МВР

ОД Велико Търново

 

О Т Ч Е Т - А Н А Л И З НА ДЕЙНОСТТА НА ОД МВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

19 мар 2020

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Изпълнение на дейностите по приоритетите от плана за управленската дейност на ръководството на МВР

 1. Ефективно противодействие на престъпленията срещу личността и собствеността на гражданите и опазване на обществения ред. Подобряване на пътната безопасност и намаляване на пътнотранспортния травматизъм.
 2. Противодействие на корупцията
 3. Гарантиране на сигурността, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред при провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Р България и при провеждането на изборите за общински съветници и кметове на общини през 2019 г.
 4. Повишаване на ефективността в дейността по разследването на престъпления.
 5. Ефективно управление на ресурсите в МВР. Подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите. Контрол на нелегалната миграция.

ІI. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ

През отчетния период един от основните акценти от дейността на охранителна полиция бе поставен върху разширяване и задълбочаване на партньорството между полицията, местната власт и структурите на гражданското общество, чрез продуктивно и полезно сътрудничество по превенцията, противодействието на престъпността и осигуряване на обществения ред и сигурност в условията на прозрачност и зачитане правата и достойнството на гражданите.
На територията на всяка от десетте общини в областта функционират местни комисии за обществен ред и сигурност (МКОРС). Изготвени бяха плановете за работа на МКОРС през 2019 г., като на периодично провежданите заседанията на МКОРС се обсъждат въпроси, свързани със сигурността на местно ниво. Полицейските и младши полицейските инспектори от ТП в структурните звена на ОДМВР – В. Търново всяко тримесечие информират МКОРС чрез началника на РУ на ОДМВР за състоянието на престъпността и обществения ред и предлагат мерки за тяхното подобряване.
Традиционно в началото на 2019 г. ПИ и Мл. ПИ, с участието на ръководствата на РУ при ОДМВР – В. Търново се проведоха срещи с органите на местното самоуправление и гражданите, на които ги информираха за състоянието на престъпността в обслужваната от тях територия и за резултатите от работата им.
Създадена е организация за сформиране на мобилни екипи от полицейски служители от сектори ПП, ООРТП, ПИП и ПКП, които да извършват прием на граждани в населените места на територията на ОДМВР – В. Търново. Срещите и приема на граждани се организират, независимо от служителите, определени за обслужване на съответния район, с оглед получаване на информация, свързана със състоянието на обществения ред и противодействие на престъпността на територията на населеното място. През 2019 г. са извършени 368 приема в 350 населени места, при които са получени 97 сигнала, от които 27 за нарушения на ЗДвП, 18 за нарушение на обществения ред, 19 сигнала за извършени престъпления, 33 сигнала, които налагат предприемане на действия от други компетентни институции.

Работа по проекти, свързани с превантивната дейност. 

 • превенция сред подрастващите;

През 2019 г. продължи изпълнението на програмата „Детско полицейско управление”. Доброволците от детските полицейски управления в три населени места в област В. Търново усвояваха умения как да реагират при пожари и бедствия.

През годината активно продължи и превантивната дейност по проект „Център за превенция и спорт“ в с. Балван, общ. В. Търново. Проектът е удостоен с приза Проект на 2018 г. от Фондация „Лале“. През периода продължиха дейността си и другите два превантивни центрове на територията на област В. Търново - в гр. Павликени и в гр. Елена.
С раздаване на флаери по пътна безопасност на 31.05.2019 г. стартира кампания за безгрижна ваканция в община В. Търново. Тя се провежда съвместно от ОДМВР – В Търново и Община В. Търново. В областния град и селата в община В. Търново ученици и пътни полицаи раздадоха флаери с призив „Пазете децата на пътя“ и „Намалете скоростта, заради децата“.

