрез ръководителите на структурите по чл. 37 от ЗМВР или съответните ръководители на ведомства:

1. заявление, в което посочват по ред на желанията специалностите, за които кандидатстват, съгласно приложение № 10;

2. диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за придобита ОКС;

3. удостоверение, че са служители по чл. 20, ал. 1;

4. документ за платена такса за кандидатстване.

Чл. 24. Кандидати за студенти в задочна форма на обучение срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО могат да бъдат лица, които:

1. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;

2. нямат заболявания, противопоказни за обучение в желаните от тях специалности;

3. отговарят на условията на чл. 22, ал. 2 и 3, ал. 4, т. 1 и ал. 5.

Чл. 25. Кандидатите за студенти за обучение срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО подават до ректора на АМВР следните документи:

1. посочените в чл. 23, т. 1, 2 и 4;

2. удостоверение от Центъра за психично здраве (психо-неврологичен диспансер) по местоживеене;

3. медицинско свидетелство, като кандидат-студенти с увреждания прилагат и документ от ТЕЛК - оригинал и копие, като оригиналът се връща след заверка на копието;

4. декларация за съгласие за обработване на лични данни съгласно приложение № 7.

Раздел III.
Кандидати за докторанти

Чл. 26. (1) Докторантите се обучават само в задочна и самостоятелна форма и могат да бъдат само лица, които притежават ОКС "магистър".

(2) Кандидатите за докторанти подават следните документи:

1. заявление до ректора на АМВР, в което посочват докторската програма, за която кандидатстват;

2. автобиография;

3. диплома за придобита ОКС "магистър" с приложението или нотариално заверено копие от нея, като дипломите, издадени от чужди висши училища, се признават съгласно чл. 22, ал. 5;

4. удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област (при наличност);

5. документ за платена такса за кандидатстване.

(3) За обучение в задочна форма на обучение могат да кандидатстват само служители на МВР.

(4) Кандидатите за докторанти в задочна форма на обучение подават документи в срок два месеца след обявяването на конкурса в "Държавен вестник".

(5) Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма посочват в заявлението областта на висшето образование, професионалното направление, научната специалност, темата на дисертационния труд и прилагат проект на дисертационния труд, разработен в основната му част, и библиография.

Глава трета.
КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

Раздел I.
Провеждане на изпит, класиране и записване за придобиване на ОКС "бакалавър"

Чл. 27. (1) Кандидатите за курсанти за придобиване на ОКС "бакалавър" се допускат до класиране в АМВР след успешно преминаване на специализирания подбор.

(2) Конкурсният изпит-тест по чл. 4, ал. 2 се провежда в сградата на ректората на АМВР в 8,30 ч. на 7 юли 2020 г.

(3) Изпитът по предходната алинея се провежда при условията и по реда на чл. 38, 39 и 40.

Чл. 28. (1) Балът за класиране на кандидатите за курсанти по специалностите "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" и "Гранична полиция" се образува като сбор от:

1. общия успех от дипломата;

2. средния успех от държавните зрелостни изпити;

3. резултата от проверката на физическата годност, когато е над елиминаторния праг и изчислен, като получените точки се умножат по коефициент 0,2;

4. резултата от теста за интелигентност, когато е над елиминаторния праг и изчислен, като сборът от получените точки за всяка вярно решена задача се умножи по коефициент 0,1.

(2) Балът за класиране на кандидатите за курсанти по специалността "Пожарна и аварийна безопасност" се образува като сбор от:

1. общия успех от дипломата;

2. средния успех от държавните зрелостни изпити;

3. резултата от проверката на физическата годност, когато е над елиминаторния праг и изчислен, като получените точки се умножат по коефициент 0,2;

4. резултата от теста за интелигентност, когато е над елиминаторния праг и изчислен, като сборът от получените точки за всяка вярно решена задача се умножи по коефициент 0,1;

5. оценката по математика от дипломата.

(3) При кандидати за курсанти по специалностите "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" и "Гранична полиция", на които в дипломите за средно образование няма оценки от успешно положени държавни зрелостни изпити, балът се образува като сбор от:

1. успеха по ал. 1, т. 1;

2. оценката по български език и литература от дипломата;

3. резултата от проверката на физическата годност по ал. 1, т. 3;

4. резултата от теста за интелигентност по ал. 1, т. 4.

