МВР

ОД Велико Търново

 

ОТЧЕТ - АНАЛИЗ НА ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2015 ГОДИНА

19 фев 2016

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО


ОТЧЕТ-АНАЛИЗ НА ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2015 ГОДИНА


     През 2015 г. на територията на ОДМВР – В. Търново са регистрирани общо 3070 престъпления, срещу 3017 за 2014 г., увеличение с 53. От тях разкрити са 1770 за отчетния период, срещу 1675 за 2014 г., или увеличение с 95. Процентът на разкриваемост през 2015 г. е 57.65 %, срещу 55.52 % за 2014 г., или увеличение с 2.13 %. Тези показатели нареждат ОДМВР – В. Търново на 6-то място в страната.
     Нивата на престъпност в област В. Търново са относително устойчиви, отчитат се приблизителни стойности на общо регистрираните престъпления през двата сравнителни периода. Коефициентът на престъпност (брой регистрирани престъпления на 100 хил. души) за областта е 1210.66, спрямо 1189.76 за същия период на 2014 г.
     Общо разкриваемостта е увеличена с 2.13 пункта спрямо 2014 г.
     През 2015г. са установени 1450 извършители на престъпления при 1123 за 2014г.
     Структурно в престъпността на територията на ОДМВР – В. Търново няма съществени изменения спрямо предходния период .
     Преобладават престъпленията против собствеността – 1698 за периода, срещу 1681 за 2014 г., което представлява 55.30 %, срещу 55.71 %. от общия брой на извършени престъпления. На лице е паритет на дела на този вид престъпления.
     Общоопасните престъпления през 2015 г. са 839, срещу 834 за 2014 г., което представлява 27.32 %, срещу 27.64 % от общия брой. Отново се наблюдава липса на промяна в дела им.
     Престъпленията против стопанството за 2015 г. са 207, срещу 191 за 2014 г., което представлява 6.74 %, срещу 6,33 % от общия брой на извършените престъпления. На лице е устойчивост на този вид престъпления.
     Престъпленията против личността за 2015 г. са 111, срещу 91 за 2014 г., което представлява 3.61 %, срещу 3.01 % от общия брой на извършените престъпления. На лице е устойчивост на този вид престъпления.
     Най – малък от структуроопределящите престъпления e делът на документните престъпления, през 2015г. са 78 срещу 94 през 2014г., което представлява 2,54 %, срещу 3,11 % от общия брой на извършените престъпления. На лице е отново устойчивост на този вид престъпления.
     Общият брой проведени СПО за 2015 г. е 2057, срещу 991 за 2014 г.


     КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
     Структурно в криминалната престъпност на територията на ОДМВР – В. Търново няма съществени изменения спрямо предходния период:
     Преобладават престъпленията против собствеността /по криминална линия/ – 1672 за периода, срещу 1686 за 2014 г., което представлява 61.35 %, срещу 63 %. от общия брой на извършените криминални престъпления. На лице е минимално намаление на дела на този вид престъпления.
     Общоопасните престъпления през 2015 г. са 752, срещу 732 за 2014 г., което представлява 27.59 %, срещу 27.35 % от общия брой. Наблюдава се устойчивост на дела им.
     Други криминални престъпления за 2015 г. са 179, срещу 163 за 2014 г., което представлява 6.56 %, срещу 6.09 % от общия брой на извършените криминални престъпления. На лице е устойчивост на този вид престъпления.
     Най – малък e делът на престъпленията против личността – 114, срещу 95 за 2014г., което са 4.18 %, срещу 3.55 %. Тук се наблюдава минимално намаление на дела им.
     Умишлени убийства: през 2015 г. на територията на ОД МВР В. Търново са извършени 3 умишлени убийства (4-2014 г.). Разкритите от тях за 2015 г. са 2 (3 за 2014 г.). Установено е, че и в двата разкрити случая за 2015 г. се касае за престъпления от битов характер и под въздействие на алкохол – намушкване с нож. Разкриваемостта за отчетния период е  66.67 % (75.00%-2014 г.).
     През 2015г. няма убийства, извършени организирано от групировки, от и срещу знакови или емблематични фигури, които до голяма степен да изострят и влияят върху криминогенната обстановка в региона. Регистрирано е 1 престъпление по чл. 124, ал.1 от НК /причинена смърт по непредпазливост в следствие на умишлено нанесена телесна повреда/ извършено в гр. Г. Оряховица, като извършителят е установен.
     През настоящия отчетен период няма регистрирани случаи на отвличане. За същия период на 2014 г. на територията на ОД МВР - В. Търново са били регистрирани 3 отвличания, като е разкрито едно.
     Полови престъпления: През отчетния период са регистрирани 13 срещу 13 за 2014 г., от които са разкрити 8 срещу 9, което представлява 61,54% срещу 69.23%  разкриваемост. На лице е еднакъв брой на регистрираните престъпления по линията през отчетния и сравнителния период и минимално намаление в разкриваемостта.
     Блудство – регистрирани през настоящият период са 5/8 за 2014 г., разкрити 3/6 – процент на разкриваемост 60% / 75%.
     Регистрираните изнасилвания през текущият период са 1/2 за 2014 г., като същото е разкрито.
     През отчетния периода няма регистрирани опити за изнасилване и сводничество.
     През 2015 г. са регистрирани 1672 престъпленията против собствеността срещу 1686 за 2014 г., от които са разкрити 861 (793-2014 г.) или 51.50% (47.03%-2014 г.) разкриваемост.
     Грабежи: през отчетния период са регистрирани 21/32 за 2014 г., от които са разкрити 15/20, което представлява 71,43%/62.15% разкриваемост. Наблюдава се намаление на този вид престъпления с 11 бр. и увеличение на разкриваемостта. През 2015г. е регистрирано 1 престъпление по чл. 199, ал.2, т.2 от НК /грабеж, придружен с убийство – Вероника Здравкова/, който е знаков за изминалата 2015г.

