МВР

ОД Видин

 

Лична карта на лица от 58 до 70 г. (безсрочна)

 

 

При подмяна на лична карта се представя:

     1. при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта - декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;

     2. при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;

     3. при изтичане срока на валидност на личната карта, при повреждане и в случаите по т. 2 - предходната лична карта.

При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Националната база данни "Население", към заявлението за подмяна на лична карта се прилагат предходната лична карта и:

     1. при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;

     2. при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;

     3. при промяна на постоянен адрес - удостоверителен документ от съответната общинска администрация;

     4. при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи.