МВР

ОД Враца

 

Административни нарушения и наказания по ЗБЛД

Необходимо е всички граждани да знаят, че се съставят актове за установяване на административно нарушение по ЗБЛД и се налагат глоби както следва:

Наказва се с глоба от 50 до 300 лв. лице, което:
• използва подправени или чужди български лични документи, ако не подлежи на по-тежко наказание;
• отнеме, задържи без съгласие на притежателя, укрие или унищожи български личен документ на друго лице;
• приеме или даде в залог или преотстъпи български личен документ;
• не представи български личен документ при поискване от компетентните длъжностни лица.
Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което:
• не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа;
• не направи необходимото като родител, настойник или попечител за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст;
• не подаде заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като е заявил, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната;
• е навършило 18 години и не е подало заявление за издаване на лична карта;
• не подаде заявление в срок до 30 дни за подмяна на личната карта след изтичане на нейната валидност;
• не върне паспорта си или заместващия го документ на органа, който го е издал, в тримесечен срок след изтичане на неговата валидност или след отпадане на основанието за издаването или ползването му.
Наказва се с глоба от 30 до 200 лв. лице, което:
• е български гражданин и не обяви пред компетентните български органи придобиването на документи за самоличност, издадени от друга държава, в определения за това срок;
• изгуби, повреди или унищожи български личен документ;
• не е декларирало в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ;
• е декларирало български личен документ за повреден, унищожен, изгубен или откраднат и е установено, че продължава да го използва;
• обяви неверни данни при подаване на заявление за издаване на български личен документ, ако не подлежи на по-тежко наказание по друг закон;
• използва нередовни български лични документи;
• попречи на упълномощените органи да извършат проверка за установяване на самоличността му.
При повторно нарушение наказанието е глоба от 50 до 300 лв.