- работа с рискови социални групи;

На територията на ОДМВР – В. Търново осъществява дейност НПО Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ (ЦМЕДТ „Амалипе“).
На 20.02.2019 г. е проведена среща на директора на ОДМВР – В. Търново с г-н Роланд Блумайер, представител на Съвета на Европа във връзка с реализирането на проекта „Джъстром“, националния координатор на проекта Диляна Гитева и представители на екипа за В. Търново.
На 09.07.2019 г. в сградата на Областна администрация В. Търново по инициатива на ЦМДТ „Амалипе“ се проведе дискусия под надслов „No-hate-BG“: Заедно в защита на малцинствата и в превенцията на престъпленията от омраза“. На мероприятието беше представен анализ на последните препоръки на международни организации към Р България.

ІІI. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

1. Състояние на конвенционалната престъпност

През 2019г. на територията на ОДМВР – В. Търново са регистрирани общо 2516 престъпления, срещу 2929 за 2018 г., намаление със 413 броя, или 14,1%. От тях разкрити са 1355 за отчетния период, срещу 1545 за 2018 г., или намаление с 190. Процентът на разкриваемост през 2019 г. е 53,86 %, срещу 52,75 % за 2018 г., или ръст с 1,11 %. Тези показатели нареждат ОДМВР – В. Търново на 13-то място по разкриваемост в страната.

Структурно в престъпността на територията на ОДМВР – В. Търново няма съществени изменения спрямо предходния период.

Преобладават престъпленията против собствеността (общо криминална и икономическа линии) – 1191 за периода, срещу 1344  за 2018 г., което представлява 47,33 %, срещу 45,88 % от общия брой на извършени престъпления. На лице е увеличение на дела на този вид престъпления.
Общоопасните престъпления през 2019 г. са 644, срещу 862 за 2018 г., което представлява 25,60 %, срещу 29,42 % от общия брой. Наблюдава се спад.
Престъпления против стопанството за 2019 г. са 223 срещу 227 за 2018 г., което представлява 8,86 %, срещу 7,75 % от общия брой на извършени престъпления. На лице е ръст на този вид престъпления.
Престъпления против личността за 2019 г. са 139, срещу 155 за 2018 г., което представлява 5,52 %, срещу 5,29 % от общия брой на извършени престъпления. На лице е устойчивост на този вид престъпления.
Най-малък от структуроопределящите престъпления e делът на документните престъпления през  2019г. са  84, срещу 104 през 2018г., което представлява 3,33 %, срещу 3,55% от общия брой на извършени престъпления. На лице е устойчивост на този вид престъпления.

2. Състояние на криминалната престъпност, структура и интензитет.

През 2019 г. на територията на ОДМВР – В. Търново са регистрирани общо 2147 криминални престъпления, от тях са разкрити 1278, с разкриваемост 59,52 %. За предходната година регистрираните престъпления са 2508, от които 1419 са разкрити, с разкриваемост 56,58%. Наблюдава се спад на извършените престъпления с 361, спад на разкритите престъпления със 141, като процентът на разкриваемост по-висок с 2,94 пункта. Разкриваемостта на извършените криминални престъпления за настоящият отчетен период нарежда ОДМВР – В. Търново на 9-то място в страната (таблица I.03.01 към 02.02.2020г.)

През 2019г. са установени 1125 извършителя на престъпления при 1286 за 2018г.

От общо разкритите престъпления в ОД МВР В. Търново през отчетния период, извършени от малолетни и непълнолетни са 140, срещу 150 престъпления за 2018г. Това представлява 10,89 % от общо разкритите престъпления срещу 10,48 % през 2018г., което показва леко увеличение на дела. Броят на малолетните и непълнолетни извършители за 2019г. е 147 при 157 за 2018г., което е 13,06% от установените извършители при 12,20% за 2018г.

Структурно в криминалната престъпност на територията на ОДМВР – В. Търново се наблюдава продължаващ спад на дела на общоопасните престъпления, и съответен ръст на престъпленията против собствеността и другите криминални престъпления.

Преобладават престъпленията против собствеността – 1149 за периода, срещу 1258 за 2018 г., което представлява 53,51 %, срещу 50,15 %. от общия брой на извършените криминални престъпления. На лице е увеличение на дела на този вид престъпления.

