МВР

ОД Враца

 

Български лични документи, издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България (бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище)

 

На чужденци, получили статут на бежанец, хуманитарен статут или получили убежище, навършили 14 години, се издават български документи за самоличност въз основа на подадено заявление по образец в областните дирекции към Министерство на вътрешните работи по постоянен адрес на заявителя.

Документ за самоличност, предназначен за пътуване зад граница на бежанец, чужденец с хуманитарен статут или получил убежище, се издава и на лица под 14 години.

 

Правно основание

Закон за българските лични документи чл. 14, ал. 1, т. 1-3, 5-7

 

Орган по предоставянето на административната услуга:

Звена „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерство на вътрешните работи.

 

Административни звена за обслужване, в които се подават документи и се предоставя информация за хода на преписката

 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Благоевград - адрес: улица "Владо Черноземски" № 3, електронна поща [email protected], телефон за връзка 073 867500, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Бургас - адрес: улица "Георги Кирков" № 15, електронна поща [email protected], телефон за връзка 056 856197, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Варна - адрес: улица “Цар Калоян” № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 052 652097, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Велико Търново - адрес: улица "Беляковско шосе" № 4, електронна поща [email protected], телефон за връзка 062 662052, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Видин - адрес:улица "Цар Симеон Велики" № 87, електронна поща [email protected], телефон за връзка 094 694293, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Враца - адрес: улица "Поп Косто Буюклийски" № 10, електронна поща [email protected], телефон за връзка 092 692342, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Габрово - адрес:улица „Орловска“№ 50, електронна поща [email protected], телефон за връзка 066 826528, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Добрич - адрес: улица "Максим Горки" № 12, електронна поща [email protected], телефон за връзка 058 658482, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Кърджали - адрес: улица “Деспод Слав” № 1, електронна поща [email protected], телефон за връзка 0361 69208, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Кюстендил - адрес: улица ”Цар Освободител” № 12, електронна поща [email protected], телефон за връзка 078 557355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Ловеч - адрес: улица"Стефан Караджа" № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 068 668355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Монтана - адрес: булевард "Александър Стамболийски" № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 096 396355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Пазарджик - адрес: площад "Съединение" № 3, електронна поща [email protected], телефон за връзка 034 434356, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Перник - адрес: улица "Самоков" № 1, електронна поща [email protected], телефон за връзка 076 676374, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Плевен - адрес: улица "Сан Стефано" № 3, електронна поща [email protected], телефон за връзка 064 864613, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Пловдив - адрес: улица”Волга” 70, електронна поща [email protected], телефон за връзка 032 932863, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Разград - адрес: улица "Кирил и Методий" № 8, електронна поща [email protected], телефон за връзка 084 622331, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Русе - адрес: булевард "Скобелев" № 49, електронна поща [email protected], телефон за връзка 082 882361, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Силистра - адрес: булевард „Македония” № 144, електронна поща [email protected], телефон за връзка 086 886229, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Сливен - адрес: улица "Доктор Миркович" № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 044 644355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Смолян - адрес: булевард „България“ № 67, електронна поща [email protected], телефон за връзка 0301 35345, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град София - адрес: булевард ”Гео Милев” № 71, електронна поща [email protected], телефон за връзка 02 9825294, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Стара Загора - адрес: улица „Граф Игнатиев“ № 16, електронна поща [email protected], телефон за връзка 042 665598, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Търговище - адрес: улица "Спиридон Грамадов" № 36, електронна поща [email protected], телефон за връзка 0601 60425, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Хасково - адрес: булевард „България” № 85, електронна поща [email protected], телефон за връзка 038 640355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Ямбол - адрес: улица "Преслав" № 40, електронна поща [email protected], телефон за връзка 046 680355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Отдел „Български документи за самоличност” към Столична дирекция на вътрешните работи в град София - адрес: булевард „Княгиня Мария Луиза” № 48, електронна поща [email protected], телефон за връзка 02 9823316, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Шумен - адрес: улица "Сан Стефано" № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 054 854449, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

 

Процедура по предоставяне на административната услуга, издаване и необходими документи:

