МВР

ОД Велико Търново

 

ДАННИ ОТ ОТЧЕТ-АНАЛИЗА НА ОДМВР- В. ТЪРНОВО ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА

07 авг 2013

През първото шестмесечие на 2013 г. в ОДМВР В. Търново са регистрирани общо  1746 престъпления, разкрити са 960, процентът на разкриваемост е 54.98 %, срещу 54.33% за първото шестмесечие на 2012 г. При криминалните деяния разкриваемостта е 59.14 % при 56.94 % през първото шестмесечие на 2012 г., а при икономическите престъпления е 26.03 % при 35.32 % през първото шестмесечие 2012 г.
За първото полугодие на 2013 г. са установени общо 883 срещу 1044 за 2012г. извършители на криминални престъпления. От тях 35 срещу 53 за 2012 г. са рецидивисти, с извършени 55 срещу 90 за 2012 г. престъпления, което представлява 5.72 % срещу 4.89%- за първото шестмесечие 2012 г., от общо разкритите престъпления.
Структурно в ОД МВР В. Търново преобладават престъпленията против собствеността – за първото полугодие на 2013 г. те са 977 срещу 1248 за 2012 г., което представлява 55.95% срещу 59.74% за 2012г. от общия брой на извършени престъпления. На лице е намаление на дела на този вид престъпления.
Общоопасните престъпления през първото шестмесечие на 2013 г. са 481 срещу 446 за 2012 г., което представлява 27.54% срещу 21.34% за 2012г. от общия брой. Наблюдава се увеличение.
Престъпления против стопанството за първото полугодие на 2013г. са 158, срещу 142 за 2012 г., което представлява 9.04%, срещу 6.79% от общия брой на извършени престъпления, като също се забелязва увеличение.
Други криминални престъпления – за първото шестмесечие на 2013 г. са регистрирани 123 броя, срещу 118 за 2012 г., което представлява 7.04%, срещу 5,64% от общия брой регистрирани престъпления. По това направление се забелязва също увеличение.
Най-малък e делът на престъпленията против личността – за първото полугодие на 2013 г. са регистрирани 52 броя престъпления, срещу 72 за 2012 г., което е 2.98%, срещу 3,44%. от общия брой регистрирани престъпления и на документните престъпления - 42, срещу 48 за 2012 г. или 2.40%, срещу 3.44% от общия брой регистрирани престъпления за предходния отчетен период.
Извършени престъпления от малолетни и непълнолетни лица са 110 за първото шестмесечие на 2013 г. срещу 136 за предходния отчетен период, което представлява 11.46% от общия брой разкрити за първото шестмесечие на 2013г., срещу 13% за предходния отчетен период.
Броят на малолетните и непълнолетни извършители за настоящото полугодие е 100 лица срещу 98 за първото шестмесечие 2012 г. Този брой представлява 11.32 %, срещу 9.38% от общия брой на установени извършители на престъпления. Наблюдава се устойчивост в броя и намаление в процентното съотношение на престъпленията извършени от МНЛ, на база общия брой извършени престъпления.

І. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА:
През първото шестмесечие на 2013 г. са регистрирани общо 52 престъпления против личността, срещу 72 за същия период на 2012 г., от които са разкрити 22, срещу 41 или 42.31 %, срещу 56.94 %. На лице е съществено намаление на броя на регистрираните престъпления.
Регистрирани са 3 срещу 4 за първото шестмесечие 2012 г. умишлени  убийства, като разкритите са 3, срещу 3 за първото шестмесечие 2012 г. Установено е, че и в трите разкрити случая за 2013 г. се касае за престъпления от битов характер.
През настоящият отчетен период няма регистрирани опити за убийство – през 2012 г. има регистриран един опит, като същият е разкрит.
Общият брой на регистрираните полови престъпления е 4 срещу 5 за първото шестмесечие 2012 г., от които 1 е разкрито срещу 2 за предходния отчетен период, като разкриваемостта е 25%  срещу 40% за 2012 г.

ІІ. СТРУКТУРООПРЕДЕЛЯЩИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ:
През първото полугодие на 2013 г. година на територията на област Велико Търново са регистрирани 9 грабежа, срещу 25 за първото шестмесечие 2012г., от тях разкрити са 5 срещу 13 или 55.56%, срещу 52.00% за първото шестмесечие на 2012г. Наблюдава се значително намаление на регистрираните престъпления от този вид с 8 броя, като процентът на разкриваемост е повишен с 3,56 пункта.
- Улични грабежи през 2013г. са 8 /13 за периода на 2012г. Разкритите от тях са 5 /13 за 2012г.
- Въоръжени грабежи
= с огнестрелно оръжие извършени 1 /2, разкрити са 0 /1;
За двата сравнителни периода няма извършени грабежи по главните пътища и магистрали находящи се на територията на ОД МВР гр. В. Търново.
Извършени са общо 806 кражби на имущество, срещу 1034 за първото шестмесечие на 2012 г. – намаление със 228. От тях разкрити са 411 срещу 509 или  50.99%, срещу 49.23% .
За първото полугодие на 2013 г. са извършени 25 срещу 22 за 2012 г. посегателства спрямо МПС. От тях разкрити са 9 срещу 5 за 2012 г. или 36%, срещу 22.73%. – увеличение в разкриваемостта с 13.27%.
Противозаконно отнетите МПС - за първото шестмесечие на 2013 г. са 17  срещу 19 за 2012 г.,  като от тях разкрити са 8  срещу  5 или 47.06% , срещу 26.32% – увеличение в разкриваемостта с 20.74%. 
Извършените измами от криминален характер за първото полугодие на 2013 г. са 12, срещу 19 за 2012 г., от които разкрити са 2 срещу 8 за 2012г. или  16.67% срещу 42.11%. Характерните измами от криминален характер на територията на ОД МВР В. Търново са от вида “телефонни” . Тук е необходимо да се посочи, че по – голямата част от тези измами са извършени през месеците май и юни, като в момента активно се събират доказателства за документирането на още седем измами. За отчетния период се наблюдава чувствително намаление на извършените престъпления от този вид.

ІІІ. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ:
През първото шестмесечие на 2013 г. са регистрирани 12 срещу 6 за 2012 г. умишлени палежа. Наблюдава се увеличение на броя на извършените престъпления, като няма разкрити умишлени палежи и през двата сравнявани периода.
За първите шест месеца на 2013 г. са регистрирани 77 срещу 63 за 2012 г. престъпления свързани с наркотични вещества – увеличение с 14. Разкрити – 61 срещу 39 за 2012 г. или 79.22%, срещу 61.90% разкриваемост. През първото полугодие на 2013г. на територията на ОД МВР В. Търново са иззети следните количества НВ:
 1. Марихуана – 6,969 кг., срещу 4,081 кг. суха маса и 36 кг. зелена растителна маса от вида на канабиса срещу 150 растения за 2012г.
  2. Амфетамин –25,54 гр., срещу 79,21 гр. за 2012г. 
 3. Кокаин – 0 гр., срещу 0,122 гр. за 2012г.
 4. Хероин – 6 гр. срещу 0 гр. за 2012г.

През първото шестмесечие на 2013г. от ОД МВР В. Търново са обявени за ОДИ 202 лица, срещу 220 за 2012 г., от тях издирени и снети са 98 срещу 106 лица за първото шестмесечие на 2012 г. За отчетния период са установени 12 срещу 14 лица обявени за издирване по ШИС, от които: 2 лица срещу 11 от тях са с издадена „Европейска заповед за арест” и 10 лица срещу 3 за „Установяване на местонахождение”.

