МВР

ОД Велико Търново

 

ОТЧЕТ - АНАЛИЗ НА ОДМВР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 ГОДИНА

09 мар 2017

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО


О  Т  Ч  Е  Т - А  Н  А  Л  И  З
НА
ДЕЙНОСТТА
НА ОД МВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА


     ІІ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 
     1. Оценка на състоянието на КОНВЕНЦИОНАЛНАТА престъпност, която да съдържа данни за структура и интензивност на регистрираната престъпност на обслужваната територия;
През 2016г. на територията на ОДМВР – В. Търново са регистрирани общо 3093 престъпления, срещу 3166 за 2015 г., намаление със 73. От тях разкрити са 1830 за отчетния период, срещу 1636 за 2015 г., или увеличение с 194. Процентът на разкриваемост през 2016 г. е 59.17 %, срещу 51.67 % за 2015 г., или увеличение с 7.5 %. Тези показатели нареждат ОДМВР – В. Търново на седмо място в страната.


     Структурно в престъпността на територията на ОДМВР – В. Търново няма съществени изменения спрямо предходния период.
     Най – малък e делът на престъпленията против личността. През 2016г. те са 123, срещу 117 за 2015 г., което представлява 3,97 %, срещу 3,69 % от общия брой на извършени престъпления. Наблюдава се устойчивост.
     Преобладават престъпленията против собствеността – 1496 за периода, срещу 1766 за 2015 г., което представлява 48,36%, срещу 55,78%. от общия брой на извършени престъпления. На лице е намаление на дела на този вид престъпления.
     Престъпления против стопанството за 2016г. са 242 срещу 210 за 2015г., което представлява 7,08 %, срещу 6,63 % от общия брой на извършени престъпления.  На лице е устойчивост на този вид престъпления.
     Най-малък от структуроопределящите престъпления e делът на документните престъпления – през 2016г. са 100, срещу 81 за 2015г., което представлява 3,23 %, срещу 2,55 % от общия брой на извършени престъпления. На лице е минимално увеличение на този вид престъпления.
     2. Състояние на КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ. Структура и интензитет.
През 2016 г. на територията на ОДМВР – В. Търново са регистрирани общо 2688 криминални престъпления, от тях са разкрити 1716, с разкриваемост 63.84 %. За предходната година регистрираните престъпления са 2809, от които 1552 са разкрити, с разкриваемост 55.25%. Наблюдава се намаление на извършените престъпления със 121, увеличение на разкритите престъпления със 164, като процентът на разкриваемост е повишен с 8.59 пункта.


