МВР

ОД Велико Търново

 

ОТЧЕТ-АНАЛИЗ НА ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2013 ГОДИНА

26 мар 2014

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО


ОТЧЕТ-АНАЛИЗ НА ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2013 ГОДИНА


През 2013 г. в ОДМВР В. Търново са регистрирани общо  3343 престъпления  (3764-2012 г.), разкрити са 2033 (2332-2012 г.), процентът на разкриваемост е 60.81% (61.96%-2012 г.). Общо разкриваемостта е намалена приблизително с 1.15 пункта, като е увеличена с 2.2% при криминалните и намалена с 4.77% при икономическите престъпления спрямо 2012 г. В същото време щетите от регистрираните икономически престъпления са намалели драстично, като за 2013 г. те са 456 876 лева (944 291 лева за 2012 г.).
За отчетния период на 2013 г. са установени общо 1815 (1984-2012 г.) извършители на криминални престъпления.
От структуроопределящите престъпления преобладават престъпленията против собствеността, които са 52.65 / 58.13% от общия брой престъпления през 2013г. .
Общоопасните престъпления представляват 28.56% от общия брой извършени, като за 2012 г. са били 23.46%. Най-малък e делът на престъпленията против личността, които за 2013 г. са 2.27%, а за предходната 2012 г. са били 3.05%.
 Общият брой проведени СПО за 2013 г. е 1059, срещу 891 за 2012 г.
Към 31.12.2012 г. ОД МВР гр. В. Търново е била на V – то място по разкриваемост в страната, а към края на отчетния период - на 31.12.2013 г. е на IV – то място, сред останалите ОДМВР.


І. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА:  (Засягат живота, здравето, телесната неприкосновеност и т.н. Това са престъпления, които предизвикват широк обществен резонанс.)
През 2013 г. са регистрирани общо 94 (115-2012 г.) престъпления против личността, от които са разкрити 81 (83-2012 г.) или 86.17% (72.17%-2012 г.) разкриваемост.
Умишлени убийства - през 2013 г. на територията на ОД МВР В. Търново са извършени 4 умишлени убийства (7-2012 г.). Разкритите от тях за 2013 г. са 4 (5 за 2012 г.). Установено е, че и в четирите разкрити случая за 2013 г. се касае за престъпления от битов характер. Разкриваемостта за отчетния период е  100 % (71.43%-2012 г.).
За отчетния период на 2013 г. няма убийства, извършени организирано от групировки, от и срещу знакови или емблематични фигури, които до голяма степен да изострят и влияят върху криминогенната обстановка в региона.
Опит за убийство – през 2013 г. има регистриран 1 (1-2012 г.), като същият е разкрит. И през двете години е постигнат 100% разкриваемост.
През настоящия отчетен период са регистрирани 2 случая на отвличане, като единият е разкрит. За същият период на 2012 г. на територията на ОД МВР В. Търново не са били регистрирани отвличания.
 Полови престъпления : Блудства - регистрирани  през 2013 г. са 6 (6-2012 г.), разкрити 3 (4-2012 г.) или разкриваемостта е 50% (66.67%-2012 г.).
Изнасилване  - през 2013 г. са регистрирани 2 (0-2012 г.), като е разкрито 1 - 50 % разкриваемост.
Опит за изнасилване - през 2012 г. и 2013 г. няма регистрирани.