 
     Дялово разпределение на доминиращите престъпления от така наречената „битова престъпност“, спрямо общо регистрираните престъпления на територията на страната, в %

     Основните престъпления от т.нар. „битова престъпност“ – кражби, измами, посегателства спрямо МПС, престъпления с наркотици остават доминиращи, както през 2014 г. и заемат дял от 62.45 % (1702 престъпления) спрямо общо регистрираните 2725 престъпления на територията на областта.
     Разпределени по видове, кражбите на имущество имат следния вид:
     Взломните кражби, извършени през 2015 г. са 272, докато за 2014 г. те са 251, от тях разкритите са 69 за 2015 г. и 70 за 2014 г., което е 25.37 %, срещу 27.89 за 2014 г. Налице е увеличение в броя на извършените, устойчивост в разкритите и намаление в процента на разкриваемост с 2.52 пункта. Най- голям брой взломни кражби през отчетният период, както и през предходния период, са извършени на територията на РУ – В. Търново – 158, срещу 119 за 2014 г., от които разкритите са 34, срещу 26 за 2014 г. В процентно съотношение разкриваемостта е съответно 21.52 %, срещу 21.85 %.
     Домовите кражби, извършени през текущият отчетен период са 279, а за 2014 г. те са били 306, от които разкрити са 119 за 2015 г. и 149 за 2014 г., с разкриваемост 42.65 %, срещу 48.69 %. В тази категория са включени и извършените кражби от къщи (включително и необитаеми) в малките населени места. Традиционно начините на проникване в жилища на граждани са чрез отключване и счупване на секретни патрони, през тераси и с груб взлом.
     През 2015 г. извършените кражби от офиси са 25, срещу 14 за 2014 г. От тях разкрити са 10 за 2015 г. и 5 за 2014 г. или 40 % за 2015 г. и 35.71 % за 2014 г. Наблюдава се увеличение в броя на регистрираните, разкритите и в процентите на разкриваемост. Отново на първо място по брой на извършени такива кражби е РУ – В. Търново - 16, от които са разкрити 5 с процент на разкриваемост 31.25%.
     Кражбите от магазини за отчетния периода са 194, срещу 188 за 2014 г., от които са разкрити 111 срещу 122 за 2014 г. Разкриваемостта е 57.22 %, срещу 64.89 % за 2014 г. Тук е необходимо да се посочи, че в това число са включени и кражбите на хранителни продукти и др., които се санкционират по реда на чл. 218б от НК.
     Джебчийските кражби през 2015 г. са 152, срещу 131 за 2014 г., от които разкрити са 67, срещу 65 или 44.08 % за 2015 г. и 49.62 % за 2014 г. Наблюдава увеличение на този вид кражби, като процентът на разкриваемост е намален с 5.54 пункта.