Общоопасните престъпления през 2019 г. са 644, срещу 862 за 2018 г., което представлява 25,59 %, срещу 34,37 % от общия брой на извършените криминални престъпления. Наблюдава се НАМАЛЕНИЕ на дела им, което продължава от предходнен период  - още от полугодието на 2017 година, когато делът им е бил 36,96%.

Други криминални престъпления за 2019 г. са 198, срещу 198 за 2018 г., което представлява 9,2 %, срещу 7,9 % от общия брой на извършените криминални престъпления. На лице е ръст на този вид престъпления.

Най – малък e делът на престъпленията против личността – 139, срещу 155 за 2018 г., което са 6,48 %, срещу 6,18 %. Тук се наблюдава относителна устойчивост.

2.1. Против личността

Убийства

През 2019г. на територията на ОД МВР В. Търново е извършено едно умишлено убийство, което е разкрито. През 2018г. са извършени 6 убийства, и шестте са разкрити.
През 2019г. няма убийства, извършени организирано от групировки, от и срещу знакови или емблематични фигури, които до голяма степен да изострят и влияят върху криминогенната обстановка в региона.

2.2. Против собствеността

Грабежи

През отчетния период са регистрирани 21/23 за 2018 г., от които са разкрити 11/11, което представлява 52,38% / 47,83% разкриваемост. Наблюдава се увеличение на разкриваемостта.

Кражби

Взломните кражби, извършени през 2019 г. са 105, докато за 2018 г. те са 102, от тях разкритите са 35 за 2019 г. и 32 за 2018 г., което е 33,33 %, срещу 32,35 % за 2018 г. Налице е устойчивост в регистрираните кражби и в разкриваемостта. Най-голям брой взломни кражби през отчетният период, както и през предходния период, са извършени на територията на РУ – В. Търново – 62, срещу 50 за 2018 г., от които разкритите са 22 срещу 13 за 2018 г. В процентно съотношение разкриваемостта е съответно 35,48 %, срещу 26,00 %.

Домовите кражби, извършени през текущият отчетен период са 146, а за 2018 г. те са били 122, от които разкрити са 70 за 2019 г. и 52 за 2018 г., с разкриваемост 47,95 %, срещу 42,62%. В тази категория са включени и извършените кражби от къщи (включително и необитаеми) в малките населени места. Традиционно начините на проникване в жилища на граждани са чрез отключване и счупване на секретни патрони, през тераси и с груб взлом.

През 2019 г. най- много домови кражби са извършени на територията на РУ – В. Търново – 65/ 51. От тях разкрити са 31 за 2019 г. и 13 за 2018 г или 47,69 % при 25,49 %. На второ място е РУ – Г. Оряховица с 40 домови кражби за 2019 г., срещу 27 за 2018 г., от които разкрити 20 за 2019 г. и 16 за 2018 г. или 50 % при 59,26 %.  Следва РУ – Свищов с 16 кражби, срещу 14 за 2018 г., от които разкрити 8, срещу 11 или 50 % при 78,57 %.

През 2018 г. извършените кражби от офиси са 7, срещу 18 за 2018 г. От тях разкрити са 5 за 2019 г. и 5 за 2018 г. или 71,43 % за 2019 г. и 27,78 % за 2018 г. Наблюдава се спад в броя на регистрираните, и увеличение в процента на разкриваемост.

Кражбите от магазини за отчетния периода са 137, срещу 140 за 2018 г., от които са разкрити 103 срещу 90 за 2018 г. Разкриваемостта е 75,18 %, срещу 64,29 % за 2018 г. Налице е спад в броя регистрирани престъпления и ръст в процента на разкриваемост. Тук е необходимо да се посочи, че в това число са включени и кражбите на хранителни продукти и др., които се санкционират по реда на чл. 218б от НК.

Джебчийските кражби през 2019 г. са 101, срещу 128 за 2018 г., от които разкрити са 43, срещу 51 или 42,57 % за 2019 г. и 39,84 % за 2018 г. Наблюдава се устойчивост на този вид кражби и ръст в процента на разкриваемост.

