МВР

ОД Велико Търново

 

ОТЧЕТ-АНАЛИЗ НА ОДМВР-В.ТЪРНОВО ЗА 2012 ГОДИНА

28 мар 2013


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР
 ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 


ОТЧЕТ-АНАЛИЗ НА ОДМВР-В.ТЪРНОВО ЗА 2012 ГОДИНА

 

 

През 2012 г. в ОДМВР В. Търново са регистрирани общо  3764/4009  престъпления, разкрити са 2332/2359, процентът на разкриваемост е 61,96%/58,84 %, за 2011 г. Общо разкриваемостта е повишена приблизително с 3,12 пункта при криминалните и икономически престъпления през 2012 година. Разкритите престъпления извършени от минали години са  291 срещу 318 за 2011г.
За отчетния период на 2012г. са установени общо 1984 (2112-2011г.) извършители на криминални престъпления. От тях 88 (91-2011г.) са рецидивисти, с извършени 151 (145-2011г.) престъпления.
От структуроопределящите престъпления преобладават престъпленията против собствеността, които са 58.13% от общия брой престъпления, като през 2011 г. са били 63,25%. Общоопасните престъпления представляват 23.46% от общия брой извършени, като за 2011 г. са били 22.96%. Най-малък e дела на престъпленията против личността, които са 3.05%, сравнени с предходния отчетен период през 2011 г. са били 4.44%.
 Общ брой проведени СПО за 2012 г. са 891, срещу 961 за 2011г.
Водените  СРС  през 2012 г. са 67 (79-2011г.) , а ВДС 18 (20-2011г.)
Към 31.12.2011 г. ОД МВР гр. В. Търново е била на ІV – то място по разкриваемост в страната, а към края на отчетния период на 31.12.2012 г. е на V – то място, сред останалите ОДМВР.

І. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА:  / Засяга  живота, здравето, телесната неприкосновеност и т.н. Това са престъпления, които предизвикват широк обществен резонанс /
През 2012 г. са регистрирани общо 115 (118-2011г.) престъпления против личността, от които са разкрити 83 (73-2011г.) или 72.17% (61,86 % - 2011г.) разкриваемост.
Умишлени убийства- през 2012 г. на територията на ОД МВР В. Търново са извършени 7 умишлени убийства /1 за 2011. Разкритите от тях за 2012 г. са 5 /1 за 2011г. Установено е, че и в петте разкрити случая за 2012 г. се касае за престъпления от битов характер. Две от извършените убийства не са разкрити, като процента на разкриваемост за 2012 г. е 71,43% (100%-2011г.).
За отчетния период на 2012г. няма убийства, извършени организирано от групировки, от и срещу знакови или емблематични фигури, които до голяма степен да изострят и влияят върху криминогенната обстановка в региона.
Опит за убийство – през 2012 г. има регистриран 1 /1 за 2011г. Разкритите през 2012г. са 1 /1 за 2011г. И през двете години е постигнат процент на разкриваемост 100%.
През 2012 г. не са регистрирани случаи на отвличане. През 2011г. на територията на ОД МВР В. Търново има регистрирано и разкрито едно отвличане - разкриваемост 100%.
 Полови престъпления : Блудства - регистрирани  през 2012г. са 6/6 за 2011г., разкрити 4/3 за 2011г. или разкриваемостта е 66.67 % /50 % за 2011г.
Изнасилване  - през 2012г. няма регистрирани при 2 случая през 2011г., които са разкрити - 100 % разкриваемост.
Опит за изнасилване - през 2012г. няма регистрирани престъпления при 1 престъпление през 2011г., което е разкрито - 100% разкриваемост.

