МВР

ОД Велико Търново

 

ДАННИ ОТ ОТЧЕТ- АНАЛИЗА НА ОДМВР- В. ТЪРНОВО ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА

20 юли 2012


 


         През първото шестмесечие на 2012 г. в ОДМВР В. Търново са регистрирани общо 2089 престъпления, разкрити са 1135, процентът на разкриваемост е 54.33%, срещу 46,99%. за първото шестмесечие на 2011 г. При криминалните деяния разкриваемостта е 56.94% при 48.77% през първото шестмесечие на 2011г., а при икономическите престъпления е 35.32% при 30.00 % през първото шестмесечие 2011г.
        За първото шестмесечие на 2012 г. са установени общо 1046 извършители на криминални престъпления, спрямо 942 за първото шестмесечие 2011 г. От тях 53, срещу 46 за първото шестмесечие 2011г. са рецидивисти, с извършени 90 престъпления, срещу 72 за предходния отчетен период, което представлява 4.89% от общо разкритите престъпления, спрямо 3.77% за първото шестмесечие 2011 г.
Структурно в ОД МВР В. Търново преобладават престъпленията против собствеността – за първото полугодие на 2012 г. те са 1248, срещу 1397 за 2011г., което представлява 59,74% срещу 66,23%. от общия брой на извършени престъпления. Налице е намаление на дела на този вид престъпления.
         Общоопасните престъпления през първото шестмесечие на 2012 г. са 446 срещу 365 за 2011 г., което представлява 21,34%, срещу 17,30% от общия брой.
Престъпленията против стопанството за първото полугодие на 2012г. са 142, срещу 110 за 2011 г., което представлява 6,79%, срещу 5,21% от общия брой на извършените престъпления, като се забелязва относителна устойчивост.
Други криминални престъпления – за първото шестмесечие на 2012 г. - 118 броя, срещу116 за 2011 г., което представлява 5,64%, срещу 5,5% от общия брой. По това направление се забелязва също устойчивост.
          Най-малък e делът на престъпленията против личността – за първото полугодие на 2012 г. са регистрирани 72 броя престъпления, срещу 73 за 2011г., което е 3,44%, срещу 3,46%. и на документните престъпления - 48, срещу 36 за 2011 г. или 3,44%, срещу 1,70%.
Извършени от малолетни и непълнолетни извършители от общо разкритите 1046 броя престъпления, през отчетния период, 136 престъпления са извършени от маловръстни, срещу 135 за предходния отчетен период, което представлява 13%  от разкритите престъпления срещу 14,5%, за същия през 2011 г.
           Броят на малолетните и непълнолетни извършители за настоящото полугодие е 98 срещу 82 за 2011г. Този брой представлява 9,38% от общия брой на установени извършители на престъпления през отчетния период срещу 8,7% за 2011г. Наблюдава се устойчивост както на броя, така и на процентното съотношение на престъпленията, извършени от МНЛ спрямо общия брой извършени престъпления.
През първото шестмесечие на 2012г. са регистрирани общо 72 престъпления против личността срещу 73 за периода на 2011, от които са разкрити 41 или 56,94% срещу 31 или 42,47% за 2011г. - на лице е увеличение на процента на разкриваемост с 14,47%.
Регистрирани са 4 умишлени убийства, като през 2011г. за същия период няма регистрирани такива. Разкрити са 3. Установено е, че и в трите разкрити случая за 2012 г. се касае за престъпления от битов характер.
Регистриран е 1 опит за убийство, срещу 1 за първото шестмесечие 2011г., като и двата са разкрити.
         Общият брой на регистрираните полови престъпления е 5, срещу 6 за първото шестмесечие 2011 г., от които 2 са разкрити, срещу 4 за предходния отчетен период, като разкриваемостта е 40% , срещу 66.70% за 2011 г.
През първото полугодие на 2012 г. година на територията на област Велико Търново са регистрирани 25 грабежа, срещу 23 за първото шестмесечие 2011г., от тях разкрити са 13, срещу 9 или 52,00%, срещу 39,13% за първото шестмесечие на 2011г. Процентът на разкриваемост е повишен с 12,87 пункта.
Извършени са общо 1034 кражби на имущество, срещу 1188 за първото шестмесечие на 2011 г. – намаление със 154. От тях разкрити са 509, срещу 523 или 49,23%, срещу 44,02% – увеличение с 5,21%.
         За първото полугодие на 2012 г. са извършени 22, срещу 19 за 2011 г. посегателства спрямо МПС. От тях разкрити са 5, срещу 3 за 2011 г. или 22,73%, срещу 15,79%..
Противозаконно отнетите МПС - за първото шестмесечие на 2012 г. са 19, срещу 15 за 2011 г.,  като от тях разкрити са 5 , срещу  3 или 26,32% , срещу 20%.