(4) При кандидати за курсанти по специалността "Пожарна и аварийна безопасност", на които в дипломите за средно образование няма оценки от успешно положени държавни зрелостни изпити, балът се образува като сбор от:

1. успеха по ал. 1, т. 1;

2. оценката по български език и литература от дипломата;

3. оценката по математика от дипломата;

4. резултата от проверката на физическата годност по ал. 1, т. 3;

5. резултата от теста за интелигентност по ал. 1, т. 4;

Чл. 29. (1) Балът за класиране на кандидатите за студенти по специалностите "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" и "Публична администрация" се образува като сбор от:

1. общия успех от дипломата;

2. оценката по български език и литература от дипломата;

3. оценката по история от дипломата;

4. удвоената оценка от теста по чл. 4, ал. 2.

(2) Балът за класиране на кандидатите за студенти по специалността "Пожарна и аварийна безопасност" се образува като сбор от:

1. общия успех от дипломата;

2. оценката по български език и литература от дипломата;

3. оценката по математика от дипломата;

4. удвоената оценка от теста по чл. 4, ал. 2;

Чл. 30. (1) Класирането на кандидатите за курсанти се извършва по специалности в низходящ ред на състезателния бал, поотделно за мъже и жени.

(2) Класирането на кандидатите за студенти се извършва по специалности в низходящ ред на състезателния бал.

(3) Класирането на позиция, позволяваща записване съгласно реда на желанията на кандидата, води до отпадане от класации за други специалности.

(4) Кандидатите за специалността "Гранична полиция" се конкурират помежду си в рамките на Регионална дирекция "Гранична полиция" (РДГП), за която са подали документи.

Чл. 31. (1) Резултатите от първото класиране се публикуват до края на работния ден на 15 юли 2020 г.

(2) Записването след първо класиране се извършва на 20 и 21 юли 2020 г.

Чл. 32. (1) Резултатите от второто класиране се публикуват до края на работния ден на 22 юли 2020 г.

(2) Записването след второ класиране се извършва на 27 юли 2020 г.

Чл. 33. (1) При записването кандидатите за курсанти подписват:

1. договор, че след завършване на обучението ще служат в МВР не по-малко от десет години съгласно чл. 172 от ЗМВР;

2. декларация, че не членуват в политическа партия.

(2) Кандидатите за курсанти, които са студенти или курсанти в редовна форма на обучение, субсидирано от държавата, в други висши училища, представят удостоверителен документ, че са прекратили обучението си в другото висше училище.

(3) Кандидатите, служители на МВР, за придобиване на ОКС "бакалавър" в редовна форма на обучение прекратяват служебните или трудовите си правоотношения с министерството и представят при записването документ, удостоверяващ това обстоятелство.

Чл. 34. Кандидати за курсанти не се записват за обучение в АМВР при:

1. отказ от подписване на договор или декларация по чл. 33, ал. 1;

2. непредставяне на удостоверителен документ по чл. 33, ал. 2 и 3.

Чл. 35. Учебната година за новоприетите курсанти за ОКС "бакалавър" в редовна форма на обучение започва с въвеждаща подготовка.

Чл. 36. При записване кандидатите за задочно обучение, субсидирано от държавата, представят документ за платена такса за обучение за първия семестър на учебната 2020/2021 г.

Раздел II.
Провеждане на изпит, класиране и записване за задочно обучение за придобиване на ОКС "магистър"

Чл. 37. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, и студенти срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО за придобиване на ОКС "магистър" полагат конкурсен изпит-тест за всяка избрана специалност.

(2) Тестовете се провеждат в сградата на ректората на АМВР в 8,30 ч. по специалности, както следва:

1. "Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред" - на 13 юли 2020 г.;

2. "Публична администрация" - на 14 юли 2020 г.;

3. "Защита на националната сигурност" - на 15 юли 2020 г.;

4. "Пожарна и аварийна безопасност" - на 16 юли 2020 г.;

5. "Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност" - на 16 юли 2020 г.

Чл. 38. (1) Тестовете се провеждат по програми, съдържащи теми, определени от съответната комисия.

(2) Програмите по ал. 1 се публикуват в справочника на електронната страница на АМВР в интернет (https://www.mvr.bg/academy).

(3) В съответствие с темите по ал. 1 се разработват варианти на тестове с множество отговори.

(4) Кандидатите са длъжни да се явят на определеното място с документ за самоличност за съответния конкурсен изпит 30 минути по-рано от началния час.

(5) Кандидатите, незаплатили таксата за кандидатстване или явили се след обявяването на теста, не се допускат до изпита.

Чл. 39. (1) В деня на провеждане на конкурсните изпити по отделните специалности в присъствието на кандидатите чрез жребий се изтегля вариант на тест по съответната програма.

(2) След изтеглянето на вариант за тест достъпът до изпитните зали се преустановява за кандидати и лица, които не са в състава на комисиите по чл. 6, ал. 1, т. 1, т. 2, букви "д" и "е".

(3) Продължителността на конкурсните изпити е един астрономически час считано от часа на обявяването на теста в съответната зала.