 
ІІ. СТРУКТУРООПРЕДЕЛЯЩИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: -  /Тормозят най-много населението и са най разпространени./
През 2013 г. на територията на област Велико Търново са регистрирани 26 (42-2012 г.) грабежа, от тях разкрити са 13 (23-2012 г.) или 50% (54.76%-2012 г.) разкриваемост.
През отчетния период са регистрирани 3 (6-2012 г.) въоръжени грабежа, като са разкрити 2 (3-2012 г.) или 66.67% (50%-2012 г.)
На територията на ОД МВР В. Търново през 2013 г. са извършени общо 1520 (1863–2012 г.) кражби на имущество. От тях разкрити са 794 (970–2012 г.) или  52.24% (52.07%-2012 г.) разкриваемост. Наблюдава се намаление на броя на извършените престъпления по линията и тенденция на запазване на разкриваемостта. Взломните кражби, извършени за отчетния период са 297 (343–2012 г.), разкритите са 113 (106–2012 г.) или 38.05% (30.90%-2012 г.) разкриваемост. Тук наблюдаваме намаление на броя на извършените престъпления и увеличение в разкриваемостта.
Домовите кражби, извършени за периода са 405 (379–2012 г.), като разкрити от тях са 187 (192–2012 г.) или 46.17% (50.66%-2012 г.) разкриваемост.  Наблюдава се увеличение на домовите кражби.
Кражбите от офиси, извършени през 2013 г. са 13 (26-2012 г.), като от тях  разкрити са 3 (6–2012 г.) или 23.08% (23.07%-2012 г.) разкриваемост. Наблюдава се намаление на броя на извършените престъпления и запазване на разкриваемостта.
Извършените кражби от магазини за отчетния период са 164 (221-2012 г.), разкритите са 113 (149-2012 г.) или 68.90% (67.42%-2012 г.). Тук се наблюдава намаление на броя на извършените кражби от магазини и повишаване на разкриваемостта .
Джебчийските кражби за периода са 77 (148-2012 г.), разкрити са 46 (72-2012 г.) – 59.74% (48.65%-2012 г.) разкриваемост. Наблюдава се намаление по отношение на броя на извършените джебчийски кражби и увеличение с 11.09% на разкриваемостта.
Противозаконно отнетите МПС за 2013 г. са 28 (32-2012 г.),  като от тях разкрити са 14 (11-2012 г.) или 50% (34.38%-2012 г.) разкриваемост.  Наблюдава се значително увеличение в разкриваемостта на този вид престъпления. През годината, както и за сравнителния период на миналата година няма регистрирано ПЗО на МПС с цел връщане срещу имотна облага.
Кражбите на вещи и части от МПС  за 2013 г. са общо 72 (101–2012 г.), разкрити 13 (27- 2012 г.) – 18.06% (26.73%-2012 г.) разкриваемост.
Извършените измами от криминален характер, за отчетния период на 2013 г. са 30 (26-2012 г.), от които разкрити са 13 (13–2012 г.) или  43.33 % (50%-2012 г.). Характерните измами от криминален характер извършени на територията на ОДМВР В. Търново са от вида “телефонни”. През 2013 г. всички извършени измами от криманален характер са от вида „телефони”, като за 2013г. спрямо 2012 г  те са , както следва: 30 (21-2012 г.) „телефонни измами”, от които разкрити са 13 (8-2012 г.) или 43.33% (38.09%). За отчетния период се наблюдава увеличение на извършените престъпления от този вид, като се е увеличил и процента на разкриваемостта с 5.24%. През отчетния период са установени три групи, извършващи телефонни измами на територията на цялата страна.


ІІІ. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: 
През 2013 г. са извършени 31 (14-2012 г.) бр. умишлени палежи на имущество,  разкрити са 8 (5-2012 г.) или 25.80% (35.71%-2012 г.) разкриваемост. Отчита се увеличение в броя на извършените престъпления  със 17 .
През отчетния период на територията на ОД МВР В. Търново са иззети следните количества НВ:
1. Марихуана – 15.574 кг, спрямо  21.070 кг за 2012 г.
2. Амфетамин – 75.45 гр, спрямо 48.97 г за 2012 г.
3. Кокаин – 0 гр,  спрямо 0.122 гр за 2012 г.
4. Хероин –  1 гр, спрямо 0 г. за 2012 г.
5. Прекурсори – 0.25 л, спрямо 0 л. за 2012 г.
6. Закрити помещения за отглеждане на канабис – 5 спрямо 2 за 2012г.
Регистрираните случаи на производство, притежание и разпространение на НВ общо са брой – 152, срещу 148 за 2012 г.
По линия “Издирване на лица” от ОДМВР и РУП в региона през 2013 г., сравнено с 2012 г., са обявени за ОДИ – 385/453 лица и са издирени– 419/513 лица.