 1. Подаване на заявление: Заявление може да се подаде на гише в Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерство на вътрешните работи по постоянен адрес. Заявлението се генерира от информационна система на Министерство на вътрешните работи. Част от данните са попълнени автоматично. Заявителят проверява данните, допълва или коригира информация, където е необходимо и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.
 2. Необходими документи (прилагат/представят):
 • Официален документ за предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или убежище. Представя се оригинал и копие, като копието се прилага към заявлението;
 • Предходен български документ за самоличност на чужденец с предоставена закрила от Република България (ако има издаден такъв);
 • Национален документ за задгранично пътуване, с който лицето е влязло в страната (не се изисква, когато чужденецът е влязъл в страната без документи);
 • Удостоверение за вписване в регистъра на населението по постоянен адрес;
 • Документ за платена държавна такса;
 • За непълнолетни лица настанени за отглеждане в специализирани институции се представя оригинал и се прилага копие на съдебно решение и положително становище на дирекция „Социално подпомагане“;
 • В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно да подаде в срок до 3 дни писмена декларация по образец относно тези обстоятелства в най-близкото Районно управление към Министерство на вътрешните работи, областни дирекции към Министерство на вътрешните работи и Дирекция „Български документи за самоличност“;
 • При промени в гражданското състояние към заявлението се прилагат официални документи или заверени копия от тях относно новите обстоятелства.
 1. Проверка за пълнота на предоставените документи: При приемане на заявлението служител на звено „Български документи за самоличност“ извършва проверка за пълнота и коректност на попълнените данни и приложените документи и при наличие на несъответствия дава указания на заявителя.

 

 

Образец на формуляр за предоставената административна услуга

„Заявление за издаване на документи за самоличност и пребиваване на чужденци в Република България“- образеца е само за сведение. Заявлението се попълва и разпечатва на гише.

 


 


                                              

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Начин на заявяване на услугата

 1. Заявлението за издаване на документи за самоличност на чужденци с предоставена особена закрила в Република България се подава лично.
 2. Заявлението за издаване на удостоверение за пътуване зад граница на бежанец, удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут, удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище, на лица, ненавършили 14 години, се подава от техен родител или настойник, който подписва заявлението.
 3. Заявлението на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, или оправомощен представител на общината, който полага подпис в заявлението.
 4. Заявлението на непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции, се подава лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която детето е настанено.

Административната услуга не се предоставя по електронен път!

 

Срок на действие на документа

 • На лица с предоставен хуманитарен статут до 3 години;
 • На лица с предоставен статут на бежанец от 3 до 5 години;
 • На лица получили убежище до 5 години.

 

Такси, начин на плащане и основание за тяхното предоставяне

За издаване на български личен документ на чужденец с предоставена особена закрила /обикновена услуга - 30 календарни дни/ се събират следните такси:

 1. За карта на бежанец – 30 лева;
 2. За карта на чужденец с хуманитарен статут – 30 лева;
 3. За карта на чужденец, получил убежище – 40 лева;
 4. За удостоверение за пътуване зад граница на бежанец–50 лева;
 5. За удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут – 50 лева;
 6. За удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище – 55 лева.

Таксите за издаване на горните документи се заплащат в двоен размер, когато услугата се извършва в срок до 10 работни дни /бърза услуга/.

Таксите са определени в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерство на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 1. По банков път;
 2. На гише в административно звено за обслужване в брой;
 3. На гише в административно звено за обслужване с банкова карта.

 

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

Директори на Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и директор на дирекция „Български документи за самоличност“.

 

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Съгласно реда и условията предвидени в Административнопроцесуалния кодекс.

 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

[email protected]

 

Начин на получаване на резултата от услугата

Заявителя получава лично или чрез своя пълномощник, законен представител или директор на специализираната институция своя готов документ от звено „Български документи за самоличност“, където е подал заявлението си, според вида на заявената услуга (обикновена или бърза) и е платил съответната държавна такса. При получаване на съответния документ заявителят е длъжен да върне предходния (ако има такъв).


“Issuance of Bulgarian Identity Documents to foreign nationals granted special protection from the Republic of Bulgaria”

Foreign nationals granted refugee status, humanitarian status or asylum, who are 14 years old, are issued Bulgarian Identity Documents upon submitting an application form at the Regional Directorates of the Ministry of Interior at the address of residence of the applicant.