(4) При спешна нужда кандидатът може да напусне изпитната зала до десет минути в присъствието на квестор.

(5) Кандидатите нямат право да ползват мобилни телефони, електронни, електромагнитни устройства и/или други помощни средства по време на изпита.

(6) Тест на хартиен носител се попълва с писалка или химикалка, пишеща синьо.

(7) При доказано преписване или опит за преписване, подсказване, както и при нарушаване анонимността на изпита, той се анулира, като причината се посочва в изпитния протокол.

(8) При завършване на изпита всеки кандидат поставя в малък плик бланката с личните си данни и го запечатва. Писмената работа се предава на квестор, който в присъствието на кандидата поставя малкия плик и изпитния тест в голям плик, запечатва го и отбелязва в протокола часа на предаването на работата.

(9) Отказалите се кандидати предоставят на комисията изпитния комплект, като написват собственоръчно желанието си и се подписват върху него. Квесторите отбелязват върху плика на отказалите "отказал се" и го отразяват в изпитния протокол.

(10) След завършване на определеното време комисията от квестори събира всички тестове независимо до какво ниво са попълнени.

(11) Оценяването на изпитните работи се извършва с точност до 0,1.

Чл. 40. (1) Тестът на кандидата се проверява и оценява от най-малко двама членове на съответната комисия при спазване на анонимността.

(2) Обвързването на оценката с личността на кандидата се извършва в присъствието на цялата комисия.

(3) Оценките от теста се обявяват на следващия работен ден след провеждането му и са окончателни, като важат само за учебната 2020/2021 г.

(4) Успешно положен е тестът, оценен с най-малко среден (3,00) по шестобалната система.

(5) На втория работен ден след обявяване на резултатите кандидатите могат да подадат заявление до председателя на главната комисия по приема за допусната техническа грешка при проверка на теста.

Чл. 41. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение за ОКС "магистър" се класират по бал, получен като сбор от:

1. среден успех от семестриалните изпити от дипломата за ОКС "бакалавър" или "магистър";

2. среден успех от държавните изпити и/или дипломни работи;

3. удвоената оценка от теста.

(2) Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал по специалности и се прилагат правилата по чл. 30, ал. 3.

Чл. 42. (1) Резултатите от първото класиране се публикуват в 5-дневен срок след обявяването на оценките от последния тест.

(2) Записването след първо класиране се извършва на втория и третия работен ден след неговото публикуване.

Чл. 43. (1) Резултатите от второто класиране се публикуват в 5-дневен срок след първото.

(2) Записването след второ класиране се извършва на втория работен ден след неговото публикуване.

Чл. 44. (1) При записване кандидатите за ОКС "магистър" в задочна форма на обучение предоставят документ за внесена такса за обучение за първия семестър на учебната 2020/2021 г.

(2) Приетите за студенти срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО за ОКС "магистър" сключват договор с АМВР.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Класиране" е административна процедура за подреждане на кандидатите за придобиване на висше образование в АМВР по бал.

2. "Записване" е административна процедура по заявяване и приемане на желания за придобиване статут на курсант, студент и докторант от класирани кандидати на позиции, които позволяват приемане в АМВР.

3. "Зачисляване" е издаване на заповед от ректора, с която се определят кандидатите, придобили статут на курсанти, студенти и докторанти, и приключва приемът в АМВР по специалности.

4. "Специализиран подбор на кандидатите" е последователно провеждане на:

а) специализирано медицинско освидетелстване;

б) проверка на физическата годност;

в) психологично изследване в две части - първа част: тест за интелигентност и личностен въпросник, и втора част: психодиагностично интервю.

Елементите и частите на специализирания подбор са с елиминаторен характер.

§ 2. (1) На следващия работен ден след обявяване на съответното класиране кандидатите могат да подадат заявление за допусната техническа грешка при изчисляването на бала до председателя на главната комисия по приема.

(2) Кандидати, класирани на позиция, позволяваща приемане в АМВР, които не се явят на обявените дати за записване или не подадат необходимите документи, губят право на участие в следващи класирания.

(3) Записаните кандидати за курсанти и за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, нямат право на участие в следващи класирания.

§ 3. При записване кандидатите представят:

1. оригинал на диплома за завършено средно (висше) образование;

2. документ за самоличност;

3. снимки - 5 броя;

4. декларация по приложения № 1 или 9, когато се кандидатства за курсант и за студент в обучение, субсидирано от държавата.

§ 4. При незаети места след приключване на записването след второ класиране могат да се обявят допълнителни класирания или прием, в които могат да участват кандидати, подали документи за съответната специалност, допуснати до класиране, но некласирани на места, позволяващи записване, като за незаетите места се подаде заявление за участие в класирането. Записванията са на втория работен ден след публикуване на резултатите от съответното класиране.

