МВР

ОД Враца

 

Издаване на лична карта


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Чл. 31 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 1 и чл. 18а, от Закона за българските лични документи; чл. 18 от Правилника за издаване на българските лични документи.

Орган, който предоставя административната услуга

Личните карти се издават и подменят от органите на Министерството на вътрешните работи - отдел/сектори „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи, Областните дирекции на вътрешните работи и дирекция „Български документи за самоличност“, по постоянния адрес на лицето.

Описание на процедурата по предоставяне на административната услуга

Личната карта се е основен идентификационен документ за самоличност на територията на Република България. Право да притежава лична карта има всеки български гражданин, навършил 14 години.

Всеки български гражданин е длъжен да поиска издаването на лична карта в срок до 30 дни от:

- навършване на 14-годишна възраст, за лицата, пребиваващи на територията на Република България;

- завръщането си в страната, за лицата пребиваващи в чужбина и навършили 14 години;

- получаване на удостоверение за придобито или възстановено българско гражданство.

Всеки български гражданин е длъжен да поиска издаването на лична карта в срок до 30 дни при:

-  изтекъл срок, повреждане, унищожаване, изгубване или открадване;

- промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа;

-  промяна на постоянния адрес.

В случаите, когато личната карта е  изгубена, открадната, повредена или унищожена българският гражданин обявява това обстоятелство в срок до три дни, след което подава заявление за издаване нова лична карта в срок до 30 дни.

По искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичане срока й на валидност.

Издаване и подмяна на лична карта в Република България.

За да подаде заявление за издаване на лична карта, българският гражданин (заявител) се явява лично в звеното „Български документи за самоличност” при Столична дирекция на вътрешните работи, Областната дирекция на вътрешните работи или районното управление към тях по постоянен адрес, или в дирекция "Български документи за самоличност", удостоверява своята самоличност и му се предоставя отпечатано заявление по образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданско състояние.

Заявителят проверява попълнените данни, като маркира вярно/невярно и попълва празните полета. Ако е необходимо, нанася съответните корекции в заявлението, като за всяка една корекция представя съответен удостоверителен документ по гражданско състояние:

- за промяна на имена - удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името;

- за промяна на постоянен адрес - удостоверение за постоянен адрес;

- за промяна на транслитерация - имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация съгласно таблица, като:

> в първи документ за самоличност - могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация;

> в следващ документ за самоличност - само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.

Ако заявителят желае друго лице да получи готовия документ, той посочва данните му (имена, ЕГН/ЛНЧ и № на лична карта) в заявлението.

При приемане на заявлението служител на "Български документи за самоличност" извършва проверка за пълнота и коректност на попълнените данни и приложените документи и при наличие на несъответствия дава указания на заявителя.

Заявление за издаване на лична карта може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато:

- няма промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето, и

- са му снети необходимите биометрични данни до 59 месеца от датата на подаване на заявлението;

- е предвидено в закон.

За издаване на първа лична карта се представят и:

документ за платена държавна такса (на лицата от 14 г. до 16 г. и на лицата над 70 г. първата лична карта е без такса);

- удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението;

- официален документ за придобиване на българско гражданство (издаван от Министерството на правосъдието) и копие от националния документ за самоличност или за пътуване - когато е приложимо.

За подмяна на лична карта се представят:

- лична карта (при изтичане срока на валидност; при повреждане; при съществени и трайни изменения на образа) - предоставя се за унищожаване при получаване на новата лична карта);

документ за платена държавна такса.

При подмяна на лична карта към заявлението се прилагат:

- декларация по чл. 17, ал. 1 и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи - при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта;

- официален документ от съответните компетентни органи - при съществени и трайни изменения на образа;

- валиден удостоверителен документ за трайно намалена работоспособност 50 и над 50%  - в случай че лицето има такъв. 

Служителят приема заявлението с приложените към него документи. Заснема лицето на заявителя и снема неговия подпис. Предоставя на заявителя регистрационен талон, в който са отбелязани мястото и дата на получаване.

Особеност при подаване на заявление за издаване на лична карта на:

- непълнолетни (от 14 г. до 18 г.) и на поставени под запрещение лица - подава се лично и в присъствие на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението;

- непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени за отглеждане в специализирани институции - подава се лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която е настанено по съответния ред, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ;

- непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство или в семейството на роднини или близки се подава лично и в присъствието на приемния родител, близък или роднина, който полага подпис в заявлението.

Срокове за издаване/предоставяне на лична карта:

 • обикновена услуга - до 30 календарни дни;
 • бърза услуга - до 3 работни дни;
 • експресна услуга - до 8 работни часа.

  Когато заявлението за издаване на лична карта е подадено в консулски или дипломатически представителства в чужбина, срокът за издаване е до 90 дни, за обикновена услуга, а за бърза услуга до 60 дни.

  Издаване и подмяна на лична карта на български граждани - в чужбина.