Кражбите на части и вещи от МПС са 45 за отчетния период, срещу 60 за 2018 г., от които разкрити са 10, срещу 23 за 2018 г., с процент на разкриваемост 22,22 %, срещу 38,33 %. Концентрацията на този вид престъпни посегателства традиционно е съсредоточена основно гр. В. Търново – 39 от 45-те кражби са регистрирани в областния град. Анонимността на извършителите в регионалния център е по-голяма, което предполага и присъствието на гастролиращи лица от АКК специализирани в посочения вид кражби.

На територията на РУ В. Търново са извършени 39 от този вид престъпления , срещу 41 за 2018 г. От тях са разкрити 8, срещу 12 за 2018 г., или разкриваемостта е съответно 20,51 %, срещу 29,27 %. Наблюдава се спад на регистрираната престъпност и спад на процента разкриваемост.

Кражбите на селскостопанска продукция и домашни животни за 2019 г. са 61, срещу 60 за 2018 г., от които разкрити са 51, срещу 44 за 2018 г. с разкриваемост 83,61%, срещу 73,33%.

Измами

Извършените измами от криминален характер през отчетния период са 35, срещу 45, от които разкрити са 15, срещу 16 за 2018 г., с разкриваемост съответно 42,86 %, срещу 35,56 %.

Телефонни измами, регистрирани от началото на годината са 5, срещу 13 за 2018г., от които разкрити са 4, срещу 9 за 2018 г., с разкриваемост съответно 80% през настоящия период срещу 69% за предходния.

Наблюдава се устойчивост  на извършените телефонни измами като в сравнение с предходни периоди /2015г. - 2018г./ има значително намаление.

2.3. Общоопасни престъпления

Палежи

Регистрирани през 2019г., са 36, срещу 45 през 2018г., от тях разкрити са 6, срещу 5 през 2018г. или 16,67 % / 11,11 %.

Престъпления свързани с НВ

През 2019 г. са регистрирани 158 престъпления, свързани с наркотични вещества, докато за същия период на 2018 г. те са били 190, от тях разкрити през 2019 г. са 118, а през 2018 г. – 134. Процентът на разкриваемост е 74,68 % за 2019 г. срещу 70,53 % за 2018 г.

3. Състояние на икономическа престъпност, структура и интензитет

През 2019 година общо на територията на областта са постъпили 369/ 421 за същия период на 2018  г. заявителски материала по икономическа линия, което е с 52 повече, т.е. налице е сериозно намаление на регистрираните икономически престъпления.

Разкрити за 2019г. са общо 77/ 126 за 2018г. престъпления, което е 20,87% /29,93% разкриваемост.

Щетите от разкрити икономически престъпления също бележат намаление, като за 2019г. са в размер на 204 626 лева, а за 2018г. 996 370 лева. Правопропорционална е зависимосттта на икономическите престъпления с реално действащите стопански субекти в големите градове и броя на оперативния състав в съответните полицейски звена.

Акцизни стоки

През отчетния период на 2019 г. са иззети 17 355 къса цигари без бандерол, спрямо 924 709 къса през същия период на 2018 г. Иззетият нарязан тютюн е 93 кг, спрямо 425 кг през 2018г. Иззети са 4 859 литра алкохол и спиртни напитки, спрямо 1104 литра през 2018г.
Щетите по линия „Акцизи“ са неколкократно намалени като за 2019 г. са в размер на 61 388 лева срещу 421 940 лева за същия период на 2018г.

4. Престъпления и противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни лица.

              Престъпления  извършени от непълнолетни лица.

              От общо разкритите престъпления в ОД МВР В. Търново през отчетния период, извършени от малолетни и непълнолетни са 140, срещу 150 престъпления за 2018г. Това представлява 10,89 % от общо разкритите престъпления срещу 10,48 % през 2018г.. Броят на малолетните и непълнолетни извършители за 2019г. е 147 при 157 за 2018г., което е 13,06% от установените извършители при 12,20% за 2018г.

              Най-често, децата са извършвали престъпления сами или в съучастие със свои връстници. Кражбата е най-често извършваното престъпление. Ръст има при  престъпленията от НЛ, свързани с управлението на МПС – управление без правоспособност и нерегистрирани МПС.