     Кражбите на части и вещи от МПС са 86 за отчетния период, срещу 86 за 2014 г., от които разкрити са 22, срещу 27 за 2014 г., с процент на разкриваемост 25.58 %, срещу 31.40 %. Концентрацията на този вид престъпни посегателства традиционно е съсредоточена основно в двата най-големи града в областта – В. Търново и Г. Оряховица. В гр. В. Търново този вид кражби вземат превес, поради географското му положение и икономическото състояние на областен център. Анонимността на извършителите в областния град е по-голяма, което предполага и присъствието на гастролиращи лица от АКК, специализирани в посочения вид кражби. Най-многобройни са извършените кражби на парични суми, лаптопи и други електронни устройства от МПС, както и части от тях – катализатори, акумулатори и гуми. На територията на РУ В. Търново са извършени 59 от този вид престъпления , срещу 66 за 2014 г. От тях са разкрити 7, срещу 19 за 2014 г., или разкриваемостта е съответно 11.86%, срещу 28.79 %.
     Кражбите на селскостопанска продукция и домашни животни за 2015 г. са 114, срещу 99 за 2014 г., от които разкрити са 76, срещу 68 за 2014 г. с разкриваемост 66.67 %, срещу 68.69 %.
     Палежи: през 2015г. са регистрирани 32, срещу 37 през 2014г., от тях разкрити са 6, срещу 6 през 2014г. или 18,75%/ 16,22%. Тук следва да се отбележи, че на производство към края на 2015г. са ДП, за които са назначени експертизи по установяване причините и условията за възникване на пожарите като резултатите от тях се очакват.
     През 2015 г. са регистрирани 187 престъпления, свързани с наркотични вещества, докато за същия период на 2014 г. те са били 133, от тях разкрити през 2015 г. са 171, а през 2014 г. – 117. Процентът на разкриваемост е 91.44 % за 2015 г. срещу 87.97% за 2014 г. През 2015 г. в сравнение с 2014г. на територията на ОДМВР В. Търново са иззети следните количества НВ:
     1. Марихуана /сухо/– 11321 гр. при 8651 гр. през 2014г.
     2. Стръкове – 298 бр. при 130 бр. през 2014г.
     3. Амфетамин – 268,7 гр. при 352,7 гр. през 2014г.
     4. Хашиш – 755 гр. при 25.15 гр. през 2014г. 
     5. Таблетки амфетамин – 126 бр. при 28 бр. през 2014г.
     6. Хероин – 1,25 гр. при 2 гр. през 2014г.
     Извършените измами от криминален характер през отчетния период са 92, срещу 66, от които разкрити са 39, срещу 20 за 2014 г., с разкриваемост съответно 42.39%, срещу 30.30 %.
     Характерните измами на територията на ОДМВР – В. Търново са от вида “телефонни”. През 2015 г. са регистрирани 54 случая на телефонни измами под претекст „получаване на колет”, „счупен крак” или „закупуване на климатици”. От тях разкрити са 24 случая или 44,44 % разкриваемост. Този вид престъпления представляват сложна престъпна дейност, с участието на повече от трима извършители, което затруднява доказването и документирането на престъпната им дейност, като в много от разкритите случаи се достига само до „мулето”. През периода са установени и задържани общо 6 групи, специализирани в този вид престъпления.
     Противозаконно отнетите МПС през отчетния период са 31, срещу 33 за 2014 г., като от тях разкрити са 14 през 2015 г., срещу 12 за 2014 г., съответно с разкриваемост 45.16 %, срещу 36,36 %. Кражбите на МПС през периода са 5, срещу 6 за 2014г., от тях разкрити са 1 срещу 2 през 2014г. или 20%, срещу 33,33%.

