МВР

ОД Видин

 

 Административни услуги

Отчет 960р-82-09012020
Услуги

Услуги EN

- Издаване на Сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност - чл.125, ал.1, т.10 от ЗМВР;

- Издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност - чл. 125, ал.1, т.9 от ЗМВР, във връзка с чл.143 от ЗУТ;

- Издаване на Становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с въвеждането им в експлоатация - чл. 125, ал.1, т.9 от ЗМВР;

- Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност - чл.18, ал.1 от ЗМВР;

- Издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност - чл. 129, ал. 1 от ЗМВР;

- Издаване на Становища за допускане/недопускане на земеделска техника до участие в жътвена кампания - чл. 125, ал. 1, т. 3 от ЗМВР;

- Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН - чл. 18, ал. 1 от ЗМВР;

- Издаване на становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт - Чл. 125, ал. 1, т. 10 от ЗМВР и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол.

Вътрешни правила за административно обслужване в РДПБЗН Видин 
Анкетна карта