              Противообществени прояви извършени от малолетни и непълнолетни лица.

              През периода са извършени 54 противообществени  прояви /52 за 2018г./, в които са участвали общо 84 деца /81 за 2018г./. Противообществените прояви се изразяват главно в агресия, вандализъм, физическо насилие, унищожаване и повреждане, непристойно поведение на публични и обществени места, хулиганство.

ІV. ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

1. Опазване на обществения ред (в т.ч. при провеждане на масови мероприятия);

В резултат на предприетите организационно- управленски мерки в ОДМВР е създадена организация служителите, изпълняващи ППД да са на местата с концентрация на престъпна дейност (съобразно интерактивната дейност). Маршрутите на нарядите са съобразени с местата и по времето, където и когато са регистрирани най- много престъпления на съответната територия.
Регистрираните хулиганства по чл. 325 от НК през 2019 г. са 78, от които 37 са разкрити, с процент на разкриваемост 47.44 %. За същия период на 2018 г. регистрираните хулиганства са 74, от които 42 са разкрити, с процент на разкриваемост 56.76 %. През отчетния период са съставени 18 АУАН по УБДХ, 3 по ЗООРПСМ, докато през същия период на предходната година съставените АУАН по УБДХ са били 38, а по ЗООРПСМ не е съставян АУАН.
През 2019 г. са охранявани общо 1189 масови мероприятия, от които 67 по реда на ЗСММ, 334 спортни, 24 държавни и правителствени делегации и 767 други. Сумарно в охраната им са участвали 4663 полицейски служители.
В периода на подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г., както и на 27.10.2019 г. и 03.11.2019 г. на двата тура от изборите за общински съветници и кметове - 2019 г., бе създадена оптимална организация за обезпечаване на сигурността и опазването на обществения ред
На 16.04 и 17.04.2019 г. в гр. В. Търново се проведе тържественото честване на 140- годишнината от приемането на Търновската конституция.
Традиционно на 22.09. бе отбелязана годишнина от обявяване на Независимостта на България.
През 2019 г. полицейските операции имаха приоритетно място в ежедневната полицейска дейност. В проведените 1720 СПО през 2019 г. са участвали сумарно 8161 полицейски служители. По време на провеждане на СПО през отчетния период са разкрити 310 престъпления, съставени са общо 10072 АУАН и фишове, задържани са 167 лица по реда на ЗМВР, проверени са 2175 обекта, 1057 сборища на КК, установени са 13 лица обявени за издирване, установени са 2 МПС, обявени за издирване. Установените МНЛ след 22.00 часа до 06.00 часа в питейни и други увеселителни заведения са 53.
В ОДМВР – В. Търново се водят на отчет 8 служебни кучета. През 2019 г. служебни кучета са използвани в патрулно-постовата дейност общо 1820 часа, 55 пъти са работили по мирисова следа, извършили са 105 претърсвания на местност и обекти, участвали са в охраната на 21 масови мероприятия. Разкритите престъпления с помощта на служебно куче са 4.

2. Осигуряване на безопасността на движението

Динамика на ПТП

През 2019 г. на територията на областта са регистрирани са 1194 ПТП, от които 240 тежки, с 21 загинали и 350 ранени. През 2018 г. са регистрирани 1464, от които 231 тежки, с 21 загинали и 293 ранени лица. В сравнение с 2018 г. отбелязваме намаление по един показател - общ брой регистрирани ПТП – с 270 по-малко, тежки ПТП (ТПТП) са с 9 повече, при убитите граждани нямаме разлика, а ранените граждани са с 57 повече.        

Период

ПТП

ТПТП

загинали

ранени

2019

1194

240

21

350

2018

1464

231

21

293

разлика

-270

+9

0

+57

В разпределение на произшествията по основна причина, за периода най- висок дял продължават да имат, тези настъпили по вина на водача – 1145 ПТП от общо настъпилите 1194 ПТП, при които са загинали 21 лица а 337 са ранени. Останалите ПТП са настъпили по друга причина при които са ранени 13 лица.
През 2019 г. основните причини, водещи до настъпване на ПТП по вина на водачите, са както следва:

- неправилна маневра - настъпили са 317 ПТП;

- несъобразената скорост - настъпили са 304 ПТП;

- oтнемане на предимство - настъпили са 139 ПТП;

- неспазване на дистанция .- настъпили са 134 ПТП.