ІІ. СТРУКТУРООПРЕДЕЛЯЩИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: - / Тормозят най-много населението и са най-разпространени ./
През 2012г. година на територията на област Велико Търново са регистрирани 42(50-2011г.) грабежа, от тях разкрити са 23 (31-2011г.) или 54.76% (62,00%-2011г.) разкриваемост.
През отчетния период са регистрирани 6 (3-2011г.) въоръжени грабежа, като са разкрити 3 (3-2011г.) или 50% (100%-2011г.)
 На територията на ОД МВР гр. В. Търново през 2012г. са извършени общо 1863 (2108 – 2011г.) кражби на имущество. От тях разкрити са 970 (1072 – 2012г.) или  52.07% (50,85% - 2011г.) разкриваемост. Наблюдава се намаление на броя на извършените престъпления по линията и увеличение на разкриваемостта. Взломните кражби, извършени за отчетния период – 343 (384 – 2011г.), разкритите са 106 (128 – 2011г.) или 30.90% ( 33,33% - 2011г.) разкриваемост. Тук наблюдаваме намаление на броя на извършените престъпления.
 Домовите кражби, извършени за периода, са 379 (536 – 2011г.), като разкрити от тях са 192 (280 – 2011г.) или 50.66 % (52,24% - 2011г.) разкриваемост.  Наблюдава се значително намаление на домовите кражби.
 Кражбите от офиси, извършени през 2012г. са 26 (19 -2011г.) на брой, като са разкрити 6 (7 – 2011г.) или 23.07% (36,84% - 2011г.) разкриваемост. Наблюдава се увеличение на броя на извършените престъпления .
 Извършените кражби от магазини за отчетния период са 221(244-2011г.), разкритите са 149(157-2011г.) или 67,42%(64,34%-2011г.). Тук се наблюдава намаление на броя на извършените кражби от магазини и повишаване на разкриваемостта с 3.08%.
 Джебчийските кражби за периода са 148 (87-2011г.), разкрити са 72 (46-2011г.) – 48.65% (52,87% - 2011г.) разкриваемост. Наблюдава се увеличение по отношение на броя на извършените джебчийски кражби .
Противозаконно отнетите МПС за 2012 г. са 32 (32-2011г.),  като от тях разкрити са 11 (6-2011г.) или 34.38% (18,75%-2011г.) разкриваемост.  Наблюдава се значително увеличение в разкриваемостта на този вид престъпления. През 2012г няма регистрирани ПЗО на МПС с цел връщане срещу имотна облага. За 2011 г. е регистрирано едно ПЗО на МПС за връщане срещу откуп, което е разкрито.
Кражбите на вещи и части от МПС  за 2012г. са общо 101 (44 – 2011г.), разкрити 27 (39- 2011г.) – 26.73% (88,64% - 2011г.) разкриваемост.
 Извършените измами от криминален характер, за отчетния период на 2012г. са 26 (42-2011г.), от които разкрити са 13 (18 – 2011г.) или  50% (42,86%-2011г.) Характерните измами от криминален характер извършени на територията на ОДМВР- В. Търново са от вида “телефонни” и под претекст разваляне на „черна магия”. През 2012г. са извършени 21 /37 за 2011г. „телефонни измами”, от които разкрити са 8 /10 за 2011г. или 38,09% / 27,02%. За отчетния период се наблюдава чувствително намаление на извършените престъпления от този вид, като се е увеличил и процента на разкриваемостта с 11,07%. Под претекст „разваляне на черна магия” през 2012г. са заведени 2 /1 за 2011г. измами, 2 /0 за 2011г. разкрити или 100% /0%. През отчетния период са извършени 3 измами от лице представящо се лично на потърпевшия /в напреднала възраст/ за бивш колега или познат, който се нуждае от пари за лечение. И трите случая – два на РУП В. Търново и един на РУП Г. Оряховица, са разкрити или 100% разкриваемост.

ІІІ. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: 
През 2012г. са извършени 14 (42-2011г.) бр. умишлени палежи на имущество,  разкрити са 5 (13-2011г.) или 35.71% (30,95%-2011г.) разкриваемост. Намаление в броя на извършените престъпления  с 28 и увеличение в разкриваемостта с 4,76 пункта.
През отчетния периода на територията на ОД МВР В. Търново са иззети следните количества НВ:
1. Марихуана – 21.070 кг., спрямо  13,182 кг. За 2011г.
2. Амфетамин – 48.97 гр.,спрямо 332,23 гр. за 2011г.
3. Кокаин – 0,122 гр.,  спрямо 0 за 2011г
3. Хероин      –  няма през 2012г., спрямо 3.31 г. за 2011г.
Регистрираните случаи на производство, притежание и разпространение на НВ общо са брой – 148, срещу 147 за 2011 г.
 По линия “Издирване на лица” от ОДМВР и РУП в региона през 2012г., сравнено с 2011г., са обявени за ОДИ – 453/488 лица и са издирени– 513/507 лица.