     Отчита се завишение на процента на разкриваемост във всички РУ. Разкриваемостта на извършените криминални престъпления за настоящият отчетен период нарежда ОДМВР – В. Търново на четвърто място в страната.
     През 2016г. са установени 1618 извършителя на престъпления при 1504 за 2015г.
     Разкритите престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни лица са 283, срещу 239 престъпления за 2015г. Това представлява 16,43 % от общо разкритите престъпления срещу 15,22 % през 2015г., което показва увеличение на дела с над един процент. Броят на малолетните и непълнолетни извършители за 2016г. е 227 срещу 234 за 2015г., което е 16,04% от установените извършители при 17,67% за 2015г.
     Най – малък e делът на престъпленията против личността – 134, срещу 119 за 2015 г., което са 4,98 %, срещу 4,23 %. Тук се наблюдава минимално увеличение
     Престъпления против собствеността
     Грабежи
     През отчетния период са регистрирани 29/20 за 2015 г., от които са разкрити 18/11, което представлява 62,07%/55% разкриваемост. Наблюдава се увеличение на този вид престъпления с 9 бр. и увеличение на разкриваемостта със 7 престъпления. Регистриран е един грабеж с използвано огнестрелно оръжие, който е разкрит.
     Кражби
     По видове, кражбите имат следния вид:
     Взломните кражби, извършени през 2016 г. са 165, докато за 2015 г. те са 274, от тях разкритите са 37 за 2016 г. и 61 за 2015 г., което е 22,42 %, срещу 22,26 за 2015 г. Налице е намаление в броя на извършените, намаление в разкритите и устойчивост в процента на разкриваемост. Най- голям брой взломни кражби през отчетният период, както и през предходния период, са извършени на територията на РУ – В. Търново – 85, срещу 158 за 2015 г., от които разкритите са 17, срещу 29 за 2015 г. В процентно съотношение разкриваемостта е съответно 20 %, срещу 18,35 %.
     Домовите кражби, извършени през текущият отчетен период са 252, а за 2015 г. те са били 292, от които разкрити са 117 за 2016 г. и 109 за 2015 г., с разкриваемост 46,43 %, срещу 37,33 %. В тази категория са включени и извършените кражби от къщи (включително и необитаеми) в малките населени места. Традиционно начините на проникване в жилища на граждани са чрез отключване и счупване на секретни патрони, през тераси и с груб взлом. През 2016 г. най- много домови кражби са извършени на територията на РУ – В. Търново, следвано ор РУ Горна Оряховица и РУ Свищов.
     През 2016 г. извършените кражби от офиси са 13, срещу 25 за 2015 г. От тях разкрити са 8 за 2016 г. и 8 за 2015 г. или 61,54 % за 2016г. и 32% за 2015 г. Наблюдава се намаление в броя на регистрираните, устойчивост на разкритите и двойно увеличение в процентите на разкриваемост.
     Кражбите от магазини за отчетния периода са 140, срещу 196 за 2015 г., от които са разкрити 94 срещу 101 за 2015 г. Разкриваемостта е 67,14 %, срещу 51,53 % за 2015 г. Тук е необходимо да се посочи, че в това число са включени и кражбите на хранителни продукти и др., които се санкционират по реда на чл. 218б от НК.
     Джебчийските кражби през 2016 г. са 108, срещу 155 за 2015 г., от които разкрити са 47, срещу 61 или 43,52 % за 2016 г. и 39,35 % за 2015 г. Наблюдава се намаление на този вид кражби, като процентът на разкриваемост е увеличен с 4,17 пункта.
     Кражбите на части и вещи от МПС са 69 за отчетния период, срещу 86 за 2015 г., от които разкрити са 29, срещу 19 за 2015 г., с процент на разкриваемост 42,03%, срещу 22,09%. Концентрацията на този вид престъпни посегателства традиционно е съсредоточена основно в двата най-големи града в областта – В. Търново и Г. Оряховица. В гр. В. Търново този вид кражби вземат превес, поради географското му положение и икономическото състояние на областен център. Анонимността на извършителите в областния град е по-голяма, което предполага и присъствието на гастролиращи лица от АКК специализирани в посочения вид кражби. Най-многобройни са извършените кражби на парични суми, лаптопи и други електронни устройства от МПС, както и части от тях – катализатори, акумулатори и гуми. На територията на РУ В. Търново са извършени 46 от този вид престъпления , срещу 59 за 2015 г. От тях са разкрити 12, срещу 6 за 2015г., или разкриваемостта е съответно 26.09%, срещу 10,17%.
     Кражбите на селскостопанска продукция и домашни животни за 2016 г. са 75, срещу 117 за 2015 г., от които разкрити са 53, срещу 71 за 2015 г. с разкриваемост 70,67 %, срещу 60,68 %.
     Измами
     Криминалните измами през отчетния период са са 62, срещу 95, от които разкрити са 24, срещу 34 за 2015 г., с разкриваемост съответно 38,71 %, срещу 35,79 %.
     Характерните измами на територията на ОД МВР В. Търново са от вида “телефонни” – под предлог „колет изпратен от близък от чужбина” и „провеждане на полицейска акция по залавяне на телефонни измамници“. Този вид престъпления представляват сложна престъпна дейност, с участието на повече от трима извършители със строго определена функция, което затруднява доказването и документирането на престъпната им дейност. През 2016г. са регистрирани 35, срещу 62, от които разкрити са 12, срещу 24 за 2016 г., с разкриваемост съответно 34,29% срещу 38,71%. Наблюдава се значително понижение на извършените телефонни измами – с около 45,00% и сравнителна устойчивост при процента на разкриваемостта – 34,29%.
     Престъпления, свързани с наркоразпространението;
     През 2016г. са регистрирани 183 престъпления, свързани с наркотични вещества, докато за същия период на 2015 г. те са били 188, от тях разкрити през 2016 г. са 149, а през 2015 г. – 157. Процентът на разкриваемост е 81,42 % за 2016 г. срещу 83,51% за 2015 г. През 2016г. в сравнение с 2015г. Иззети са следните количества НВ сравнено с 2015г:
• Марихуана /сухо /– 20758 гр.  при 11321 гр. през 2015г.