Разпределение на ПТП по вид

Вид на ПТП

ПТП

ТПТП

Загинали

Ранени

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Сблъскване между МПС/ППС

589

756

114

97

14

11

187

151

ПТП с единични МПС/ППС

387

412

64

63

4

2

98

72

Блъскане на пешеходец

57

58

51

49

3

6

52

44

Общо:

1033

1226

229

209

21

19

337

267

Разпределение на ПТП по място

Място

ПТП

ТПТП

загинали

ранени

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Населени места

879

654

111

108

4

6

119

128

Извън населени места

585

540

120

132

17

15

174

222

Общо:

1464

1194

231

240

21

21

293

350

 

2.2. Административно-наказателна дейност

През 2019 г. по линия на КПД са констатирани 77738 нарушения на ЗДвП и КЗ, с 5149 повече от 2018г. Съставени са 9670 АУАН, което е с 479 АУАН повече от 2018г. Наложени са 68068 глоби с фиш, което е с 4670 повече спрямо 2018г.

От всички наложени глоби с фиш:

- 30892 са наложени с известия по фиш, което е с 3302 повече спрямо 2018г.,

- 37176 са издадените електронни фишове, което е с 1368 повече спрямо 2018г.
През отчетния период, издадените електронни фишове за нарушения на скоростните режими, установени от АТСС са 35967 електронни фиша. За същия период на 2018 г. са издадени 35967 електронни фиша. С 159 повече електронни фиша са издадени за 2019 г. в сравнение с тези от 2018 г.
За отчетния период издадените и електронни фишове за нарушения по КЗ са 1209, като за 2018 г. няма издадени такива.
През 2019 г. с мобилни системи са заснети 30252 нарушения. За същия период на 2018 г. с мобилни системи са заснети 19645 нарушения. От стационарни системи за 2019 г. са установени 10043 нарушения, а за същия период на 2018 г. са установени 18545.
През 2019 г. са наложени 1997 заповеди за прилагане на принудителни административни мерки (ЗППАМ) по ЗДвП.
Разпределението на ЗППАМ, е както следва:

