МВР

ОД Видин

 

Документи

18 сеп 2019

Регионална комисия по правата на човека и полицейската етика (РКПЧПЕ) в ОДМВР – Видин

Етичните норми на поведение и спазването на човешките права в ежедневната работа е професионално и морално задължение на служителите от Областната дирекция на МВР – Видин.

РКПЧПЕ в областната дирекция е сформирана със заповед на директора на ОДМВР – Видин, съгласно т.3 от Раздел I на Правилник за организацията и дейността на Постоянната комисия по правата на човека и полицейската етика (ПКПЧПЕ) - МВР.

Дейността на РКПЧПЕ в ОДМВР - Видин се урежда с Правила за работа на Регионалните комисии по правата на човека и полицейската етика в СДВР и ОДМВР. Правилата са утвърдени от председателя на ПКПЧПЕ - МВР.

РКПЧПЕ в ОДМВР – Видин работи по утвърден годишен план, в изпълнение на конкретни задачи, и изготвя цялостен годишен отчет за дейността си.

Планът и отчетът се утвърждават от директора на ОДМВР-Видин.

РКПЧПЕ публикува годишния отчет за дейността си на интернет страницата на ОДМВР - Видин.


Правилник за организацията и дейността на Постоянната комисия по правата на човека и полицейската етика в МВР

 03 октомври 2019 | 15:41