ІV. ДЕТСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ:
През 2013 г. децата,   водещи се на отчет са 356 (386–2012 г.), от които – 269 (301 – 2012 г.) непълнолетни (от 14 до 18 години) и 87 (85-2012 г.) малолетни деца. Запазва се  броя на избягалите от дома си 61 (59-2012г.),. Наблюдава се значително увеличение на бягствата от ВУИ – 98 през 2013 г. и само 73 през 2012 г. Престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни лица са общо 230 спрямо 255 деяния през 2012 г. (което е 12.20% спрямо 11.81% през 2012 г.). Преобладаващите престъпления, които извършват са кражбите. През отчетния период в ДВНМН – Г. Оряховица са приети и настанени 248 М и НЛ (250-2012 г.).

 
V. ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ:
През 2013 г. общо на територията на областта са постъпили 404 (433–2012 г.) заявителски материала за извършени икономически престъпления , което е с 29 броя по-малко, т.е. налице е намаление на регистрираните икономически престъпления. Разкрити са 148 (192-2012 г.) престъпления – 36.63% (44.34%-2012 г.) разкриваемост.
Извършените икономически измами през отчетния период са общо 32 (34 – 2012 г.). В това направление се забелязва минимално намаление. Регистрираните документи престъпления за отчетния период са общо 78 (87-2012 г.). През периода са регистрирани 3 (5-2012 г.) подкупа на длъжностно лице , като са разкрити 3 (4-2012 г.) или 100% (80%-2012 г.) разкриваемост.
Престъпленията свързани с паричната и кредитна система са общо 32 (41-2012 г.) за отчетния период, от които са разкрити 9/16 за 2012г. или разкриваемост 28,13% / 39,02%. като тук се забелязва намаление на броя на престъпленията в това направление.
Присвоителните престъпления през отчетния период са общо 10 (15-2012 г.) т.е. с 5 по-малко, от тях разкритите са 5 (5 – 2012г.), с процент на разкриваемост  50% (33.33% - 2012г.). Отчита се намаляване на броя  на регистрираните престъпления и повишаване на разкриваемостта със 16.67 %.
Щетите от регистрирани икономически престъпления са намалели драстично, като за 2013г. те са 456 876 лева / 944 291 лева за 2012г.
По линия “Акцизни стоки” през 2013 г. са образувани 119 (83-2012 г.) преписки и досъдебни производства по чл.234 от НК. Установени  – 693 675 (676 120 -2012 г.) къса цигари без акцизен бандерол и 2008.80 (826.97-2012 г.) литра наливен алкохол.

 
VІ. ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА:
За 2013 г. общият брой новообразувани досъдебни производства е 3476 (3882- 2012 г.). Приключени и изпратени в прокуратурата са общо 3061  броя ДП (3439-2012 г.). От тях с мнение за предаване на съд на виновните лица са 1320 (1529-2012 г.) бр.: 773/971 досъдебни производства по общия ред, 518/514 бързи производства и 29/44 незабавни производства. С мнение за спиране са приключени 950/1035 бр. ДП. Прекратени са 790/875 бр.