§ 5. Извън определения брой се приемат класирани с еднакъв бал на последното място за прием.

§ 6. Деца на служители на МВР, загинали при или по повод изпълнение на служебни задължения, се приемат в рамките на утвърдения брой обучавани по чл. 3, ал. 2, т. 1, буква "а" извън общото класиране и с освобождаване от такса за кандидатстване, след като успешно са преминали конкурсен изпит и другия специализиран подбор.

§ 7. Без такса за кандидатстване, при подадено заявление и след решение на комисията по чл. 6, ал. 1, т. 1 се приемат кандидати за курсанти, които са близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление, успешно са преминали конкурсен изпит и другия специализиран подбор и единият от тях е приет.

§ 8. Кандидатите за ОКС "бакалавър" в задочна форма на обучение от квотите на МО, главните дирекции "Охрана" и "Изпълнение на наказанията" към министъра на правосъдието и кандидатите, служители на други ведомства, с които МВР има сключен договор, не подлежат на специализиран подбор.

§ 9. (1) При незапълване на квотите, определени за ведомствата, с които МВР има сключен договор за обучение, местата се прехвърлят в общата квота на МВР.

(2) При липса на кандидати по определена специалност местата се прехвърлят в специалност от същото професионално направление и за същата образователно-квалификационна степен.

Заключителни разпоредби

§ 10. Тази наредба се издава на основание чл. 47, ал. 6 от ЗМВР.

§ 11. Изпълнението на наредбата се възлага на ректора на АМВР и на ръководителите на структури по чл. 37 от ЗМВР.

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 16, т. 7, чл. 20, ал. 2, т. 2 и § 3, т. 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….………..,

(собствено, бащино и фамилно име)

притежаващ лична карта № ………………………………………………………….……….……….,

издадена на ……………………………………………………………………………………….……..

от ………………………………………………………………………………………………………..,

ЕГН ………………………………………………………………………………………………..…….,

живеещ(а) в гр./с. ………………………………………………………………………………………,

област ……………………………………………………………………………………………………,

ул. (бул.) ………………………………………………………………………………………………….

№ ......................................., бл. ............................, ет. ................................, ап. ……………….………,

тел. ………………………………………………………………………………………………………,

удостоверявам с подписа си, че НЕ притежавам и НЕ се обучавам за образователно-квалификационна степен по специалности от висшето образование, субсидирано от държавата.

Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ............................. г.ДЕКЛАРАТОР: ………….……….

.

 

 

Приложение № 2 към чл. 16, т. 8 и чл. 17, ал. 2

НОРМАТИВИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ

 

Точки

Тестове

Скок дължина от място (см)

 

 

Бягане в осморка 4 цикъла (сек.)

Гладко бягане 800 м (мин.)

 

Сгъване и разгъване на ръцете от опора

(бр.)

Изправяне на трупа от тилен лег до седеж

(бр.)

 

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

8

≥ 240

≥ 205

-

-

t ≤ 3.10

t≤ 3.20

-

-

-

-

7

235

200

≤ 16.2

≤ 16.6

3.11 - 3.15

3.21 - 3.25

≥ 55

-

-

≥ 55

6

230

195

16.3

16.7

3.16 - 3.20

3.26 - 3.30

50

-

-

50

5

225

190

16.4

16.8

3.21 - 3.25

3.31 - 3.35

45

-

-

45

4

220

185

16.5

16.9

3.26 - 3.30

3.36 - 3.40

40

-

-

40

3

215

180

16.6

17.0

3.31 - 3.35

3.41 - 3.45

36

-

-

36

2

210

175

16.7

17.1

3.36 - 3.40

3.46 - 3.50

32

-

-

32

1

205

170

16.8

17.2

3.41 - 3.45

3.51 - 3.55

30

-

-

30


МЕТОДИКА

за проверка на физическата годност на кандидатите за курсанти в Академията на МВР

 

1. Проверката на физическата годност се извършва чрез тестове, с които се установява моментното състояние на физическите качества на кандидатите за курсанти в Академията на МВР.

2. Тестовете са диференцирани по полов признак.

3. Резултатите от тестовете се оценяват по точкова система:

а) полученият резултат се трансформира в точки по скала с фиксирано максимално ниво;

б) максималният сбор точки от тестовете е 30 точки.

4. Крайният резултат се образува от сбора от точките на отделните тестове, като до следващия етап "Психологично изследване" не се допускат кандидати:

а) с 6 и по-малко точки;

б) получили 0 точки на повече от един тест.

5. Не се допуска повторно явяване на кандидата за проверка на физическата годност в рамките на процедурата по специализиран подбор.

