МВР

ОД Видин

 

05 февруари 2021

През 2020 г. пожарите с материални загуби в област Видин са били 128, а пожарите без щети – 457

Проявената небрежност при боравене с открит огън е най-честата причина за тях, сочи годишен отчет-анализ на РДПБЗН-Видин

През 2020 г. екипите от структурните звена на РДПБЗН–Видин са обслужили 957 произшествия (при 1388 за 2019 г.).
Пожарите с материални загуби са били 128, а пожарите без щети – 457. Огнеборците оказали техническа помощ в 302 случая и съдействали при 19 пътнотранспортни произшествия.
През миналата година при пожари в региона е загинал един човек, пострадали са шестима.

При пожарите с материални загуби най-голям дял заемат възникналите в жилищни сгради – 61 пожара (48% от общия брой).
Следват пожарите в транспорта – 27 (21% от общия брой).
20 пожара са възникнали в селското стопанство, 5 в горското стопанство и 5 в търговски обекти.
Три пожара са възникнали в сектор сметосъбиране, два в сектор образование и по един в секторите енергетика и преработваща промишленост и управление.

Анализът на причините сочи, че през 2020 г. най-често пожарите са възниквали в резултат на проявена небрежност при боравене с открит огън (42 от случаите) и вследствие на късо съединение (38  от случаите). Неправилното ползване на отоплителни и нагревателни уреди е предизвикало 9 пожара, а техническа неизправност е довела до 5 пожара. Причина за възникване на други 5 пожара с материални щети е природно явление (мълния).  В резултат на самозапалване са станали 3 пожара.  Два са възникнали поради нарушена технология и един вследствие на строителна неизправност.

Отчитайки статистическите данни за 5-годишен период, анализът очертава няколко тенденции:

  • общия брой обслужени произшествия през 2020 г. е съпоставим със средния брой за изминалия 5-годишен период;
  • процентното разпределение на пожарите с материални щети по отрасли е устойчиво – най-голям е този в отрасъл жилищно стопанство, следван от транспорт и селско стопанство – общо 85% от всички пожари;
  • значително е намалял броя на пожарите в отрасъл сметосъбиране ; 
  • късото съединение и небрежността при боравене с открит огън са причина за възникване на 63% от пожарите и оформя устойчива тенденция през годините.

През 2020 година на територията на област Видин не е имало големи природни бедствия, промишлени аварии и пожари, които да застрашават живота и здравето на хората. Не е възникнала необходимост от провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, сочи годишният Отчет–анализ на РДПБЗН-Видин.
Във всички 11 общини на територията на региона има изградени и функционират доброволни формирования. Шест от тях разполагат със собствена пожарна техника, с която се осъществяват оперативни дейности.

Държавен противопожарен контрол (ДПК).

През 2020 г. инспекторите, упражняващи държавен противопожарен контрол, извършили 35 комплексни проверки на обекти, 309 контролни проверки и 445 тематични проверки на обекти. За привеждане на обектите в съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност връчили 65 разпореждания, общия брой на предписаните мероприятия е 111. По сигнали на граждани извършили 8 проверки.
За нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност през 2020 г. контролните органи приложили 25 административно–наказателни  мерки.

 

Таблица 1. Справка за броя на загиналите и пострадалите при пожари в област Видин за периода 2016 - 2020 г.

 

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

загинали

1

5

7

2

1

пострадали

4

16

4

11

6

 

Изображения

 05 февруари 2021 | 15:11