ІV. ДЕТСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ:
През 2012г., 386 (379 – 2011г.) са  децата   водещи се на отчет, от които – 301 (308 – 2011г.) непълнолетни /от 14 до 18 години / и  85 (71-2011г.) малолетни деца. Запазва се относителният брой на избягалите от дома си 59 (57-2011г.), но се наблюдава значително увеличение на бягствата от ВУИ – 73 през 2012 г. и само 37 през 2011г. година. Разкритите престъпления извършени от непълнолетни лица са общо 255 спрямо 280 деяния през 2011 г. /което е 11,81 % спрямо 12.77 % през 2011 г./ Преобладаващите престъпления, които извършват са кражбите. През отчетния период в ДВНМН – Г. Оряховица са приети и настанени 250 (241-2011г.) М и НЛ.
През 2012г. “Синята стая” е  ползвана в 8 случая, а през 2011г. в 10 случая. Изградената “Синя стая” доказа на практика нуждата от такова помещение  в процеса на работата с деца жертви или свидетели на престъпни посегателства. В знак на сътрудничество и партньорство е подписано споразумение за ползване на обособеното помещение между ОДМВР и ВТОС, за нуждите на ВТОС .


V. ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ:
През 2012 година общо на територията на областта са постъпили 433 (390 – 2011г.) заявителски материала за извършени икономически престъпления , което е с 43 броя повече, т.е. налице е увеличение на регистрираните икономически престъпления. Разкрити са 192 (182-2011г.) престъпления - 44.34% (46,67%-2011г.) разкриваемост. Видно от гореизложеното, разкриваемостта на икономическите престъпления през 2012 г. бележи сравнителна устойчивост.
Извършените измами свързани с документи през отчетния период са общо 34 (44 – 2011г.). В това направление се забелязва намаление с 10 бр. Регистрираните документи престъпления за отчетния период са общо 87 (70-2011г.). През периода са регистрирани 5 (1-2011г.) подкупа на длъжностно лице , като са разкрити 4 (1-2011г.) или 80% (100%-2011г.) разкриваемост.
Престъпленията свързани с паричната и кредитна система са общо 41 (34-2011г.) за отчетния период, като тук се забелязва увеличение на броя на престъпленията в това направление. Присвоителните престъпления през отчетния период са общо 15 (24-2011г.) т.е. с 9 по-малко. Щетите от разкритите престъпления са се увеличили с 326 738 лв. , срещу увеличение за предходния отчетен период с 326 545 лв.
По линия “Акцизни стоки” през 2012 година са образувани 83/77 преписки и досъдебни производства по чл.234 от НК. Установени  – 33 806/434 506 кутии цигари без акцизен бандерол и 826,97/1053 литра наливен алкохол.

VІ. ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА:
 За 2012 година общият брой новообразувани досъдебни производства е 3882/4340 за 2011 г. Приключени и изпратени в прокуратурата са общо 3439 /3765 бр.ДП. От тях с мнение за предаване на съд на виновните лица са 1529 / 1610 бр.(971/1095 досъдебни производства по общия ред, 514/506 бързи производства и 44/9 незабавни производства). С мнение за спиране са приключени 1035/ 1140 бр. ДП. Прекратени са 875/ 1014 бр. През отчетния период общо осъдени и санкционирани за цялата област са 1939/ 2054 лица, като 1815/ 1857 от присъдите са влезли в сила. За Окръжна прокуратура – В. Търново броя на осъдените лица е 73/77, за РП- В. Търново е 805/708, за РП- Г. Оряховица този брой е 524/680 лица, за РП- Свищов броя на осъдените лица е 206/246, за РП- Павликени е 184/233, а за РП- Елена този брой е 147/11. По видове наложените наказания са както следва: лишаване от свобода /ефективно/- 325/381 бр., лишаване от свобода /условно/- 632/649 бр., пробация- 462/444 бр., по чл.78А и други - 728/721 бр. / в които влизат лишаване от правоуправление, обществено порицание и глоба /.

