МВР

ОД Велико Търново

 

ОТЧЕТ - АНАЛИЗ НА ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2014 ГОДИНА

09 апр 2015

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО


ОТЧЕТ-АНАЛИЗ НА ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2014 ГОДИНА


     През 2014 г. на територията на  ОДМВР – В. Търново са регистрирани общо 2968 престъпления, срещу 3415 за 2013 г., намаление с 447. От тях разкрити са 1747 за отчетния период, срещу 1960 за 2013 г., или намаляване с 213. Процентът на разкриваемост през 2014 г. е 58.86 %, срещу 57.39 % за 2013 г., или увеличение с 1.47 %. Тези показатели нареждат ОДМВР – В. Търново на пето място в страната.
     Нивата на престъпност в област В. Търново са относително устойчиви, отчитат се приблизителни стойности на общо регистрираните престъпления през двата сравнителни периода. Коефициентът на престъпност (брой регистрирани престъпления на 100 хил. души) за областта е 1170.44, спрямо 1346.72 за същия период на 2013 г.
     Общо разкриваемостта е увеличена приблизително с 1.47 пункта, като е увеличена с 1.12% при криминалните и с около 2% при икономическите престъпления спрямо 2013 г.
През 2014г. са установени 1344 извършители на криминални престъпления при 1815 за 2013г.
     Структурно в престъпността на територията на ОДМВР – В. Търново няма съществени изменения спрямо предходния период.
     Преобладават престъпленията против собствеността – 1642 за периода, срещу 1802 за 2013 г., което представлява 55.32 %, срещу 52.76 %. от общия брой на извършени престъпления. На лице е минимално устойчивост на дела на този вид престъпления.
     Общоопасните престъпления през 2014 г. са 831, срещу 973 за 2013 г., което представлява 27.99 %, срещу 28.49 % от общия брой. Наблюдава се минимално намаление на дела им.
     Престъпления против стопанството за 2014 г. са 191 срещу 297 за 2013 г., което представлява 6.43 %, срещу 8,69 % от общия брой на извършени престъпления. На лице е намаление на дела им.
     Други криминални престъпления за 2014 г. са 163 срещу 231 за 2013 г., което представлява 5.49 %, срещу 6.76 % от общия брой на извършени престъпления. На лице е минимално намаление на дела им.
     Най – малък e делът на престъпленията против личността – 95 срещу 99 за 2013 г., което е 3.20 % срещу 2.89 %.
     Общият брой проведени СПО за 2014 г. е 991, срещу 1059 за 2013 г.
     Водените  СРС  през 2014 г. са 23 (56-2013 г.) , а искания за ВДС 12 (16-2013 г.)


     КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
     През 2014 г. са регистрирани общо 95 (99-2013 г.) престъпления против личността, от които са разкрити 59 (49-2013 г.) или 62.11% (49.49%-2013 г.) разкриваемост.
     Умишлени убийства - през 2014 г. на територията на ОД МВР В. Търново са извършени 3 умишлени убийства (5-2013 г.). Разкритите от тях за 2014 г. са 2 (3 за 2013 г.). Установено е, че и в двата разкрити случая за 2014 г. се касае за престъпления от битов характер. Разкриваемостта за отчетния период е  66.67 % (60.00%-2013 г.).
     За отчетния период на 2014 г. няма убийства, извършени организирано от групировки, от и срещу знакови или емблематични фигури, които до голяма степен да изострят и влияят върху криминогенната обстановка в региона.
     През настоящия отчетен период са регистрирани 3 случая на отвличане, като единият е разкрит. За същият период на 2013 г. на територията на ОД МВР В. Търново са били регистрирани 2 отвличания, като е разкрито едно.
     Полови престъпления : Блудства - регистрирани  през 2014 г. са 8 (6-2013 г.), разкрити 7 (3-2013 г.) или разкриваемостта е 87.50% (50%-2013 г.).
     Изнасилване  - през 2014 г. са регистрирани 2 (3-2013 г.), като е разкрито 1  (1-2013) или разкриваемост 50 % ( 33.33% - 2013г).
     Опит за изнасилване - през 2014 г. е регистриран 1 (0-2013 г.), като извършителят е установен или разкриваемост 100 %.
     През 2014 г. на територията на област Велико Търново са регистрирани 32 (26-2013 г.) грабежа, от тях разкрити са 22 (13-2013 г.) или 68.57% (50.00%-2013 г.) разкриваемост.
     През отчетния период няма регистрирани  въоръжени грабежи, спрямо 3 през 2013 г., от които са разкрити  2 или 66.67%  за 2013г.
     През 2013 г. са извършени 37 (32-2013 г.) бр. умишлени палежи на имущество,  разкрити са 6 (4-2013 г.) или 16.22% (12.50%-2013 г.) разкриваемост.
     По линия “Издирване на лица” от ОДМВР и РУП в региона през 2013 г., сравнено с 2012 г., са обявени за ОДИ – 418/385 лица и са издирени– 411/419 лица.


