МВР

ОД Велико Търново

 

Съобщение до Антоан Георгиев Тодоров

01 апр 2020

с адрес гр. Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“” № 34, вх. Б

     Уведомяваме Ви, че е издадено Решение № 366005-5/19.03.2020г. на директора на ОДМВР – В. Търново, с което е удовлетворено искането Ви, отправено със заявление вх. № 366005-1/28.01.2020г. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването му. Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). На 26.03.2020 г. писмото е върнато обратно в ОДМВР – Велико Търново като невръчено с отбелязана причина „Получателят отсъства“.
     Настоящото съобщение се публикува на основание чл. 18а, ал. 10 във вр. чл. 61, ал. 1 от АПК.

 01 април 2020 | 13:33