Извършените измами от криминален характер за първото полугодие на 2012 г. са 19, срещу 25 за 2011 г., от които разкрити са 8, срещу 10 за 2011г. или  42,11% , срещу 40%.
Характерните измами от криминален характер на територията на ОД МВР В. Търново са от вида “телефонни” и под претекст разваляне на „черна магия”.
През първото шестмесечие на 2012 г. са извършени 14, срещу 19 за 2011 г. „телефонни измами”, от които разкрити са 4, срещу 8 за 2011 г. или 28,5%, срещу 42,1%.
През първото шестмесечие на 2012 г. са регистрирани 6 броя палежи,  срещу 7 за 2011 г., като  през настоящия период няма разкрити,  а за същия период през 2011 г. са разкрити 3 броя палежи. Наблюдава се устойчивост на броя на извършените престъпления.
За първите шест месеца на 2012 г. са регистрирани 63, срещу 50 за 2011 г. престъпления свързани с наркотични вещества – увеличение с 13. Разкрити – 39, срещу 34 за 2011 г. или 61,90%, срещу 68% разкриваемост. През първото полугодие на територията на ОД МВР В. Търново са иззети следните количества НВ:
1. Марихуана – 4,081 кг., срещу 12,129 кг. суха маса и 150 растения от вида на канабиса за 2011г.;
2. Амфетамин – 79,21 гр., срещу 6 гр. за 2011г.
3. Кокаин – 0,122 гр., срещу 0 за 2011г.
4. Хероин – няма иззети НВ от този вид през сравняваните периоди.
       През първото шестмесечие на 2012г. от ОД МВР В. Търново са обявени за ОДИ 220 лица, срещу 161 за 2011 г. От тях издирени и снети са 106, срещу 116 лица за първото шестмесечие на 2011 г.
За отчетния период са установени 14 лица, обявени за издирване по ШИС. 11 от тях са с издадена „Европейска заповед за арест” и 3 лица за „Установяване на местонахождение”. През същия период на 2011 г. са установени 13 лица, обявени за издирване по ШИС, от които 6 - с издадена „Европейска заповед за арест” и 7- за „Установяване на местонахождение”.
        В началото на 2012 г. в ДПС са се водили на отчет 378 деца, срещу 400 за 2011г. Общият брой на извършени противообществени прояви от МНЛ са 22, срещу 23 за 2011г.
През първото шестмесечие на 2012 г., общо на територията на областта са постъпили 253, срещу 201 за 2011г. заявителски материала по икономическа линия, което е с 52 повече, т.е. налице е увеличение на регистрираните икономически престъпления с 20,56%. Разкрити за първото полугодие на 2012 г. са общо 89, срещу 60 за 2011 г. престъпления, което е 35,18%, срещу 29,85% разкриваемост. Видно от гореизложеното разкриваемостта на икономическите престъпления през първото шестмесечие на 2012г. е нараснала със 5,33% в сравнение с 2011 г. Щетите от регистрирани икономически престъпления са намалели драстично, като за първото шестмесечие на 2012 г. са 676 542 лв., срещу 2 606 402  лв. за 2011 г. Предотвратените щети за държавния бюджет и щетите от разкритите престъпления са се увеличили сумарно на  486 418 лв., срещу 467 323 лв. за 2011г. – увеличение с 19 095 лева.
Извършените документни измами през отчетния период са общо 32, като за предходния период са били 22 - с 10 повече. В това направление се забелязва явно увеличение.
Регистрираните документни престъпления за отчетния период са общо 48, срещу 36 за предходния период. Тук намалението е с 12.
Престъпленията, свързани с паричната и кредитна система са общо 31 за отчетния период, срещу 20, като тук се забелязва явно увеличение на броя на престъпленията в това направление.
През първото шестмесечие на 2012г. на територията на ОД МВР В. Търново са регистрирани 3 случая на подкуп срещу 1 за 2011 г., като разкритите са 3 срещу 1, т.е. 100% за двата сравнявани периода.
През първото шестмесечие на 2012г. по линия “Акцизи” в областта са образувани 11 досъдебни производства по чл.234 от НК срещу 18 за 2011г. Съставени са 3 АУАН за нарушения на акцизното законодателство срещу 3 за 2011г. През първото шестмесечие на 2012г. е работено по общо 83 преписки срещу 27 за същия период на 2011г. Извършени са проверки на 1 661 обекта срещу 184 за 2011г., 2025 МПС срещу 181 за 2011г. и 2 214 лица срещу 201 за 2011г.
За първото шестмесечие на 2012 год. общият брой новообразувани досъдебни производства е 2085 бр. Броят на новообразуваните досъдебни производства по общия ред за отчетния период са 1739. Броят на новообразуваните бързи производства е 325, а 21 са незабавните производства.