- 282 по чл. 171, т. 1, б. "б" ( временно отнемане на СУМПС на водач, който управлява МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско или химическо лабораторно изследване или с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство);
- 33 по чл. 171, т. 1, б. "б" ( временно отнемане на СУМПС на водач, който при управление на МПС, отказва да бъде проверен с техническо средство или с тест, изследван с доказателствен анализатор или да даде биологични проби за химическо изследване и/или химико-токсикологично лабораторно изследване);
- 47 по чл. 171, т. 1, б. "б" ( временно отнемане на СУМПС на водач, който управлява МПС след употреба на наркотични в-ва или техните аналози, установена с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или с тест);
- 1025 по чл. 171, т. 1, б. "д" ( временно отнемане на СУМПС на водач, който управлява МПС с наложено наказание "глоба", незаплатена в срока за доброволно заплащане);
- 74 по чл. 171, т. 1, б. "е" ( временно отнемане на СУМПС на водач, който управлява МПС без задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите);
- 3 по чл. 171, т. 1, б. "ж" ( временно отнемане на СУМПС на водач, който при управление на МПС навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното ППС при въведена временна забрана за движение извън населените места);
- 7 по чл. 171, т. 2, б. "а" (временно спиране от движение на ППС до отстраняване на неизправността, когато пътното превозно средство е технически неизправно, включително и когато съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове или шумът са над установените норми или конструкцията му е изменена без съответното разрешение);
- 24 по чл. 171, т. 2, б. "в" ( временно спиране от движение на ППС на собственик, който няма задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите);
- 8 по чл. 171, т. 2, б. "и" ( временно спиране от движение на ППС на собственик, който допуска или предоставя управлението на МПС на лице което е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 ‰ на хиляда и/или е употребило наркотични в-ва или техни аналози - за срок от един месец);
- 56 по чл. 171, т. 2, б. "к" ( временно спиране от движение на ППС на собственик, който управлява МПС с наложено наказание "глоба", незаплатена в срока за доброволно заплащане);
- 3 по чл. 171, т. 2, б. "л" ( временно спиране от движение на ППС на собственик, който при управление на МПС превиши максимално разрешената скорост в населено място над 50 км/ч);
- 8 по чл. 171, т. 2, б. "м" ( временно спиране от движение на ППС на собственик, който допуска, организира или предоставя управлението на МПС на лице за участие в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели освен в съответствие с тяхното предназначение);
- 5 по чл. 171, т. 2, б. "н" ( временно спиране от движение на ППС на собственик, който управлява или допуска управлението на МПС от водач в участъка от пътната мрежа с въведена временна забрана за движение извън населените места, организира или предоставя управлението на МПС на лице за участие в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели освен в съответствие с тяхното предназначение).
- 242 по чл. 171, т. 2а, б. "а" ( прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство без да е правоспособен водач, не притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство, или след като е лишен от право да управлява моторно превозно средство по съдебен или административен ред, или свидетелството му за управление е временно отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4 или по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс, както и на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, за което са налице тези обстоятелства - за срок от 6 месеца до една година);
- 171 по чл. 171, т. 2а, б. "б" ( прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство и/или с тест за установяване концентрацията на алкохол и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за извършване на химическо и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози - за срок от 6 месеца до една година).
Издадени са 8 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 4 - изземване на свидетелството за управление на лице, което не е изпълнило задължението си по чл. 157, ал. 4 от ЗДвП.
През 2019 г. за престъпления по транспорта са образувани общо 467 ДП, както следва:

- 195 образувани преписки по чл. 343 б от НК;

- 51 образувани преписки по чл. 343 в от НК;

- 221 преписки по чл. 345 от НК - който си служи с регистрационен номер, издаден за друго МПС, или с табели неиздадени от съответните органи за управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред.

Насочеността на осъществената контролна дейност се заключава в следното:

- превишена и несъобразена скорост – 79896 констатирани нарушения;

- неспазване предимство, знаци и сигнали – 5513 констатирани нарушения;

- неправилни маневри - 614 констатирани нарушения;

- неползване на обезопасителен колан или каска – 1809 констатирани нарушения;

- управление на техническо неизправно МПС – 1789 констатирани нарушения;

- управление след употреба на алкохол:

 • до 1.2 промила – 323 констатирани нарушения ;
 • над 1.2 % – 138 констатирани нарушения .

- управление на МПС след употреба на наркотични вещества – 51;

- неправоспособни – 334 констатирани нарушения;

- отнемане предимство на пешеходец – 103 констатирани нарушения;

- нарушения от пешеходци – 2610 констатирани нарушения

- ползване на мобилен телефон по време на движение – 647 констатирани нарушения.
За управление на технически неизправно МПС са установени 1789 нарушения (2259 през 2018 г.), на 544 от водачите е съставен АУАН, а на 1245 е наложена глоба с фиш. Установени са 1835 водачи (839 през 2018 г.), управлявали МПС без да имат сключена застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, за което са им съставени 626 АУАН и 1209 електронни фиша по КЗ.

V. ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

1. Общ брой разследвани досъдебни производства (ДП)

Характеристика за периода 01.01. ÷ 31.12.2019 г.

През 2019 год.  общият брой на разследваните производства е 4321 бр. Броят на новообразуваните досъдебни производства е 3215 бр., от тях новозапочнати по общия ред за отчетния период са 2723 бр. Броят на новообразуваните бързи производства е 492 бр.

 

2019 г.

2018 г.

Изменение в бр.