6. За участие в тестовете кандидатът се явява в подходящ спортен екип.

7. Неявяването за проверка на физическата годност без уважителна причина се счита за доброволен отказ от участие в процедурата.

8. Председателят на комисията за проверка на физическата годност на кандидатите за курсанти в АМВР:

а) одобрява спортните съоръжения и пособия;

б) не допуска провеждането на изпита без медицински надзор;

в) определя реда на провеждане на тестовете;

г) дава указания за попълване на картата за оценка на кандидата;

д) инструктира кандидатите чрез демонстрация на тестовете, излагане на критериите за оценка, мерките за безопасност и начина за информиране на резултатите.

9. Проверката на физическата годност се извършва при унифицирани условия за:

а) организация на провеждане;

б) технология на измерване;

в) размерност на отчитането и записването.

10. Проверката на физическата годност се извършва на стадион "Раковски".

11. На всяка тестова база има брояч и регистратор, а за беговите тестове - стартер, времеизмервател и регистратор, и е оборудвана с материални пособия - хронометър, ролетка, стойки, дюшеци и др.

12. Ред на провеждане:

а) информиране на кандидатите за реда и начина на провеждане на конкурсния етап;

б) разпределяне на кандидатите по тестови бази (в зависимост от числения състав);

в) демонстрация на тестовете;

г) разгряване (предоставя се възможност за подготовка на организма и избягване на риск от травми);

д) последователност на изпълнение (подреждането на тестовете да е съобразено с предшестващото натоварване, както и времето за отдих между тях, като тестът, измерващ качеството "издръжливост", се изпълнява последен).

13. Индивидуалните резултати от всеки проведен тест се вписват в картата за оценка на физическата годност, с която кандидатите се запознават срещу подпис.

14. Резултатите от проверката на физическата годност на кандидатите за курсанти се отразяват в протокол за деня.

15. След приключване на изпита и оформяне на протокола кандидатите се запознават с получената крайна оценка и се информират за следващия етап от специализирания подбор.

Тестове за проверка на физическата годност

I. Видове тестове и физически качества, изследвани чрез тях:

Тест

Изследвани физически качества

1.

Скок на дължина от място с мах на ръцете

Сила на долни крайници

2.

Сгъване и разгъване на ръцете в опора

Сила на горни крайници

3.

Повдигане на трупа от тилен лег до седеж

Сила, гъвкавост

4.

Бягане в осморка

Бързина, координация

5.

Гладко бягане 800 м

Издръжливост

II. Описание на тестовете

Тест № 1 "Скок на дължина от място с мах на ръцете"

Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно място.

Изходно положение: Кандидатът застава в стоеж зад маркер (линия). Краката са разтворени на ширината на раменете.

Изпълнение: Скок с двата крака едновременно от маркера (начертаната линия), без предварително подскачане. Разрешава се извършването на махови движения с ръцете.

Постижението се измерва с точност до 1 см.

Тестът се изпълнява 2 пъти. Записва се по-доброто постижение в сантиметри.

Тест № 2 "Сгъване и разгъване на ръцете от опора"

Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно място.

Изходно положение: Кандидатът застава в опора, като тялото е изпънато (раменни, тазобедрени, коленни и глезенни стави са в една линия). Пръстите на ръцете могат да сочат напред или да са свити в юмрук. Краката са събрани един до друг.

Изпълнение: Ръцете се сгъват в лакътната става. Следва разгъване до изходно положение. Упражнението е направено един път при едно сгъване и разгъване на ръцете. Отчитат се правилно изпълнените повторения.

Постижението се брои в цели числа.

Тестът се изпълнява еднократно.

Тест № 3 "Повдигане на трупа от тилен лег до седеж"

Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно място.

Изходно положение: Кандидатът заема положение тилен лег с ръце зад тила, като партньор му натиска краката към земята.

Изпълнение: Тялото се повдига до отвесно положение - седеж на 90° спрямо земята. При връщане в изходно положение (тилен лег) гърбът трябва да опира земята. Упражнението е направено един път при едно повдигане и връщане в изходно положение. Отчитат се правилно изпълнените повторения.

Постижението се брои в цели числа.

Тестът се изпълнява еднократно.

Тест № 4 "Бягане в осморка"

Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно място. Маркира се старт/финал линия. Поставя се стойка, чийто център лежи върху линията. Втората стойка се поставя на разстояние 4 м от първата. Височината на двете стойки е в границите от 140 см до 150 см (фиг. 1).

Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт от дясната страна на стартовата стойка.
Изпълнение: При сигнал "старт" кандидатът тръгва от дясната страна на първата (стартовата) стойка, движи се към втората, като пресича мислената линия, свързваща двете стойки. Заобикаля втората стойка от лявата страна и се насочва към първата (стартовата) стойка, като отново пресича мислената линия, която ги свърза. Пресича старт/финалната линия от лявата страна на първата (стартовата) стойка. Това е един цикъл на упражнението. Отчита се времето, за което се правят 4 (четири) цикъла.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър с точност до 0,1 сек.

При заобикаляне на стойка тя трябва да е в изправено положение. Събарянето на стойка на земята се счита за грешка и кандидатът е длъжен да я върне на мястото ѝ. За всяка съборена стойка се начислява наказателно време от 0,2 сек.

Тестът се изпълнява еднократно.

Фиг. 1. Схема на тест "Бягане в "осморка"

Тест № 5 "Гладко бягане 800 м"

Тестът се провежда на лекоатлетическата писта или по изключение на друго равно, хоризонтално място.

Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.

Изпълнение: Кандидатът се стреми да премине разстоянието за възможно най-кратко време.

Времето за изпълнение се отчита с хронометър с точност до 1 сек. Времето за пробег на разстоянието се записва в минути.

Тестът се изпълнява еднократно.

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 6, т. 2, буква "б"

(Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1 от Наредба № 8121з-345 от 25.07.2014 г.)

 

МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - МВР

 

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО

 

1. На ……………………………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ……………………………………………………………………………………………………

Роден(а) на ……………………………………………………………………………………….. г.,

лична карта № ………………………………………………………………………………………..

Адрес: …………………………………………………………………………………………………

2. Анамнеза: Субективни оплаквания: …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

(попълва се от личния лекар)

Прекарани заболявания: туберкулоза ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………;

(година)

ревматизъм ……………………………………………………………………………….…………..;

(година)

вирусен хепатит ………………………………………………………………………….………….;

(година)

др. инфекц. заболявания …………………………………………………………………………….;

(година)

язва на стомаха (дуоденума) ………………………………………………………………………..;

(година)

алергичност към ……………………………………………………………………………………..;

нервни и психични разстройства и припадъци …………………………………………………..;

телесни наранявания и операции ………………………………………………………………….;

други заболявания …………………………………………………………………………………..;

(диагноза)

провеждал болнично лечение за …………………………………………………………………….

Фамилна анамнеза ……………………………………………………………………………………

Кръвна група, Rh фактор …………………………………………………………………………….

3. Данни от личния лекар: …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

(попълват се само патологични отклонения)

Дата: ................... г. Освидетелстван: ………………………..

(подпис)

Личен лекар: ..............................................

(подпис, личен печат)

Психиатър:

…………………………………………………………………………………………………………

(име на здравното заведение и лекаря, освидетелствал кандидата)

............ 20….... г.Психиатър: ………………………..

(подпис, личен печат)

_________________________________________________________________________________

 

ДАННИ ОТ ПРЕГЛЕДИТЕ

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ:

(попълва се от специалистите на лечебното заведение, извършило прегледите)

 

Вътрешен статус:

Дихателна с-ма ……………………………………………………………………………………….

Сърдечносъдова система …………………………………………………………………………….

Кръвно налягане ……………………………………………………………………………………..

Пулс ……………………………………………………………………………………………………

Корем …………………………………………………………………………………………………..

(черен дроб, далак, болезненост)

................ 20....... г.

Интернист: ……………………………………………………………………………………………

(подпис, личен печат)

Хирургичен статус:

Височина ………………………………………………………………………………………… см

Тегло ……………………………………………………………………………………………… кг

Корем …………………………………………………………………………………………………

(херния, апендицит, хемороиди и операции)

Пикочо-полова система ……………………………………………………………………….……..

Двигателна система ………………………………………………………………………………….

(фрактури, луксации, деформации, плоски стъпала, варици)

........... 20…... г. Хирург: ………....……..……….

(подпис, личен печат)

Кожни и венерически заболявания: …………………….......……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

........... 20...... г. Дерматолог: …………………………

(подпис, личен печат)

Неврологичен статус: ……………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………

.......... 20.... г. Невролог: ………….……………..

(подпис, личен печат)

Уши, нос и гърло. Слух:

Разговорна реч: дясно ухо: ………………………………………………………………………….,

ляво ухо: ………………………………………………………………………………………………

Шепотна реч: дясно ухо: …………………………………………………………………………….,

ляво ухо: ………………………………………………………………………………………………

Равновесие (стабилометрия) ……………………………………………………………………….

Нос, околоносни кухини ……………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………..…………

............ 20…. г. Оториноларинголог: …....................................

(подпис, личен печат)

Очи:

Зрителна острота: дясно око: ……………………………………………………………….………..

(без и със корекции) ляво око: ……………………………………………………………….……….