ІV. ДЕТСКА ПРЕСТЪПНОСТ ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 Г.:
В началото на годината в ДПС са се водили на отчет 386 деца срещу 378 за 2012г. Заведените на отчет през периода са 58 срещу 59 за 2012 г., от които – 36 срещу 37 за 2012 г. за извършени престъпления. Общият брой на извършени противообществени прояви от МНЛ са 22 срещу 22 за 2012г., като получени от други поделения на МВР са 3 срещу 0 за 2012 г. Общо за периода са се водили на отчет 447 срещу 437 за 2012г. МНЛ. Снетите от отчет деца през периода са 76 срещу 68 за 2012г., от тях 36 срещу 36 за 2012 г. поради навършване на пълнолетие и 40 срещу 32 за 2012г. поради поправяне. Изпратени на други поделения на МВР са 3 лица срещу 2 за 2012 г. Като наличност в края на отчетния период са 368 деца  срещу 367 за първото шестмесечие на 2012г., като се забелязва относителна устойчивост по това направление.

V. ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ:
През първото шестмесечие на 2013 г., общо на територията на областта са постъпили 219 срещу 253 за 2012г. заявителски материала по икономическа линия, което е с 34 по-малко, т.е. налице е намаление на регистрираните икономически престъпления с 14,79%. Разкрити за първото полугодие на 2013 г. са общо 57, срещу 89 за 2012 г. престъпления, което е 26.03%, срещу 35.18% разкриваемост. Разкриваемостта на икономическите престъпления през първото шестмесечие на 2013г. е намаляла с 9.15% в сравнение с 2012 г.
Извършените икономически измами през отчетния период са общо 21, като за предходния период са били 32 с 11 повече. В това направление се забелязва явно намаление.
Регистрираните документни престъпления за отчетния период са общо 42, срещу 48 за предходния период.
Престъпленията свързани с паричната и кредитна система са общо 17 за отчетния период срещу 31, като тук се забелязва също намаление на броя на престъпленията в това направление.
През първото шестмесечие на 2013г. сравнено със същия период на 2012г., на територията на ОД МВР В. Търново са регистрирани 0 /3 за 2012г. случая на подкуп, които са разкрити.
АКЦИЗНИ СТОКИ
През първото шестмесечие на 2013г. сравнено със същия период на 2012г. по линия “Акцизи” в областта са образувани 21 /11 за 2012г. досъдебни производства по чл.234 от НК. Общо през първото шестмесечие на 2013г. сравнено със същия период на 2012г. е работено по общо 55 /83 преписки, като са извършени проверки на 1 354 /1661 за 2012г. обекта, 2578 /2025 за 2012г. МПС и 2872 /2214 за 2012г. лица.  За първото шестмесечие на 2013г. сравнено със същия период на 2012г. най-големите количества акцизни стоки по видове установени в отделните РУП имат следното изражение:
– цигари – най-голям брой акцизни стоки от този вид са установени в РУП – Велико Търново 368 500 / 4 660 къса, а най-малко са установените количества в РУП - Стражица 1780 /1480 кутии.
– тютюн – най-голямо количество акцизни стоки от този вид са установени в РУП – Свищов 37,8 /7,6 кг, а най-малко са установените количества в РУП - Стражица 1,59/0,3 кг.
– алкохол – най-голямо количество акцизни стоки от този вид са установени в РУП – Горна Оряховица 420/0 литра, а най-малко са установените количества в РУП – Свищов  2,8 /30 литра.
Предотвратените щети по линията са в размер на 183 167 лева за 2013г. срещу 76 503 лева за 2012 г.

