МВР

ОД Велико Търново

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО КОВАЛ ВОЛОДИМИР / KOVAL VOLODYMYR, ГРАЖДАНИН НА УКРАЙНА

02 мар 2021

     Уведомяваме Ви, че със заповед № 5389ПАМ-3/25.02.2021 г. на Началника на група „Миграция“ при ОДМВР – Велико Търново, на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, Ви е наложена принудителна административна мярка “Отнемане на правото на пребиваване в Република България”.
     Заповедта може да бъде обжалвана по административен ред в 14-дневен срок пред горестоящия административен орган и по съдебен ред в 14-дневен срок пред Административен съд – Велико Търново по реда, предвиден в Административнопроцесуаления кодекс.

 02 март 2021 | 10:58