• Стръкове канабис – 537 бр. при 298 бр. през 2015г.
• Амфетамин – 190,5 гр. при 268,7 гр. през 2015г. 
• Хашиш – 2500 гр. при 755 гр. през 2015г. 
• Таблетки амфетамин – 104 бр. при 126 бр. през 2015г.
• Хероин – 6,6 гр. при 1,25 гр. през 2015г.
     Акцизни стоки.
     През отчетния период на 2016 г. са иззети 254 653 къса цигари без бандерол, спрямо 187 286 къса през същия период на 2015 г. Иззетият нарязан тютюн е 236 кг, спрямо 107,195 кг през 2015 г. Наблюдаваният ръст на разпространение на произведен в страната тютюн е следствие на повишеното му търсене в две направления – за обработка и привеждане в състояние за пушене и производство на цигари без бандерол на територията на страната.
     Иззети са 5 379 литра алкохол и спиртни напитки, спрямо 2403 литра през 2015г.
     Данните за 2016 г., сравнени с тези за 2015 г., показват увеличение на установените инкриминирани акцизни стоки, като се наблюдава неравномерно разпределение на територията на ОДМВР – Велико Търново, в някои районни управления количествата бележат ръст, а в други - намаление на установените количества цигари, тютюн и алкохол без български акцизен бандерол. Този факт е пряко определен от сериозно увеличения брой на извършваните проверки, с цел превенция и недопускане предлагането на подобни стоки в търговската мрежа на територията на ОДМВР – В. Търново. Предотвратените щети по линията за 2016г. са в размер на 155 446,60 лева срещу 103 132 лева за същия период на 2015г.
     Административно-наказателна дейност
     През 2016 г. определено място в усилията за подобряване на безопасността на движението заемаше административно-наказателната дейност на контролните органи. Констатирани са 78167 нарушения на ЗДвП и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове. Спрямо 2015 г. отчитаме увеличение с 33740 нарушения, което представлява 75.95 % %. Съставени са 8581 АУАН, с 1390 (19.33 %) повече от 2015 г. През 2016 г. са наложени 21172 известия за глоби с фиш, , с 8343 (65.03 %) повече от 2015 г. и са издадени 44704 електронни фиша, с 23579 (111.62 %) повече от 2015 г.
     Насочеността на осъществената контролна дейност се заключава в следното:
     - превишена и несъобразена скорост – 44056 (53.80 % от общия брой установени нарушения) брой констатирани нарушения, с 22900 повече от 2015 г.;
     - неспазване предимство, знаци и сигнали – 4143 констатирани нарушения (5.56% от общия брой установени нарушения), с 1663 повече от 2015 г.;
     - неправилни маневри - 1210 констатирани нарушения (15.48 % от общия брой установени нарушения), с 160 повече от 2015 г.;
     - неспазване предимство на пешеходец – 101 констатирани нарушения (0.01 % от общия брой установени нарушения), с 14 повече от 2015 г.;
     - неползване на обезопасителен колан или каска – 4755 констатирани нарушения (6.10 % от общия брой установени нарушения), с 1916 повече от 2015 г.;
     - управление на техническо неизправно МПС – 1876 констатирани нарушения (2.40 % от общия брой установени нарушения), с 448 повече от 2015 г.;
     - управление след употреба на алкохол:
до 1.2 промила – 367 констатирани нарушения (0.01 % от общия брой установени нарушения), с 55 повече от 2015 г.;
над 1.2 % – 222 констатирани нарушения (0.01 % от общия брой установени нарушения), с 13 по- малко от 2015 г.;
     - неправоспособни – 994 констатирани нарушения (0.013 % от общия брой установени нарушения), с 252 повече от 2015 г. Въпреки завишената АНД се констатира и увеличение  на ПТП с 8, допуснати от тази категория водачи  (2016 г. – 34 ПТП; 2015 г. – 26 ПТП;
     - неправилно спиране и паркиране – 2256 констатирани нарушения (0.034 % от общия брой установени нарушения), с 1118 повече от 2015 г.;
     - ползване на мобилен телефон по време на движение – 1145 констатирани нарушения (0.015 % от общия брой установени нарушения), с 626 повече от 2015 г.
     Един от приоритети в работата през изминалият период беше повишаване на ефективността в използването на мобилните системи с планиране на ежедневен контрол в местата с концентрация на ПТП по републиканската пътна мрежа. Както бе посочено по-горе през 2016 г. от мобилни системи са заснети 13697 клипа, с 523 в повече от 2015 г., а от стационарните системи за 2016 г. – 39434 снимки, 20100 повече от 2015 г.
     Наред с реализиране на административно наказателна отговорност, като средство за противодействие срещу нарушителите се използват, предвидените в ЗДвП принудителни административни мерки. През 2016 г. са наложени 1934 ПАМ, от които 612 за управление на МПС след употреба на алкохол, 1322 за технически неизправно МПС, без регистрационни табели, без “Г.О.” Издадените ЗППАМ за изземване на СУ МПС поради изчерпване на лимита от контролни точки са 2, с 1 по-малко от  издадените през 2015 г.
     През 2016 г. са проведени 17 СПО съвместно с ОО ”Автомобилна администрация” и АПИ за установяване на претоварени товарни МПС, неспазване на часовете за шофиране и извършване на опасни маневри от техните водачи. Съставени са 17 АУАН за претоварени МПС, 21 АУАН за технически неизправни МПС, 28 АУАН на неправоспособни водачи и 148 глоби с фиш за извършени други нарушения. Проведените са 39 СПО  „Пешеходец” с цел установяване на неправилно пресичащи пешеходци и водачи, отнели предимство им на пешеходна пътека. По време на СПО са съставени 85 АУАН на водачи, отнели предимство на пешеходци, 17 АУАН и 359 известия глоби с фиш на пешеходци. Проведени са 26 СПО съвместно с ОДПГ гр. В. Търново за неправилно паркирани МПС на територията на гр. В. Търново, в пода на които са репатрирани 283 МПС, съставени са 68 АУАН и са наложени 487 известия за глоби с фиш. През 2016 г. са проведени и 8 СПО по линия на TISPOL. С разпореждане на директор ОДМВР – В. Търново ежеседмично в сектор ПП и РУ при ОДМВР се провеждаха по 2 СПО по метода „Широкообхватен контрол”.