Travel Document of a refugee, foreign national granted humanitarian status or asylum /certificates for foreign travel/ are issued to persons who are under 14 years old.

 

Legal grounds

Law on the Bulgarian Identity Documents art. 14 para. 1 items 1-3, 5-7

 

Authority providing the administrative services

Bulgarian Identity Documents Units at the Sofia Metropolitan Directorate of Interior and the Regional Directorates of Interior.

 

Administrative units providing services related to submission of documents or provision of information on the case

 • Blagoevgrad Regional Directorate of Interior – address: 3 Vladko Chernozemski Str., email [email protected], tel. 073 867 500, working hours from 08:30 - 17:30 h.
 • Burgas Regional Directorate of Interior – address: 15 Georgi Kirkov Str., email [email protected], tel. 056 856 197, working hours from 8:30 – 17:30 h.
 • Varna Regional Directorate of interior – address: 2 Tsar Kaloyan Str., email [email protected], tel. 052 652 097, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Veliko Tarnovo Regional Directorate of Interior – address: 4 Belyakovsko shoes Str., email [email protected], tel. 062 662 052, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Vidin Regional Directorate of Interior – address: 87 Tsar Simeon Veliki Str., email [email protected], tel. 094 694 293, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Vratsa Regional Directorate of Interior – address: 10 Pop Kosto Buyukliyski Str., email [email protected], tel. 092 692 342, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Gabrovo Regional Directorate of Interior – address: 50 Orlovska Str. email [email protected], tel. 066 826 528, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Dobrich Regional Directorate of Interior – address: 12 Maksim Gorki Str., email [email protected], tel. 058 658 482, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Kardjali Regional Directorate of Interior – address: 1 Despot Slav Str., email [email protected], tel. 036 169 208, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Kyustendil Regional Directorate of Interior – address: 12 Tsar Osvoboditel Str., email [email protected], tel. 078 557 355, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Lovech Regional Directorate of Interior – address: 2 Stefan Karadja Str., email [email protected], tel. 068 668 355, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Montana Regional Directorate of Interior – address: 2 Aleksandar Stamboliyski Blvd., email [email protected], tel. 096 396 355, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Pazardjik Regional Directorate of Interior – address: 3 Saedinenie Square, email [email protected], tel. 034 434 356, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Pernik Regional Directorate of Interior – address: 1 Samokov Str., email [email protected], tel. 076 676 374, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Pleven Regional Directorate of Interior– address: 3 San Stefano Str., email [email protected], tel. 064 864 613, working hours 08:30 – 17:30 h.
 • Regional directorate of interior in town Plovdiv – address: street “Volga” № 70, email [email protected], tel. 032 932 863, work time 08:30 – 17:30 h.
 • Razgrad Regional Directorate of Interior – address: 8 Kiril i Metodiy Str., email [email protected], tel. 084 622 331, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Ruse Regional Directorate of Interior – address: 49 Skobelev Blvd., email [email protected], tel. 082 882 361, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Silistra Regional Directorate of Interior – address: 144 Makedoniya Blvd., email [email protected], tel. 086 886 229, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Sliven Regional Directorate of Interior – address: 2 Doktor Mirkovich Str., email [email protected], tel. 044 644 355, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Smolyan Regional Directorate of Interior – address: 67 Bulgaria Blvd., email [email protected], tel. 030 135 345, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Sofia Regional Directorate of Interior – address: 71 Geo Milev Blvd., email [email protected], tel. 02 98 25 294, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Stara Zagora Regional Directorate – address: 16 Graf Ignatiev Str., email [email protected], tel. 042 665 598, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Targovishte Regional Directorate of Interior – address: 36 Spiridon Gramadov, email [email protected], tel. 060 160 425, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Haskovo Regional Directorate of Interior – address: 85 Bulgaria Blvd., email [email protected], tel. 038 640 355, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Yambol Regional Directorate of Interior – address: 40 Preslav Str., email [email protected], tel. 046 680 355, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Bulgarian Identity Documents Unit at Sofia Metropolitan Directorate of Interior - address: 48 Knyaginya Maria Luiza Blvd., email [email protected], tel. 02 98 23 316, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Shumen Regional Directorate of Interior – address: 2 San Stefano Str., email [email protected], tel. 054 854 449, working hours from 08:30 – 17:30 h.