VІ. ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА:
За първото шестмесечие на 2013 г. общият брой новообразувани досъдебни производства е 1726 бр. Броят на новообразуваните досъдебни производства по общия ред за отчетния период са 1359. Броят на новообразуваните бързи производства е 353, а 14 са незабавните производства.
Приключени и изпратени в прокуратурата през отчетния период са общо 1280 бр. От тях с мнение за предаване на съд на виновните лица са приключени 578 бр.(297 досъдебни производства по общия ред, 268 бързи производства и 13 незабавни производства). С мнение за спиране са приключени 395 бр. ДП. Прекратени са 307 бр.
През отчетния период общо осъдени и санкционирани за цялата Област са 787 лица, като присъдите на 760 са влезли в сила. По видове наложените наказания са както следва: лишаване от свобода /ефективно/- 149 бр., лишаване от свобода /условно/- 246 бр., пробация- 212 бр., глоби- 172 бр. и други- 139 бр. /в които влизат лишаване от правоуправление, обществено порицание и по чл. 78А /.
През отчетния период общо привлечени лица в качеството на обвиняеми са 948 лица. Общо са наложени 887 мерки за процесуална принуда /на част от привлечените обвиняеми лица не им е налагана мярка за процесуална принуда, тъй като са излежавали присъда или им е била наложена мярка за неотклонение задържане под стража по друго производство/. По видове наложените мерки са както следва: задържане под стража - 49 бр., домашен арест - 2 бр., парична гаранция - 9 бр., подписка - 808 бр., надзор на инсп. ДПС - 1 бр., надзор на родител - 22 бр., задържани лица за срок до 72 ч. - 57 бр.

VІІ. ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД:
Основен лост за постигане на ефективни резултати по противодействие на престъпността и охраната на обществения ред и сигурност е превантивната дейност.
През първото шестмесечие на 2013 г. основните усилия на служителите от Охранителна полиция при ОДМВР – В. Търново бяха свързани с обезпечаване сигурността на местно ниво.
На обществени места на обслужваната от ОДМВР територия през първото полугодие на 2013 г. са извършени 556 криминални престъпления срещу 639 за същия период на предходната година. Процентът на разкриваемост е 65.11 %, срещу 58.37 % за същия период на предходната година. На територията на страната през първото полугодие на 2013 г. са извършени 24365 престъпления, от които 9690 са разкрити, с процент на разкриваемост 39.93 %. На територията, обслужвана от ОДМВР 36.41 % от регистрираните криминални престъпления са извършени на обществени места, докато този показател за страната е 45.78 %. В градовете в областта, където основно се осъществява ППД на обществени места, са регистрирани 455 престъпления при 519 през отчетния период на предходната година, в селата са регистрирани 91 при 100 за предходния период.
През отчетния период на настоящата година, както и през предходните години, се наблюдава увеличение на обема на работа по възложени проверки от прокуратурата и във връзка с постъпили молби и жалби на гражданите. Общият брой отработени преписки е 11087/11428 – 2012г., от които 1395/878 – 2012г. от служители от ООР и СОД и 9692/10550 – 2012г. от служители от ТП.
През първото шестмесечие на 2013 г. служителите от ООР, СОД и ТП са проверили общо 56459/58868 – 2012г. МПС и 64989/72487-2012г. лица. Установени са 57/62 -2012г. лица, обявени за издирване, задържаните извършители на престъпления са 1053/1391 – 2012г.. Служителите от охранителна полиция са участвали в разкриването сумарно на 1625/1284 – 2012г. престъпления.
През първото полугодие на 2013 г. по реда на ЗМВР в ОДМВР са задържани общо 1077 лица, срещу 1464 лица за същия период на предходната година.
През първото шестмесечие на 2013 г. в ОДМВР са конвоирани 511/1270-2012г. лица с общо участвали в конвоирането 1333/2243- 2012г. полицаи. От “Конвой” – Г. Оряховица са конвоирани 232/433 – 2102г. лица, сумарно с 363/ 605 -2012г. служители, а от РУП в областта 279/837 – 2012г. лица, сумарно с 970/1638 – 2012г. служители.
През първото шестмесечие на 2013 г. на територията на областта са регистрирани 533/613 – 2012г. пътнотранспортни произшествия, от които 72/58 – 2012г. тежки с 5/5 – 2012г. загинали и 82/68 – 2012г. ранени граждани. В сравнение със същия период на 2012 година имаме завишение, а именно: с 14 броя /26%/ при тежките ПТП и с 14 броя /26%/ при ранените граждани. Единствено е намалял общият брой на регистрираните ПТП за полугодието с 80 броя/14%/.
През отчетния период са констатирани 32819/ 22 616 – 2012г. нарушения на ЗДвП и издадените на основа на него подзаконови нормативни актове, които са с 10203 бр. повече в сравнение със същия период на 2012 г. Съставени са 7787/ 8 455-2012г. акта. По тях са издадени 7899/6354–2012г. наказателни постановления. Издадени са 25 032/ 14 161–2012г. глоби по фиш.
В ОДМВР В. Търново общият брой на издадените електронни фишове за заснети нарушения на скоростта с мобилните системи за видео контрол, използвани в Сектор “ПП” и РУП Г. Оряховица, РУП Свищов и РУП Стражица са 5 387. Със стационарната дигитална радарна установка, разположена на ГП І-4 и ГП І-5 са издадени 8 308 електронни фиша и са съставени 170 АУАН.
Към 30.06.2013 г. на отчет в сектор “ПП” отдел “ОП” при ОДМВР–В. Търново се водят 108 781 ППС. Най-голям дял от тях заемат автомобилите–96 444 броя, следват трактори, ремаркета и специални машини – 7 294 броя и мотоциклети и мотопеди – 6 157 бр.