Дялово разпределение на доминиращите престъпления от така наречената „битова престъпност“, спрямо общо регистрираните престъпления на територията на страната, в %


     Основните престъпления от т.нар. „битова престъпност“ – кражби, престъпления с наркотици, измами, посегателства спрямо МПС остават доминиращи, като през 2014 г. заемат дял от 60.14 % (1583 престъпления) спрямо общо регистрираните 2632 престъпления на територията на областта.
     Разпределени по видове, кражбите на имущество имат следния вид:
     Взломните кражби, извършени през 2014 г. са 247, докато за 2013 г. те са 301, от тях разкритите са 77 за 2014 г. и 110 за 2013 г., което е 31.17 %, срещу 36.54 за 2013 г. Налице е намаление в броя на извършените, разкритите и процента на разкриваемост с 5.37 пункта. Най- голям брой взломни кражби през отчетният период, както и през предходния период, са извършени на територията на РУ – В. Търново – 119, срещу 140 за 2013 г., от които разкритите са 27, срещу 37 за 2013 г. В процентно съотношение разкриваемостта е съответно 22.69 %, срещу 26.43 %.
     Домовите кражби, извършени през текущия отчетен период са 300, а за 2013 г. те са били 409, от които разкрити са 156 за 2014 г. и 173 за 2013 г., с разкриваемост 52 %, срещу 42.30 %. В тази категория са включени и извършените кражби от къщи (включително и необитаеми) в малките населени места. Традиционно начините на проникване в жилища на граждани са чрез отключване и счупване на секретни патрони, през тераси и с груб взлом.
     През 2014 г. извършените кражби от офиси са 14., срещу 13 за 2013 г. От тях разкрити са 5 за 2014 г. и 3 за 2013 г. или 35.71 % за 2014 г. и 23.08 % за 2013 г. Наблюдава се устойчивост в броя на регистрираните и увеличение в броя на разкритите и процентите на разкриваемост. Отново на първо място по брой на извършени такива кражби е РУ – В. Търново - 10, от които са разкрити 3 с процент на разкриваемост 30%.
     Кражбите от магазини за отчетния периода са 186, срещу 161 за 2013 г., от които са разкрити 126 срещу 107 за 2013 г. Разкриваемостта е 67.74 %, срещу 66.46 % за 2013 г. Тук е необходимо да се посочи, че в това число са включени и кражбите на хранителни продукти и др., които се санкционират по реда на чл. 218б от НК.
     Джебчийските кражби през 2014 г. са 130, срещу 78 за 2013 г., от които разкрити са 66, срещу 45 или 50.77 % за 2014 г. и 57.69 % за 2013 г. Наблюдава се ръст от 60 % на този вид кражби, като процентът на разкриваемост е намален с 6.92 пункта.
     Кражбите на части и вещи от МПС са 85 за отчетния период, срещу 72 за 2013 г., от които разкрити са 27, срещу 13 за 2013 г., с процент на разкриваемост 31.76 %, срещу 18.06 %. Концентрацията на този вид престъпни посегателства традиционно е съсредоточена основно в двата най-големи града в областта – В. Търново и Г. Оряховица. В гр. В. Търново този вид кражби вземат превес, поради географското му положение и икономическото състояние на областен център. Необходимо е да се отбележи, че през отчетния период бяха установени и задържани две групи от лица, извършили поредици от кражби на части и вещи от МПС Анонимността на извършителите в областния град е по-голяма, което предполага и присъствието на гастролиращи лица от АКК специализирани в посочения вид кражби. Най-многобройни са извършените кражби на парични суми, лаптопи и други електронни устройства от МПС, както и части от тях – катализатори, акумулатори и гуми.