Приключени и изпратени в прокуратурата през отчетния период са общо 1567 бр. От тях с мнение за предаване на съд на виновните лица са приключени 730 бр.( 447 досъдебни производства по общия ред, 262 бързи производства и 21 незабавни производства). С мнение за спиране са приключени 472 бр. ДП. Прекратени са 365 бр.
През отчетния период общо осъдени и санкционирани за цялата Област са 997 лица, като присъдите на 921 са влезли в сила. По видове наложените наказания са както следва: лишаване от свобода /ефективно/- 166 бр., лишаване от свобода /условно/- 314 бр., пробация- 250 бр., глоби- 177 бр. и други- 189 бр., в които влизат лишаване от правоуправление, обществено порицание и по чл. 78 А от НК.
През отчетния период общо привлечени лица в качеството на обвиняеми са 1237 лица. Общо са наложени 1131 мерки за процесуална принуда. По видове наложените мерки са както следва: задържане под стража - 45 бр., домашен арест - 5 бр., парична гаранция - 7 бр., подписка - 1045 бр., надзор на инсп. ДПС - 14 бр., надзор на родител - 12 бр., задържани лица за срок до 72 ч. - 71 бр.
През първото шестмесечие на 2012 г. служителите от ООР и ТП са проверили общо 58868 МПС и 72487 лица. Установени са 62 лица, обявени за издирване, задържаните извършители на престъпления са 1391. В сравнение със същия период на 2011 г. служителите от охранителна полиция са проверили 50081 МПС и 64989 лица, установили са 57 лица обявени за издирване, задържаните извършители на престъпления са 1407.
През първото полугодие на 2012 г. по реда на ЗМВР в ОДМВР са задържани общо 1464 лица, срещу 1768 лица за същия период на предходната година.
През първото шестмесечие на 2012 г. на територията на областта са регистрирани 613 пътнотранспортни произшествия, от които 58 тежки с 5 загинали и 68 ранени граждани. В сравнение със същия период на 2011 година се отчита намаление и по трите показателя, а именно: с 9 броя /14%/ при тежките ПТП, с 3 броя /37%/ при загиналите и с 14 броя /17%/ при ранените граждани, като намалението на общият брой регистрирани ПТП за полугодието е със 162 броя /14%/.
През отчетния период са констатирани 22 616 нарушения на ЗДвП и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, които са с 2 041 бр. по-малко в сравнение със същия период на 2011 г. или с 8%. Съставени са 8 455 акта срещу 11 543 бр. през 2011 г. По тях са издадени 6 354 наказателни постановления. Издадени са 14 161 глоби по фиш, които са с 1 047 бр. повече.
За периода от 01.01.-30.06.2012 г. са издадени общо 36 334 документа за самоличност за сумата от 841 240 лв. За същия период на 2011г. са издадени общо 44 178 документа за сумата от 1 004 782 лв.
Свидетелствата за управление на МПС на български и чужди граждани са 9564 първото шестмесечие на 2012г, срещу 10309 за периода на 2011г. Към 31.06.2012 г. на отчет в сектор “ПП”, отдел “ОП” при ОДМВР – В. Търново се водят 141 202 ППС при 140 125 през периода на 2011 г. Най-голям дял от тях заемат автомобилите – 93 315 броя, следват трактори, ремаркета и специални машини – 7 200 броя, мотоциклети и мотопеди – 5901.
През отчетния период в група БДС за нарушения на разпоредбите на ЗБЛД на 811 лица са съставени актове за установени административни нарушения и на тяхно основание са издадени 845 бр. НП за глоби в размер на 18 950 лева. За същия период на 2011 г. са съставени 607 АУАН и са издадени 550 НП за глоби в размер на 12 670 лв.

 

 ПРИОРИТЕТИ В ПОЛИЦЕЙСКАТА ДЕЙНОСТ


1. Противодействие на организираните и конвенционални форми на престъпност против икономиката и финансовата система, корупцията и посегателствата против личността и собствеността на гражданите.
2. Развитие на превенцията като ефективна форма за противодействие на престъпността, нелегалната миграция, защита на населението и обектите от критичната инфраструктура при пожари, бедствия и други извънредни ситуации.
3. Повишаване на ефективността в дейността по разследване и развитие на капацитета на разследващите полицаи.
4. Координиране на националните политики при управлението на миграционните процеси.
5. Повишаване качеството и ефективността на информационната и аналитичната дейност.
6. Продължаване на дейността по оптимизиране на структурата на МВР и повишаване на административния капацитет.

 

 23 май 2017 | 16:16