VІІІ. ИЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ В ЗВЕНАТА НА БДС:
За периода 01.01.-30.06.2013 г. са издадени общо 15 479/36 334 – 2012г. документа за самоличност за сумата от 435 440/ 841 240 лв. – 2012г.
Свидетелствата за управление на МПС на български и чужди граждани са 836/5707 за първото шестмесечие на 2012г.
През отчетния период в група БДС за нарушения на разпоредбите на ЗБЛД на 441 лица са съставени актове за установени административни нарушения и на тяхно основание са издадени 449 бр. НП за глоби в размер на 13 030 лева. За същия период на 2012 г. са съставени 811 АУАН и са издадени 845 НП за глоби в размер на 18 950 лв.
Установени са 14 лица обявени за общодържавно издирване и 3 лица с пълно съвпадение по ШИС, които са поискали административна услуга или чиито документи за самоличност са получени в група БДС. Лицата са задържани от органите на МВР.
През 2013г. на 126 лица със заповед на Директора на ОДМВР – В. Търново са наложени принудителни административни  мерки по чл.75 и 76 от ЗБЛД и отменени  – 116 бр. ПАМ.

ІХ. ПРИОРИТЕТИ В ПОЛИЦЕЙСКАТА ДЕЙНОСТ
1.Утвърждаване на превенцията като ефективна форма за противодействие на престъпността, гарантираща неприкосновеност и стабилен обществен ред, чрез формираните комисии за обществен ред и сигурност на местно ниво.
2.Формиране на механизми за извоюване на общественото доверие и уважение към институцията и перманентна съпричастност към проблемите на гражданите.
3.Противодействие на конвенционални форми на престъпност, посегателствата против личността и собствеността на гражданите, както и неутрализиране на сформираните престъпни групи, осъществяващи корупционни практики и правонарушения в сферата на финансовата, данъчната и кредитната система.
4.Системност в дейността по оптимизиране на структурите в ОДМВР, повишаване на професионалната квалификация, обучението и социалната компетентност на служителите.
5.Намаляване на пътно-транспортния травматизъм, броя на убитите и ранените във войната по пътищата.
6.Оптимизиране на взаимодействието с местни държавни институции, неправителствени организации за изграждане и развитие на съвместни проекти и приоритети.

 

 23 май 2017 | 16:16