 
    ІV. РАЗСЛЕДВАНЕ


     1. Общ брой разследвани досъдебни производства (ДП)
     Характеристика за периода 01.01. ÷ 31.12.2016 г.
     През 2016 год.  общият брой на разследваните производства е 4312 бр. Броят на новообразуваните досъдебни производства е 3591 бр., от тях новозапочнати по общия ред за отчетния период са 2985 бр. Броят на новообразуваните бързи производства е 577, а 29 са незабавните производства.
     2. Общ брой приключени ДП (БП, НП, ДПОР), изпратени в прокуратурата:
     Приключени и изпратени в прокуратурата през отчетния период са общо 3519 бр. производства. От тях с мнение за повдигане на обвинение на виновните лица са приключени 1228 бр. (759 досъдебни производства по общия ред, 443 бързи производства и 26 незабавни производства). С мнение за спиране на наказателното производство са приключени 1122 бр. ДП. С мнение за прекратяване на наказателното производство са  приключени 1168 бр. ДП.
     През отчетният период е проведено разследване по 41 бр. досъдебни производства за корупционни престъпления, съгласно въведения от ПРБ единен каталог, като новообразуваните за периода са 25 бр., а приключени за периода са 23 бр. производства.
Безспорен факт е и по-успешната работа по бързите производства. През отчетният период са приключените с мнение за повдигане на обвинение с 3 % повече производства сравнено с 2015 г.
     През 2016 год. в ОДМВР Велико Търново и РУ в областта няма нито едно дело приключено извън законоустановения срок.

 
     VІІ. ИЗВОДИ, ПРИОРИТЕТИ, ТЕНДЕНЦИИ.


     Дългогодишното участие на структури на ОДМВР Велико Търново в съвместни проекти с общини и граждански организации се превръща в традиция, която придобива национална популярност. Партньорството между отдел „ОП“ в ОДМВР В. Търново и Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ се припознава като пример и насока, която би следвало да се възприеме от съответните ръководители и в останалите областни структури на МВР.
Ефективното взаимодействие и добрия диалог са вече характеристика на съвместната дейност на органите на разследването и Районните прокуратури и Окръжна прокуратура - В. Търново. Благодарение на това значително са подобрени резултатите по обшествено значимите критерии срочност, бързина и компетентност на досъдебното производство.

 23 май 2017 | 16:16