     Кражбите на селскостопанска продукция и домашни животни за първото шестмесечие на 2014 г. са 33, срещу 57 за 2013 г., от които разкрити са 20, срещу 35 за 2013 г. с разкриваемост 60.61 %, срещу 61.40 %.
     Кражбите от електропреносната и кабелна мрежа
     През 2014 г. на територията на ОДМВР – В. Търново са извършени 37, срещу 39 за същия период на 2013 г. кражби на компоненти. В това число влизат два основни обекта на посегателство – проводници от ел. преносната и далекосъобщителната мрежи и трансформаторно масло. Разкрити са 6 престъпления през 2014 г. и 8 за 2013 г., с разкриваемост 16.21 %, срещу 20.51 %. Работата по тези престъпления се затруднява от факта, че повечето извършители и групи са от териториите на ОДМВР – Плевен, ОДМВР – Ловеч, ОДМВР – Сливен и ОДМВР – Ямбол. Групите са мобилни, като оперативното им обезпечаване е на недостатъчно ниво.
      През 2014 г. са регистрирани 133 престъпления, свързани с наркотични вещества, докато за същия период на 2013 г. те са били 155, от тях разкрити през 2014 г. са 124, а през 2013 г. – 136. Процентът на разкриваемост е 93.23 % за 2014 г. срещу 87.74% за 2013 г. През 2014 г. в сравнение с 2013г. на територията на ОДМВР В. Търново са иззети следните количества НВ:
     - Суха маса марихуана – 8.651 кг при 15.574 кг за 2013г.  
     - 130 броя растения от вида на канабиса при 985 за 2013г.
     - амфетамин – 352.7 гр. при 75.45 гр. за 2013г.
     - хашиш – 25.15 гр. като през 2013г. няма иззет
     - хероин – 2 гр. при 1 гр. за 2013г.
     Извършените измами от криминален характер през отчетния период са 62, срещу 45, от които разкрити са 22, срещу 16 за 2013 г., с разкриваемост съответно 35.48%, срещу 35.56 %.
     Характерните измами на територията на ОДМВР – В. Търново са от вида “телефонни”. През 2014 г. са регистрирани 26 случая на телефонни измами под претекст „получаване на колет” или „счупен крак”. От тях разкрити са 10 случая или 38,46 % разкриваемост. Този вид престъпления представляват сложна престъпна дейност, с участието на повече от трима извършители, което затруднява доказването и документирането на престъпната им дейност.
     Противозаконно отнетите МПС през отчетния период са 33, срещу 30 за 2013 г., като от тях разкрити са 12 през 2014 г., срещу 14 за 2013 г., съответно с разкриваемост 36.36 %, срещу 46.67 %. Кражбите на МПС през периода са 6, срещу 12 за 2013г., от тях разкрити са 3 срещу 2 през 2013г. или 50%, срещу 16,67%.
     През 2014 г., в ОДМВР – В. Търново са задържани 18 МПС обявени за ОДИ срещу 23 през 2013 г. От тях издирвани по ШИС са 15 МПС през 2014 г. при 17 за същия период на 2013 г., по чл. 38 от Решението за ШИС 2. За всички обекти са изготвени докладни записки и формуляри по съответните членове от ШИС2 и изпратени до Бюро СИРЕНЕ.