Цветоусещане: ……………………………………………………………………………..…………

......... 20….. г. Офталмолог: ………..……………..

(подпис, личен печат)

Гинеколог: ………………………………………………………………………………………..…..

(само за жени)

........... 20..... г. Гинеколог: ……..…………….……

(подпис, личен печат)

Лабораторни изследвания:

Кръвни показатели:

хемоглобин …………………………………………………………………………………………..;

левкоцити ……………………………………………………………………………………………;

еритроцити …………………………………………………………………………………………..;

хематокрит …………………………………………………………………………………………..;

кр. захар ………………………………………………………………………………………………;

креатинин ……………………………………………………………………………………………;

АЛАТ …………………………………………………………………………………………………;

АСАТ …………………………………………………………………………………………………;

СУЕ ……………………………………………………………………………………………………

Урина:

албумин ………………………………………………………………………………………………;

захар ………………………………………………………………………………………………….;

билирубин ……………………………………………………………………………………………;

уробилиноген …………………………………………………………………………………………;

седимент ………………………………………………………………………………………………

Други изследвания …………………………………………………………………………………..

............ 20..... г. Лаборант: …………………..

(подпис)

 

Допълнителни прегледи, консултации и профилактични прегледи:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТНО-ЛЕКАРСКАТА КОМИСИЯ:

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

здрав (болен - диагноза)

.................................................................................................................................. за служба в МВР

(годен, негоден)

като: ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

.................... 20…..... г.

гр. ...............................

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

(печат)

ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………….……..

2. ………………………..

3. ………………………..

(подписи и личен печат)

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 18, ал. 1, т. 1

 

КУРСАНТ "бакалавър" - в редовна форма на обучение

 

 

..........................................

№ от СИОУП на АМВР

оценки от дипломата за висше образование

 

оценки от конкурсните изпити

среден успех от курса на обучението за придобиване на висше образование

..................................

среден успех от държавния(ите) изпит(и) и/или дипломната работа

..................................

тест по ...............................................

тест по ...............................................

тест по ...............................................

 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

 

 

 

 

 

ЕГН: ....................................... ОДМВР/СДВР(РУП) .....................

0 - мъж ДО

0 - жена РЕКТОРА НА

0 - дете на служител на МВР, загинал при или АКАДЕМИЯТА НА МВР

по повод изпълнение на служебни задължения

(слага се кръстче)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от ....................................................................................................................................................,

роден(а) на .............................................. в гр./с. .........................................................................,

лична карта № ..................................., издадена на .......................... от .....................................,

постоянен адрес ............................................................................................................................,

дом. тел. ..............................., сл. тел. ................................, моб. тел. ..........................................

 

Господин Ректор,

Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за курсант в специалностите:

 

Поредност
на желанията

Специалност

 

ППООР

 

ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ, квота РДГП .........................................................

 

ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ, квота РДГП .........................................................

 

ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ, квота РДГП .........................................................

 

ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Прилагам следните документи:

1. Автобиография.

2. Декларация за гражданство (приложение № 5).

3. Декларация за липса на образувано наказателно производство (приложение № 6).

4. Диплома за завършено средно образование - оригинал или официално заверено копие.

5. Документ за платена такса.

6. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер (след отбелязване се връща на кандидата).

7. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (приложение № 7).

Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.

 

Дата: ....................... г. Подпис:...............................................

 

 

 

Приложение № 5 към чл. 18, ал. 1, т. 3

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният ........................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

притежаващ лична карта № ............................................., издадена на .....................................

от ..........................................................................., ЕГН ..............................................................,

живеещ(а) в гр./с. ..................................................................., област ........................................,

ул. (бул.) ........................................................................... № ........, бл. ........, ет. ........, ап. ........,

тел. .................................................................................................................................................,

удостоверявам с подписа си, че ИМАМ българско гражданство и не съм гражданин на друга държава.

 

Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ....................... г.ДЕКЛАРАТОР: .....................................

 

 

 

Приложение № 6 към чл. 18, ал. 1, т. 5

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният ........................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

притежаващ лична карта № ............................................., издадена на .....................................

от ..........................................................................., ЕГН ..............................................................,

живеещ(а) в гр./с. ..................................................................., област ........................................,

ул. (бул.) ........................................................................... № ........, бл. ........, ет. ........, ап. ........,

тел. .................................................................................................................................................,

удостоверявам с подписа си, че срещу мен НЯМА повдигнато обвинение за извършено умишлено престъпление от общ характер.

 

Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ....................... г.ДЕКЛАРАТОР: .....................................

Приложение № 7 към чл. 18, ал. 1, т. 7 и чл. 25, т. 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният ........................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

притежаващ лична карта № ............................................., издадена на .....................................