 

Procedure for submission of the administrative service; issuance and required documents:

 1. Filing an application – foreign nationals can apply at a desk at the Sofia Metropolitan Directorate of Interior and at the Regional Directorates of the Ministry of Interior at the address of residence. The application is generated by the information system of the Ministry of Interior. Part of the data is automatically filled in. Applicants shall check the data, add or correct information, where necessary, and verify the data by signing the application. It is not necessary for the applicants to fill in an application in advance.
 2. Required documents (present/enclose)
 • An official document for granted refugee or humanitarian status or asylum. An original and a copy should be presented, the copy is enclosed to the application.
 • Previous Bulgarian identity document of a foreigner granted protection by the Republic of Bulgaria /if available/.
 • A national travel document used by the person to enter Bulgaria /not required if the foreign national has entered the country without documents/.
 • Certificate for entry into the register of population at the address of residence.
 • A document for paid state tax.
 • For minors, accommodated at specialized institutions, is required an original and a copy of the court decision and a positive statement by the Social Support Directorate.
 • In cases of lost, stolen, damaged or destroyed Bulgarian identification document, the person is obliged to file a written declaration within 3 days regarding the situation at the nearest local police station, the Regional Directorates of the Interior and the Bulgarian Identity Documents Directorate.
 • In case of changes in the civil status, official documents or verified copies thereof should be enclosed to the application, testifying to the new circumstances.
 1. Checking the completeness of the submitted documents: upon receipt of the documents an official of the Bulgarian Identity Documents Unit checks if the enclosed documents are complete and correct. In case of irregularities, instructions are given to the applicant.

 

Sample application for the administrative service:

 “Application for issuance of identity and residence documents to foreign nationals in the republic of Bulgaria” - the sample is for information only.

The application is filled in and printed at the desk.

 

How to apply for the service:

 1. The application for identity documents of foreign nationals granted special protection in the Republic of Bulgaria is filed in person.
 2. The application for a travel certificate of a refugee, a travel certificate of a foreign national with a humanitarian status, a travel document of a foreigner granted asylum and of persons aged under 14, is filed by a parent or a guardian thereof, who should sign the application.
 3. The application for minors and persons under judicial disability is filed in person and in the presence of a parent or an authorized representative of the municipality, who should sign the application.
 4. The application for minors accommodated and bred at specialized institutions is filed in person and in the presence of the director of the specialized institution where the child is accommodated.

The administrative services IS NOT provided electronically.

 

The term of validity of documents

 • For foreign nationals granted humanitarian status – up to 3 years.
 • For foreign nationals granted refugee status – between 3 and 5 years.
 • For foreign nationals granted asylum – up to 5 years.

   

  Fees, methods for payment and grounds for provision

  For issuance of Bulgarian Identity Document to a foreign national granted special protection the following fees (standard service – 30 calendar days) are collected:

 • Refugee card – 30 lv.
 • Card of foreign national with humanitarian status – 30 lv.
 • Card of foreign national granted asylum – 40 lv.
 • Certificates for travel abroad of a foreign national with refugee status – 50 lv.
 • Certificates for travel abroad of a foreign national with humanitarian status – 50 lv.
 • Certificates for travel abroad of a foreign national granted asylum – 55 lv.

  Accelerated service /10 work days/ - the fee is double.

  The fees are determined in Tariff № 4 for the fees collected at the Ministry of Interior.

   

  Service can be paid by:

 • A bank transfer
 • In cash, at a desk at an administrative service unit
 • By a bank card, at a desk at an administrative service unit.

 

Bodies exercising control over the activities of the service provider:

The directors of: the Sofia Metropolitan Police Directorate and the Regional Directorates of the Interior; the director of the Bulgarian Identity Documents Directorate“.

 

Order and terms for appealing the acts of the authority providing the service:

 

Pursuant to the terms and stipulations envisaged in the Administrative Procedure Code.

 

Email address for proposals

[email protected]

 

How to receive feedback on the service:

The applicant shall receive their identity document in person or through their proxy, authorized representative or director of the specialized institution from the Bulgarian Identity Documents Unit where the application was filed, depending on the type of the requested service (regular or quick) an paid state tax. Applicants must return their previous documents /if available/ upon the receipt of the new document.