 
VІІ. ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД:
През 2013 г. основните усилия на служителите от Охранителна полиция при ОДМВР В. Търново бяха свързани с обезпечаване сигурността на местно ниво.
Основен лост за постигане на ефективни резултати по противодействие на престъпността и охраната на обществения ред и сигурност е превантивната дейност. Определя се като най-ефективен способ за  противодействие  на правонарушенията . Тя включва комплекс от мерки насочени към установяване на генезиса  на криминогенните фактори.
През 2013 година, както и през предходните години, се наблюдава значителен по обем работа по възложени проверки от прокуратурата и във връзка с постъпили молби и жалби на гражданите. Общият брой отработени преписки е 24962 (21 119-2012 г.). За периода са проверили общо 109 807 (102 632-2012 г.) МПС и 143 326 (140 355-2012 г.) лица. Установени са 112 (145-2012 г.) лица обявени за издирване. Отчетено е относително равновесие на административно-наказателната дейност – съставени са  общо 25142/ 25453 АУАН и увеличение в съставените глоби по фиш  27983/ 22447.
През 2013 г. по реда на ЗМВР в ОДМВР са задържани общо 2033/ 2686 лица.
През 2013 г. на територията на областта са регистрирани общо 1230/1315 пътнотранспортни произшествия, от които 149/150 тежки с 19/18 загинали и 186/190 ранени граждани.
В сравнение с 2012 година имаме намаление по три от показателите, а именно: при тежките ПТП с 1 брой /1%/, при ранените с 4 броя /3,2%/ и при общия брой регистрирани ПТП с 85 броя/6,5%/.Единствено при загиналите регистрираме минимално завишение с 1 брой /5%/.


VІІІ. ИЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ В ЗВЕНАТА НА БДС:
В звената за административно обслужване на граждани свързани с издаването на български лични документи , са издадени общо 32 461/55 458 документи за самоличност на български граждани и чужденци.  Свидетелствата за управление на МПС на български и чужди граждани са 7 781 срещу 16 827 за 2012 г. През отчетния период за нарушения на разпоредбите на ЗБЛД са съставени актове за установени административни нарушения на 989/1 421 лица и са издадени 973/1 435 бр. НП за глоби в размер на 29 590/33 150 лева.


ІХ. КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ:
За периода от 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. са назначени  69 служители, срещу 102 бр. за 2012 г. По отношение на дисциплинарната практика, наказаните  служители на ОД на МВР – Велико Търново за 2013 г. са общо 67, а за 2012 г. са били 119 броя, като се наблюдава тенденция към намаляване. Уволнени са 3 (2-2012 г.) служители. В ОД на МВР Велико Търново за отчетния период са проведени 3  дисциплинарни производства  за извършени сериозни нарушения на служебната дисциплина, като броят им е същият и за 2012 г. Наградените за проявен висок професионализъм, постигнати положителни и трайни резултати в служебната дейност са общо 356 (309–2012 г.) служители на ОДМВР В. Търново .
Разгледаните  Жалби срещу служители са  45, срещу 34 за 2012 г.
Получени Благодарствени писма 35, срещу 45 за 2012 г.


Х. ПРИОРИТЕТИ В ПОЛИЦЕЙСКАТА ДЕЙНОСТ:
1. Утвърждаване на превенцията като ефективна форма за противодействие на престъпността, гарантираща неприкосновеност и стабилен обществен ред, чрез формираните комисии за обществен ред и сигурност на местно ниво.
2. Формиране на механизми за извоюване на общественото доверие и уважение към институцията и перманентна съпричастност към проблемите на гражданите.
3. Противодействие на  конвенционални форми на престъпност, посегателствата против личността и собствеността на гражданите, както и неутрализиране на сформираните престъпни групи осъществяващи корупционни практики и правонарушения в сферата на  финансовата ,данъчната и кредитната система.
4. Превенция на битовите престъпления, взломни кражби, кражби на МПС, улични грабежи, телефонни измами, провеждането на превантивни мероприятия по изведените приоритети в МВР – битова престъпност – кражби на имущество, ДДС измами , контрабанда и акцизи – разпространяване на акцизни стоки без бандерол и разпространение и употреба на НВ, както и по проблеми нарушаващи средата за сигурност на територията на съответното РУП и активизиране на дейността по линия на БП/НП , подобряване на показателите и резултатите от ППД .
 5. Системност в дейността по оптимизиране на структурите в ОДМВР , повишаване на професионалната квалификация, обучението и социалната компетентност на служителите.
6. Намаляване на пътно - транспортния травматизъм, броя на убитите и ранените, във войната по пътищата.
7. Оптимизиране на взаимодействието с местни държавни институции,   неправителствени организации за  изграждане и развиване на съвместни проекти и приоритети.


 

 23 май 2017 | 16:16