     ДЕТСКА  ПРЕСТЪПНОСТ:
     В началото на  годината в ДПС са се водили на отчет 377 деца, срещу 356 за 2013г. Заведените на отчет през периода са 147, от които 102 са за извършени престъпления, 45 за извършени противообществени прояви, и получени от други поделения 12. Общо за периода са се водили на отчет 515 МНЛ. От водените на отчет при ДПС деца, през периода 26 МНЛ са получили различни осъдителни присъди: 1 осъдено МНЛ с ефективно наказание, 5 условни и 20 МНЛ са с наложено наказание обществено порицание. По-голяма част от  водените в ДПС деца са учащи се – 324.
     За 2014 г. са извършени 233 престъпления от непълнолетни, срещу 230 за 2013 г. През периода са извършени 97 противообществени  прояви, срещу 149 за 2013 г., в които са участвали общо 121 деца, срещу 147 за 2013 г. Противообществените прояви се изразяват главно в агресия, вандализъм, физическо насилие, унищожаване и повреждане, непристойно поведение на публични и обществени места, хулиганство. Малолетните и непълнолетните станали обект на престъпления са 59, срещу 73 за 2013г. Обикновено децата са жертви на кражби, физическо насилие. Запазва се тенденция на увеличаване на случаите, като най-често това са деца оставени без надзор и ефективен контрол от страна на родителите
     За  периода е предоставена закрила на 18 деца, срещу 18 за 2013 г. В  случаите  на предоставяне на полицейска закрила, причината е била непосредствена опасност за живота и здравето на детето – 13 случая, а в 2 от случаите, детето е било обект на престъпление. При 3 от  случаите, децата са оставени без надзор.


     ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ:
     През 2014 година общо на територията на областта са постъпили 336/ 418 за същия период на 2013г. заявителски материала по икономическа линия, което е с 82 по-малко, т.е. налице е сериозно намаление на регистрираните икономически престъпления с 19,62%.
     Разкрити за 2014г. са общо 123 /145 за 2013г. престъпления, което е 36,61% /34,69% разкриваемост. Видно от гореизложеното, разкриваемостта на икономическите престъпления през 2014г. се е повишила с около 2% в сравнение с 2013г.
     Щетите от разкрити икономически престъпления са увеличени сериозно, като за 2014г. те са 2 459 261 лева / 64 617 лева за 2013г.
     Структурно в икономическата престъпност на територията на ОДМВР - Велико Търново няма съществени изменения спрямо предходния период.
     Престъпленията против собствеността бележат леко покачване, като цифровото им изражение е следното: регистрирани за анализирания период на 2014г. 33/ 32 за 2013г., т.е. увеличение с 1 брой и разкрити 10/ 11 за 2013г. или  16,95%/ 18,33% - минимално намаление в разкриваемостта с 1,38%.
     Извършени са общо 170/ 266 за 2013г. престъпления против стопанството – голямо намаление с 108 броя. От тях разкрити са 62/ 98 за 2013г. или  36,47% / 36,84% - устойчивост в показателя за разкриваемостта.
     Видно от посочените данни се наблюдава спад на броя на извършените престъпления против стопанството и запазване процента на разкриваемостта им. 
     Престъпленията против паричната и кредитна система бележат леко увеличение. През 2014г. сравнено с 2013г. са регистрирани 36/ 33 престъпления от този вид, от които са разкрити 14 /8 за 2013г. или разкриваемост 38,89% / 24,24%. Разкриваемостта при тези престъпления е сериозно увеличена с 14,65%.
     Извършени са общо 9/ 16 за 2013г. данъчни престъпления – намаление със 7 броя, разкрити 0/ 0 за 2013г.
     През 2014г. сравнено с 2013г. на територията на ОД МВР-В. Търново са регистрирани три случая на подкуп - 3/ 3 за 2013г., като разкритите са 3/3 или 100% / 100% за 2013г.
     Извършени са общо 93/ 81 за 2013г. документни престъпления – увеличение с 12. От тях разкрити са 45/ 32 за 2013г. или 48,39% / 39,51 %.
     Анализирайки изнесените по-горе данни е видно увеличение в абсолютна стойност на регистрираните документни престъпления общо за територията на ОД МВР – В.Търново и в същото време е налице двойно увеличение в относителна стойност на разкриваемостта им.
     През отчетния период на 2014 г. са иззети 930 240 къса цигари без бандерол, спрямо 693 675 къса през същия период на 2013 г. Иззетият нарязан тютюн е 2 593,5 кг, спрямо 190,40 кг през 2013 г. Наблюдаваният ръст на разпространение на произведен в страната тютюн е следствие на повишеното му търсене в две направления – за обработка и привеждане в състояние за пушене и производство на цигари без бандерол на територията на страната.
     Иззети са 2033 литра алкохол и спиртни напитки, спрямо 2008 литра през 2013г.
     За 2014г. сравнено с 2013 г. най-големите количества акцизни стоки по видове, установени в отделните РУ имат следното изражение:
     - цигари – най-голям брой акцизни стоки от този вид са установени в РУ – В. Търново 816 460, срещу 432 820 къса за 2013 г., а най-малко са установените количества в РУ – Елена  1080, срещу 3 720 кутии за 2013 г.;
     - тютюн – най-голямо количество акцизни стоки от този вид са установени в РУ – В. Търново 2 514 кг, срещу 2,3 кг през 2013 г., а най-малко са установените количества в РУ – Г.Оряховица 1 кг, срещу 1,96 кг през 2013 г.;
     - алкохол – най-голямо количество акцизни стоки от този вид са установени в РУ – Г. Оряховица 1 489, срещу 560 литра за 2013 г., а в РУ – Стражица няма установени количества.
     Данните за 2013 г., сравнени с тези за 2014 г., показват увеличение на установените инкриминирани акцизни стоки почти два пъти. Предотвратените щети по линията за 2014 г. са в размер на 763 283 лева срещу 303 130 лева за същия период на 2013г.


     ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА:
     За  2014 год.  общият брой на разследваните производства е 4029 бр. Броят на новообразуваните досъдебни производства е 3476 бр., от тях новозапочнати по общия ред за отчетния период са 2864. Броят на новообразуваните бързи производства е 594, а 18 са незабавните производства.
     Приключени и изпратени в прокуратурата през отчетния период са общо 3542 бр. производства. От тях с мнение за предаване на съд на виновните лица са приключени 1307 бр. (824 досъдебни производства по общия ред, 466 бързи производства и 17 незабавни производства). С мнение за спиране са приключени 1116 бр. ДП. С мнение за прекратяване са  приключени 1119 бр. ДП.
     Всички досъдебни производства са били приключени в рамките на законоустановения срок за разследване. В края на отчетния период са останали на производство 482 ДП.


     ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД:
     През 2014 г. основните усилия на служителите от Охранителна полиция при ОДМВР В. Търново бяха свързани с обезпечаване сигурността на местно ниво. 
     Основен лост за постигане на ефективни резултати по противодействие на престъпността и охраната на обществения ред и сигурност е превантивната дейност. Определя се като най-ефективен способ за  противодействие  на правонарушенията . Тя включва комплекс от мерки насочени към установяване на генезиса  на криминогенните фактори. 
     През 2014 г. се запазва тенденцията за големия брой проверки, възложени от прокуратурата и във връзка с постъпили молби и жалби на гражданите. Отработените преписки са 22034, от които 972 ЗМ, 3400 от прокуратурата, 5774 връчване на НП, 4488 връчване на призовки, 1613 връчване на фишове. През 2013 г. отработените преписки са били 24962,
     В проведените 991 СПО през 2014 г. са участвали сумарно 5540 полицейски служители. По време на провеждане на СПО са разкрити 340 престъпления, съставени са общо 7098 АУАН и фишове, задържани са 228 лица по реда на ЗМВР, проверени са 1450 обекта, 774 сборища на КК, установени са 28 лица и 8 МПС обявени за издирване. Установените МНЛ след 22.00 часа до 06.00 часа в питейни и други увеселителни заведения са 11.
     През отчетния период служителите от ООР и ТП са проверили общо 100196 лица, установили са 44 лица, обявени за издирване, задържали са 1012 извършители на престъпления. Служителите са участвали сумарно в разкриването на 1888 престъпления.
     През 2014 г. по реда на ЗМВР в ОДМВР са задържани общо 1314 лица, срещу 2003 за предходната 2013 г.
     През 2014 г. на територията на областта са регистрирани общо 1352/1232 пътнотранспортни произшествия, от които 175/149 тежки с 15/19 загинали и 216/186 ранени граждани.
     В сравнение с 2013 година имаме намаление при загиналите граждани с 4 броя


     ИЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ В ЗВЕНАТА НА БДС:
     В звената за административно обслужване на граждани свързани с издаването на български лични документи , са издадени общо 36 256 /32 461 документи за самоличност на български граждани и чужденци.  Свидетелствата за управление на МПС на български и чужди граждани са 7 763 срещу 7 781 за 2013 г. През отчетния период за нарушения на разпоредбите на ЗБЛД са съставени актове за установени административни нарушения на 1 056/989 лица и са издадени 1 060/973 бр. НП за глоби в размер на 32 580 /29 590лева.


     КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ:
     За периода от 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. са назначени  41 служители, срещу 91 бр. за 2013 г. По отношение на дисциплинарната практика, наказаните  служители на ОД на МВР – Велико Търново за 2014 г. са общо 41, а за 2013 г. са били 69 броя, като се наблюдава тенденция към намаляване.
     За периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. с прекратени служебни и трудови правоотношения са  общо 135 служители  срещу 61 през 2013г.
     В ОД на МВР Велико Търново за отчетния период са проведени 5  дисциплинарни производства  за извършени сериозни нарушения на служебната дисциплина, като през 2013 г. са проведени 3 дисциплинарни производства.
     Наградените за проявен висок професионализъм, постигнати положителни и трайни резултати в служебната дейност са общо 286 (256–2013 г.) служители на ОДМВР В. Търново .
     През 2014г. в ОДМВР В. Търново са постъпили и са регистрирани  33 броя сигнали от граждани и институции, като за 2013г. постъпилите  сигнали  са 45 броя.
     През 2014г. в ОДМВР В. Търново са постъпили и са регистрирани  5 броя благодарствени писма от граждани и институции, като за 2013г. те  са  35 броя.


     ПРИОРИТЕТИ В ПОЛИЦЕЙСКАТА ДЕЙНОСТ
     ПРИОРИТЕТ 1 – Противодействие на засиления миграционен натиск върху Република България чрез ограничаване на незаконно пребиваващи на територията на страната чужденци.
     ПРИОРИТЕТ 2 - Структурно и кадрово укрепване на системата на Министерството на вътрешните работи на основата на функционален анализ.
     ПРИОРИТЕТ 3 - Ограничаване на престъпленията против личността и собствеността на гражданите с акцент върху малките населени места и рисковите групи.
     ПРИОРИТЕТ 4 - Противодействие на организираната престъпност с приоритет върху трафика на хора, корупцията и икономическата престъпност.
     ПРИОРИТЕТ 5 - Превенция на пожарите, бедствията и извънредните ситуации, възникнали вследствие на природни явления и човешка дейност.
     ПРИОРИТЕТ 6 – Повишаване на ефективността в дейността по разследването на полицейските органи в системата на МВР.
     ПРИОРИТЕТ 7 - Гарантиране на сигурността и обществения ред при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на общини.

 

 23 май 2017 | 16:16