 
     ДЕТСКА  ПРЕСТЪПНОСТ:
     В началото на 2015г. в ДПС са се водили на отчет 377 деца срещу 356 за 2014г. Заведените  на отчет през периода са  142 срещу 147 за 2014г., от които : 111 срещу 102 за 2014г. за извършени престъпления, 31 срещу 45 за 2014г. за извършени противообществени прояви, получени от други поделения 14 срещу 12 за 2014г.  Общо за периода са се водили на отчет 533 срещу 515 за 2014г. МНЛ. От водените на отчет при ДПС  деца, през периода 14 МНЛ са получили различни осъдителни присъди срещу 26 за 2014г.: 2 осъдени МНЛ с ефективно наказание при 1 за 2014г., 3 условни срещу 5 за 2014г., 9 МНЛ са с наложено наказание обществено порицание или пробация при 20 за 2014г. По-голяма част от  водените в ДПС деца са учащи се – 347.
     През 2015 г. са извършени 258 престъпления от непълнолетни, срещу 233 за 2014 г. За отчетния период са извършени 150 противообществени  прояви срещу 97 за 2014г., в които са участвали общо 159 деца срещу 121 за 2014г.. Малолетните и непълнолетните, станали обект на престъпления са 57 деца срещу 59 за 2014г. Обикновено децата са жертви на кражби, физическо насилие, регистрирани са случаи на блудства. Най – често децата- жертви на престъпни посегателства са оставени без надзор и ефективен контрол от страна на родителите или настойниците.
     За периода е предоставена полицейска закрила на 20 деца срещу 18 деца за 2014г. В случаите на предоставяне на полицейска закрила, причината е била непосредствена опасност за живота и здравето на детето – 14 случая срещу 13 за 2014г., в 3 от случаите, детето е било обект на престъпление, а в 3 от случаите децата са били оставени без надзор.


     ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ:
     През 2015 г. общо на територията на областта са постъпили 345 срещу 341 за същия период на 2014г. заявителски материала по икономическа линия, което е с 4 повече, т.е. налице е устойчивост в броя на регистрираните икономически престъпления. Разкрити за 2015 г. са общо 91 срещу 110 за 2014 г. престъпления, което е 26.38% срещу 32.26% разкриваемост. Видно от гореизложеното, разкриваемостта на икономическите престъпления през 2015 г. бележи намаление с 5.88% в сравнение с 2014г. Щетите от регистрирани икономически престъпления са намалели драстично, като за 2015 г. те са 979 750 лева срещу 1 891 957 лева за 2014 г.
     Структурно в икономическата престъпност на територията на ОДМВР – В. Търново няма съществени изменения спрямо предходния период.
     През 2015 г., сравнено с 2014 г., престъпленията по линия против собствеността на територията на ОДМВР – В. Търново бележат покачване, като цифровото им изражение е следното: регистрирани за анализирания период на 2015 г. - 73 срещу 62 за 2014 г., т.е. увеличение с 11 броя и разкрити 12 срещу 4 за 2014 г. или  16.44%  срещу 6.45% - увеличение в разкриваемостта с 9.99%.
     През 2015 г. сравнено с 2014 г. оперативната обстановка по линия измами на територията на ОДМВР – В. Търново е следната:
     Извършени са общо 55/41 за 2014 г. измами – увеличение с 14 броя и разкрити 7/1 за 2014 г. или 12.73%/ 2.44%  - увеличение в разкриваемостта с 10.29%.
     През 2015 г. сравнено с 2014 г. при обсебванията на територията на ОДМВР – В. Търново се установяват извършени общо 8/5 за 2014 г., като няма разкрити и през двата периода.
     През 2015 г. сравнено с 2014 г. броят на регистрираните присвоявания е 7 срещу 11 или увеличение със 4 броя. Разкрити са 5/3 за 2014 г. или 71.43% / 27.27%  за 2014 г. разкриваемост – увеличение на разкриваемостта с 44.16%.