VІІ. ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД:
През 2012 г. основните усилия на служителите от Охранителна полиция при ОДМВР – В. Търново бяха свързани с обезпечаване сигурността на местно ниво. /
Основен лост за постигане на ефективни резултати по противодействие на престъпността и охраната на обществения ред и сигурност е превантивната дейност. Определя се като най-ефективен способ за  противодействие  на правонарушенията . Тя включва комплекс от мерки насочени към установяване на генезиса  на криминогенните фактори.
През 2012 година, както и през предходните години, се наблюдава значителен по обем работа по възложени проверки от прокуратурата и във връзка с постъпили молби и жалби на гражданите. Общият брой отработени преписки е 21 119 (23 535-2011г.). За периода са проверени общо 102 632 (87 886-2011г.) МПС и 140 355 (128 527-2011г.) лица. Установени са 145 (182-2011г.) лица обявени за издирване. Отчетено е относително равновесие на административно-наказателната дейност – съставени са  общо 25 453/ 29 964 АУАН и двойно увеличение в съставените глоби по фиш  22 447 / 11 061.
През 2012 г. по реда на ЗМВР в ОДМВР са задържани общо 2686/ 3238 лица.
През 2012 г. на територията на областта са регистрирани общо 1315/ 1606 пътнотранспортни произшествия, от които 150/ 155 тежки с 18/ 22 загинали и 190/ 195 ранени граждани. В сравнение с 2011 година имаме намаление и по трите показателя, а именно: при тежките ПТП с 5 броя /3,3%/, при загиналите с 4 броя /22%/, при ранените с 5 броя /2,6%/ и при общия брой регистрирани с 291 броя /17%/.В населените места са регистрирани 800 (60 %) ПТП, като при тях са загинали 2(11%) и 92 (48%) ранени граждани, като най-висок е броят на тежките ПТП в населените места на територията обслужвана от РУП В.Търново и Г. Оряховица. Сектор „Пътна Полиция„ има съществен принос за намаляване нивото на пътно - транспортния травматизъм, поради което беше спечелен приза за „Пътна безопасност” през месец декември 2012 година.

VІІІ. ИЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ В ЗВЕНАТА НА БДС:
В звената за административно обслужване на граждани свързани с издаването на български лични документи , са издадени общо 55 458 / 97 631 документи за самоличност на български граждани и чужденци.  Свидетелствата за управление на МПС на български и чужди граждани са 16 827 срещу 21 754 за 2011г. През отчетния период за нарушения на разпоредбите на ЗБЛД, са съставени актове за установени административни нарушения на 1 421/ 1 344 лица и са издадени 1 435/1 306 бр. НП за глоби в размер на 33 150 / 30 560 лева.


ІХ. КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ:
През 2012 г. назначените външни кандидати  са общо – 71 (49-2011г.) служители.
По отношение на дисциплинарната практика, наказаните  служители на ОД на МВР – Велико Търново за 2012 г. са общо 119, а за 2011 г. са били 96 броя. Уволнени са 2/(1-2011г.) служители. В ОД на МВР – Велико Търново за отчетния период са проведени 3 /три/ дисциплинарни производства  за извършени сериозни нарушения на служебната дисциплина, спрямо 2 /две/ за 2011г. Наградените за проявен висок професионализъм, постигнати положителни и трайни резултати в служебната дейност са общо:  309/ (583 – 2011г.) служители на ОДМВР- В. Търново .
В края на отчетния период вакантните щатни бройки в ОДМВР –В. Търново , общо са  148 /(186-2011г.) или недокомплекта е 15.51%/(19.36 % - 2011г). 
Разгледаните  Жалби срещу служители са  34 срещу 109 за 2011г.
Получени Благодарствени писма 45 срещу 45 за 2011г.

Х. ПРИОРИТЕТИ В ПОЛИЦЕЙСКАТА ДЕЙНОСТ

1. Утвърждаване на превенцията като ефективна форма за противодействие на престъпността , гарантираща неприкосновеност и стабилен обществен ред, чрез формираните комисии за обществен ред и сигурност на местно ниво.
2. Формиране на механизми за извоюване на общественото доверие и уважение към институцията и перманентна съпричастност към проблемите на гражданите.
3. Противодействие на  конвенционални форми на престъпност, посегателствата против личността и собствеността на гражданите, както и неутрализиране на сформираните престъпни групи осъществяващи корупционни практики и правонарушения в сферата на  финансовата ,данъчната и кредитната система.
 4. Системност в дейността по оптимизиране на структурите в ОДМВР , повишаване на професионалната квалификация , обучението и социалната компетентност на служителите.
5. Намаляване на пътно - транспортния травматизъм, броя на убитите и ранените, във войната по пътищата.
6.Оптимизиране на взаимодействието с местни държавни институции,   неправителствени организации за  изграждане и развиване на съвместни проекти и приоритети.

 

 

 

 23 май 2017 | 16:16