от ..........................................................................., ЕГН ..............................................................,

живеещ(а) в гр./с. ..................................................................., област ........................................,

ул. (бул.) ........................................................................... № ........, бл. ........, ет. ........, ап. ........,

тел. .................................................................................................................................................,

във връзка с изискванията за защита на личните данни давам изрично писмено съгласие Министерството на вътрешните работи да обработва личните ми данни за целите на приемането в Академията на Министерството на вътрешните работи през 2020 г.

 

Дата: ....................... г.ДЕКЛАРАТОР: .....................................

 

Приложение № 8 към чл. 21, т. 1

СТУДЕНТ - "бакалавър" в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата

 

 

..........................................

№ от СИОУП на АМВР

оценки от дипломата за висше образование

 

оценки от конкурсните изпити

среден успех от курса на обучението за придобиване на висше образование

..................................

среден успех от държавния(ите) изпит(и) и/или дипломната работа

..................................

тест по ...............................................

тест по ...............................................

тест по ...............................................

 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

 

 

 

 

 

ЕГН: .......................................ОДМВР/СДВР(РУП) .....................

0 - мъж ДО

0 - жена РЕКТОРА НА

0 - държавен служителАКАДЕМИЯТА НА МВР

0 - ЛРТП ЧРЕЗ

(слага се кръстче) ДИРЕКТОРА НА

...............................................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от ....................................................................................................................................................,

роден(а) на .............................................. в гр./с. .........................................................................,

лична карта № ..................................., издадена на .......................... от .....................................,

постоянен адрес ............................................................................................................................,

дом. тел. ..............................., сл. тел. ................................, моб. тел. ..........................................

 

Господин Ректор,

Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за студент в задочна форма на обучение в специалностите:

 

Поредност
на желанията

Специалност

 

ППООР

 

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Прилагам следните документи:

1. Диплома за завършено средно образование - оригинал или нотариално/официално заверено копие.

2. Удостоверение за настояща служба в МВР.

3. Документ за платена такса.

Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.

 

Дата: ....................... г.Подпис:...............................................

 

Приложение № 9 към чл. 22, ал. 4, т. 2 и § 3, т. 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният ........................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

притежаващ лична карта № ............................................., издадена на .....................................

от ..........................................................................., ЕГН ..............................................................,

живеещ(а) в гр./с. ..................................................................., област ........................................,

ул. (бул.) ........................................................................... № ........, бл. ........, ет. ........, ап. ........,

тел. .................................................................................................................................................,

удостоверявам с подписа си, че не се обучавам за придобиване на образователно-квалификационна степен и НЕ притежавам образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности от висшето образование, субсидирано от държавата.

 

Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ....................... г.ДЕКЛАРАТОР: .....................................

 

Приложение № 10 към чл. 23, т. 1

СТУДЕНТ - "магистър" в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата/студент по чл. 21, ал. 3 от ЗВО

 

 

..........................................

№ от СИОУП на АМВР

оценки от дипломата за висше образование

 

оценки от конкурсните изпити

среден успех от курса на обучението за придобиване на висше образование

..................................

среден успех от държавния(ите) изпит(и) и/или дипломната работа

..................................

тест по ...............................................

тест по ...............................................

тест по ...............................................

 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

 

 

 

 

 

ЕГН: ....................................... ДО

0 - мъж РЕКТОРА НА

0 - жена АКАДЕМИЯТА НА МВР

(слага се кръстче)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ....................................................................................................................................................,

роден(а) на .............................................. в гр./с. .........................................................................,

лична карта № ..................................., издадена на .......................... от .....................................,

постоянен адрес ............................................................................................................................,

дом. тел. ..............................., сл. тел. ................................, моб. тел. ..........................................

Притежавам образователно-квалификационна степен .............................................................

по специалността ..........................................................................................................................

и диплома за висше образование № ............................................................................................

 

Господин Ректор,

Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за студент в задочна форма на обучение в специалностите:

 

Специалност

Поредност на желанията

Студент, субсидиран от държавата

Студент по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО

ПА

 

 

ЗНС

 

 

СРУСОР

 

 

ПАБ

 

 

ППОИД

 

 

Прилагам следните документи:

1. Диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за придобита ОКС на висшето образование.

2. Удостоверение за настояща служба в МВР.

3. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер по местоживеене (студенти по чл. 21, ал. 3 от ЗВО).

4. Медицинско свидетелство (студенти по чл. 21, ал. 3 от ЗВО).

5. Декларация за съгласие за обработване на лични данни - приложение № 7 (студенти по чл. 21, ал. 3 от ЗВО).

6. Документ за платена такса.

 

Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.

 

Дата: ....................... г.Подпис:...............................................

 


 19 март 2020 | 15:18