Изменение %

Общ брой разследвани

4321

4352

-31

-1 %

Неприключени от минал период

1106

963

+143

+15%

Новообразувани ДП

3215

3389

-174

-5,1%

От тях: - ДП по общия ред

2723

2830

-107

-3,8%

- БП

492

559

-67

-12%

2. Общ брой приключени ДП (БП, НП, ДПОР), изпратени в прокуратурата:

Приключени и изпратени в прокуратурата през отчетния период са общо 3237 бр. производства. От тях с мнение за повдигане на обвинение на виновните лица са приключени 989 бр. ( 735 досъдебни производства по общия ред и 254 бързи производства). С мнение за прекратяване на наказателното производство са  приключени 1503 бр. ДП. С мнение за спиране на наказателното производство са приключени 741 бр. ДП.

 

2019 г.

2018 г.

Изменение бр.

Изменение %

Приключени общо

3237

3390

-153

-4,5%

Предадени с мнение за повдигане на обвинение

989

1189

-200

-17%

От тях: - ДП

735

842

-107

-12,7%

- БП

254

347

-93

-26,8%

Предадени с мнение за

прекратяване

1503

1390

+113

+8,1%

Предадени с мнение за спиране на наказателното производство

741

808

-67

+8,3%

Всички досъдебни производства са били приключени в рамките на законоустановения срок за разследване. В края на отчетния период са останали на производство 1084 ДП. Към края на периода няма просрочени досъдебни производства.
През 2019 г. е проведено разследване по 68 бр. досъдебни производства за корупционни престъпления, съгласно въведения от ПРБ единен каталог, като новообразуваните за периода са 31 бр., а приключени за периода са 38 бр. производства. За сравнение през 2018 г. са приключени 31 бр. досъдебни производства за корупционни престъпления.

VІ. ИЗВОДИ, ПРИОРИТЕТИ  И УСТАНОВЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА АНАЛИЗА ТЕНДЕНЦИИ

 1. На ефективна превантивна дейност се отдава съществения спад при регистрираните престъпления свързани с наркотици. Отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР Велико Търново традиционно инициира и развива ред превантивни кампании и проекти. В голямата си част те са насочени именно към най-уязвимата група, от гледна точка на наркоразпространение и наркоупотреба – деца и юноши.
 2. Дългогодишното участие на структури на ОДМВР Велико Търново в съвместни проекти с общини и граждански организации се превръща в традиция, която придобива национална популярност.
 3. В рамките на сътрудничеството с представителите на местната власт се поставят проблемите на местната сигурност. Набелязаните мерки са на личен контрол на ръководителите на структурните звена на ОДМВР В. Търново. На провежданите срещи с гражданите и представителите на местната власт са присъствали и представители на Националното сдружение на кметовете и кметските наместници в Република България.
 4. Подобрено е взаимодействието с частните охранителни фирми, осъществяващи охранителна дейност в тези населени места. Създадена е организация за своевременен обмен на информация и съвместна дейност при получаване на сигнали за предстоящи и/ или извършени престъпления.
 5. През 2019 година се наблюдава спад в регистрираната престъпност и ръст в процента на разкриваемост. Налице е спад на регистрираните общоопасни престъпления с 25%. По групи това занижение се дължи на по-малкото престъпления против транспорта – случаите на шофиране след употреба на алкохол или наркотици и управление от направоспособни водачи, са спаднали с 30%. Занижението се дължи и на по-малкия брой регистрирани престъпления свързани с наркотични вещества (спад с 17%). По-ниският брой регистрирани деяния свидетелства за резултатността на превантивната и контролна дейност на охранителните звена.
 6. По една от основните, структуроопределящи групи престъпления – кражбите, се наблюдава ръст на разкриваемостта с 9%. От подгрупите има съществен спад на регистрираните кражби от офиси (от 18 през 2018г. на 7 през настоящата) и на части и вещи от МПС (от 60 през 2018г. на 45), дължащо се на ефективната работа по превенция и разкриване на този вид посегателства, както и установяването и задържането на гастролиращ специализиран контингент по линията.
 7. Ефективното взаимодействие и добрия диалог вече са характеристика на съвместната дейност на органите на разследването и Районните прокуратури и Окръжна прокуратура - В. Търново. Благодарение на това значително са подобрени резултатите по обществено значимите критерии срочност, бързина и компетентност на досъдебното производство.

 19 март 2020 | 09:19