     През 2015 г. сравнено с 2014 г. оперативната обстановка по линия на престъпленията против стопанството на територията на ОДМВР – В. Търново е следната: извършени са общо 189/ 171 за 2014 г. престъпления против стопанството – увеличение с 18 броя. От тях разкрити са 51/ 57 за 2014 г. или 26.98% / 33.33% - намаление в разкриваемостта с 6.35%.
     Престъпленията против паричната и кредитна система бележат сериозен спад. През 2015 г. сравнено с 2014 г. са регистрирани 19/ 37 престъпления от този вид, от които са разкрити 6/12 за 2014 г. или разкриваемост 31.58% / 32.43 %. Разкриваемостта при тези престъпления запазва процентното си изражение.
     През 2015 г., сравнено с 2014 г., на територията на ОДМВР – В. Търново е регистриран един случай на подкуп - 1/ 3 за 2014 г., като разкритите са 1/3 или 100% / 100% за 2014 г.
     Извършени са общо 77/ 94 за 2014г. документни престъпления – увеличение със 17. От тях разкрити са 26/ 33 за 2014 г. или 33.77% / 45.74 %.
     Анализирайки изнесените по-горе данни е видно намаление в абсолютна стойност на регистрираните документни престъпления общо за територията на ОДМВР – В.Търново и в същото време е налице и намаление в относителна стойност на разкриваемостта им.
     През 2015 г. по линия “Акцизи” в областта са образувани 29 досъдебни производства по чл.234 от НК срещу 34 за 2014 г. През 2015 г. е работено по общо 127 преписки срещу 119 за същия период на 2014 г. Извършени са проверки на 1451 обекта срещу 1238 за 2014 г., 2357 МПС срещу 2078  за 2014 г. и 2786 лица срещу 2372 за 2014 г.
     През отчетния период на 2015 г. са иззети 187 286 къса цигари без бандерол, спрямо 930 240 къса през същия период на 2014 г. Иззетият нарязан тютюн е 107,195 кг, спрямо 2 593,5 кг през 2014 г.
     Иззети са 2403 литра алкохол и спиртни напитки, спрямо 2033 литра през 2014г.
     През 2015 г. сравнено с 2014 г. най-големите количества акцизни стоки по видове установени в отделните РУ имат следното изражение:
     – цигари – най-голям брой акцизни стоки от този вид са установени в РУ – Велико Търново 135 700/ 816 460 къса, а най-малко са установените количества в РУ – П.Тръмбеш  640 / 22 640 къса.
     – тютюн – най-голямо количество акцизни стоки от този вид са установени в РУ – Свищов 59,80 /39 кг, а най-малко са установените количества в РУ - Елена 0,4/1,3 кг.
     – алкохол – най-голямо количество акцизни стоки от този вид са установени в РУ – В. Търново 2 125/105 литра. Няма установен алкохол без акцизен бандерол в РУ – П. Тръмбеш, Стражица и Елена.
     Данните за 2015 г., сравнени с тези за 2014 г., показват съществено намаление на установените количества инкриминирани акцизни стоки с изключение на алкохола. Неравномерно е разпределението на установените акцизни стоки, като на територията на някои районни управления количествата бележат ръст, а в други - намаление на установените количества, цигари, тютюн и алкохол без български акцизен бандерол. Този факт е пряко определен от сериозно увеличения брой на извършваните проверки с цел превенция и недопускане предлагането на подобни стоки в търговската мрежа на територията на ОДМВР – В. Търново, както и от мониторинга над произвеждащите цигари предприятия в България. Предотвратените щети по линията са в размер на 103 132 лева за 2015г. срещу 314 190 лева за 2014г.


     ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА:
     През 2015 год.  общият брой на разследваните производства е 4097 бр. Броят на новообразуваните досъдебни производства е 3565 бр., от тях новозапочнати по общия ред за отчетния период са 2990. Броят на новообразуваните бързи производства е 547, а 28 са незабавните производства.
     Приключени и изпратени в прокуратурата през отчетния период са общо 3410 бр. производства. От тях с мнение за предаване на съд на виновните лица са приключени 1192 бр. (729 досъдебни производства по общия ред, 437 бързи производства и 26 незабавни производства). С мнение за спиране на наказателното производство са приключени 1037 бр. ДП. С мнение за прекратяване на наказателното производство са  приключени 1181 бр. ДП.
     Всички досъдебни производства са били приключени в рамките на законоустановения срок за разследване. В края на отчетния период са останали на производство 687 ДП. Към края на периода няма просрочени досъдебни производства.


     ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД:
     През 2015 г. основните усилия на служителите от Охранителна полиция при ОДМВР - В. Търново са свързани с обезпечаване сигурността на местно ниво.
     Основен лост за постигане на ефективни резултати по противодействие на престъпността и охраната на обществения ред и сигурност е превантивната дейност. Определя се като най-ефективен способ за  противодействие  на правонарушенията . Тя включва комплекс от мерки насочени към установяване на генезиса  на криминогенните фактори.
     На обществени места на обслужваната от ОДМВР територия през 2015 г. са извършени 1479 криминални престъпления срещу 1206 през предходната година. Процентът на разкриваемост е 67.07 %, срещу 63.85 % за 2014 г. В градовете в областта, където основно се осъществява ППД на обществени места, са регистрирани 1064 престъпления при 932 за предходния период, в селата са регистрирани 266 при 212 за предходната година.
     През 2015 г. са проведени общо 1211 масови мероприятия, от които 381 протестни, 202 спортни, 25 държавни и правителствени делегации и 598 други. Сумарно в охраната им са участвали 4449 полицейски служители.
     В проведените 2057 СПО през 2015 г. са участвали сумарно 9578 полицейски служители. По време на провеждане на СПО са разкрити 486 престъпления, съставени са общо 6439 АУАН и фишове, задържани са 509 лица по реда на ЗМВР, проверени са 2001 обекта, 464 сборища на КК, установени са 20 лица и 6 МПС, обявени за издирване. Установените МНЛ след 22.00 часа до 06.00 часа в питейни и други увеселителни заведения са 35.
     През отчетния период служителите от ООР и ТП са проверили общо 123711 лица, установили са 165 лица, обявени за издирване, задържали са 1184 извършители на престъпления. Служителите са участвали сумарно в разкриването на 2625 престъпления.
     През 2015 г. се запазва тенденцията за големия брой проверки, възложени от прокуратурата и във връзка с постъпили молби и жалби на гражданите. Отработените преписки са 22990, от които 712 ЗМ, 2972 от прокуратурата, 6425 връчване на НП, 3572 връчване на призовки, 1043 връчване на фишове. През 2014 г. отработените преписки са били 22034.
     През 2015 г. по реда на ЗМВР в ОДМВР са задържани общо от всички служители с полицейски правомощия 1392 лица, срещу 1314 за 2014 г
     През 2015 г. на територията на областта са регистрирани 1461 пътнотранспортни произшествия, от които 211 тежки с 18 загинали и 279 ранени граждани. В сравнение със същия период на 2014 г. имаме завишение с 3 бр. при убитите, 63 броя при ранените и 103 броя при общия брой регистрирани ПТП.

 
     ИЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ В ЗВЕНАТА НА БДС:
     В звената за административно обслужване на граждани свързани с издаването на български лични документи , са издадени общо 38 402  за 2015г. срещу 36 256 през 2014г. документи за самоличност на български и чужди граждани.  Свидетелствата за управление на МПС на български и чужди граждани са 7 946 срещу 7 763 за 2014 г. През отчетния период за нарушения на разпоредбите на ЗБЛД са съставени актове за установени административни нарушения на 1 497/1 056 лица и са издадени 1 456/1 060 бр. НП за глоби в размер на 40 040 /32 580 лева.


     ПРИОРИТЕТИ В ПОЛИЦЕЙСКАТА ДЕЙНОСТ
     Приоритет 1. Продължаване на дейността по оптимизиране на структурата и управлението на ОД МВР и подобряване на административния капацитет.
     Приоритет 2. Повишаване на професионалната подготовка на служителите и ефективността на оперативно-издирвателната дейност.
     Приоритет 3. Ограничаване на миграционния натиск върху Република България и противодействие на нелегалната миграция и незаконното превеждане през граница.
     Приоритет 4. Повишаване на възможностите на ОДМВР за противодействие на тероризма и радикализацията.
     Приоритет 5. Утвърждаване на превенцията като постоянна политика за противодействие на престъпността.
     Приоритет 6.  Противодействие на битовата престъпност и на престъпленията, свързани с разпространението на наркотични вещества.
     Приоритет 7.  Ограничаване на щетите за държавния бюджет от контрабанда с акцизни стоки, измами с ДДС, злоупотреби с еврофондове. Пресичане на опити за корупция и злоупотреба с власт.
     Приоритет 8. Повишаване на ефективността в борбата с организираната престъпност с акцент върху трансграничния трафик на наркотични вещества, трафика на хора, културни ценности, огнестрелни оръжия и други общоопасни средства. Противодействие на киберпрестъпността.
     Приоритет 9. Превенция на пътнотранспортните произшествия с акцент върху разширяване обхвата на автоматизирания технически контрол по спазване на правилата за движение по пътищата.
     Приоритет 10. Осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации.
     Приоритет 11. Гарантиране на сигурността и обществения ред при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България.

 23 май 2017 | 16:16