  Българските граждани, пребиваващи в чужбина, могат да подадат заявления за издаване на лични карти с обикновена или бърза услуга в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, в които има техническа възможност. Длъжностните лица при приемане на заявлението заснемат с цифрови устройства подписа и лицето на заявителя. Въвеждат личните данни от приетото заявлението, информация за приложените документи, подпис и снимка на заявителя в автоматизирана информационна система и регистрират заявлението като „Искане за издаване на лична карта“. Искането за издаване на лична карта се изпраща в дирекция „Български документи за самоличност“, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка. В срок до 5 работни дни дирекция „Български документи за самоличност“, по електронен път връща отговор до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина относно съответствието на попълнените данни в заявлението с тези в Национален автоматизиран информационен фонд „Национален регистър на българските лични документи“ и възможността за издаване на лична карта. При съответствие на данните искането се регистрира от дирекция „Български документи за самоличност“, като прието заявление за персонализиране на личната карта. В случай че има несъответствие на попълнените в заявлението данни с тези в    Национален автоматизиран информационен фонд „Национален регистър на българските лични документи“, дирекция „Български документи за самоличност“, изпраща до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина по електронен път указания за отстраняване на несъответствията. Дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина в срок до 7 работни дни уведомява заявителя. В случай че в срок до един месец от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на личната карта се прекратява от дирекция „Български документи за самоличност“.

  Документите, които следва да се представят и прилагат към подадено заявление за издаване на лична карта са както тези, които се изискват при подаване на заявление за лична карта в Република България.

  Образец на формуляра, който се попълва за предоставяне на административната услуга – да, има

  Начини на заявяване на услугата

  Заявление може да се подаде на гише в Столичната дирекция на вътрешните работи, областните дирекции на МВР и в районните управления на МВР по постоянен адрес, в дирекция "Български документи за самоличност", както и по електронен път през Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР.

  Когато заявлението се подава на гише, то се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят проверява данните, допълва или коригира информация където е необходимо и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

  Българските граждани, които пребивават в чужбина, могат да подават заявление за издаване на лична карта в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина.

  Заявление за издаване на лична карта може да се подаде и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, с притежавания от тях валиден квалифициран електронен подпис.

  Предоставяне на услугата по електронен път; ниво на предоставяне на услугата; интернет адрес

  Заявление за издаване на лична карта може да се подаде и по електронен път чрез Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР –
  https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index.

  Когато заявление за лична карта се подава по електронен път, заявителят трябва да отговаря на следните условия:

 • да е български гражданин, навършил 18 години;
 • да има валиден постоянен адрес на територията на Република България;
 • да има издаден български личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на електронното заявление и да са му снети необходимите биометричните данни;
 • да няма друго прието заявление за издаване на документ от същия вид, към момента на подаване на заявлението по електронен път;
 • да няма промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството или съществени и трайни изменения на образа на лицето;
 • да не е поставен под запрещение.

Заявление за издаване на лична карта може да се подаде и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, с притежавания от тях валиден квалифициран електронен подпис; Министерството на външните работи изпраща до заявителя на електронния адрес, посочен в заявлението, потвърждение или отказ за издаването на лична карта; в потвърждението се посочва, че документът ще бъде издаден от МВР след заплащане на държавна такса по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВнР, като получаването му ще става в консулската служба, посочена от заявителя.

Ниво - предоставяне на онлайн информация за административната услуга – начини и места на заявяване на услугите, срокове и такси; предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри; заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи и/или електронна обработка на формуляри (електронни форми) и електронна персонална идентификация на потребителите; извършване на трансакции, включващи онлайн разплащане. 

 

 

Срок на действие на документа

Срокът на валидност на издадена лична карта е:

- 4 години – на лица от 14- до 18-годишна възраст;

- 10 години – на лица от 18- до 58-годишна възраст;

- безсрочни - на лица навършили 58-годишна възраст.

 

Такси

ЛИЧНА КАРТА

ОБИКНОВЕНА

УСЛУГА

ДО 30 ДНИ - чл. 32, т. 1, б. „а“-„г“ от Тарифата

БЪРЗА

УСЛУГА

ДО 3 РАБ. ДНИ - чл. 35, ал. 1 от Тарифата

ЕКСПРЕСНА

УСЛУГА

ДО8 РАБ. ЧАСА - чл. 35, ал. 2 от Тарифата

Първа лична карта на лица между 14 и 16 г.

БЕЗ ТАКСА

БЕЗ ТАКСА

БЕЗ ТАКСА

Следваща лична карта на лица между 14 г. и 16 г. и за всяка карта на лица между 16 г.
и 18 г.

 

13 лв.

 

26 лв.

 

65 лв.

Лична карта на лица от 18 г. до 58 г.
(с валидност 10 г.)

18 лв.

36 лв.

90 лв.

Лична карта на лица между 58 г. и 70 г. (безсрочна)

11 лв.

22 лв.

55 лв.

Лична карта на лица над 70 г.

БЕЗ ТАКСА

БЕЗ ТАКСА

БЕЗ ТАКСА

Лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

 

2 лв.

 

4 лв.

 

10 лв.

Размерът на таксите, които се събират за издаване на българските лични документи са определени на основание утвърдена от Министър на вътрешните работи „Методика за изчисляване на единични цени на новите български документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства”.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

Директори на Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР; директор на дирекция "Български документи за самоличност“.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Съгласно Административнопроцесуалния кодекс.

Начини на получаване на резултата от услугата

Издадената лична карта се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Особеност при получаването на лична карта на:

- непълнолетни (от 14 г. до 18 г.) и на поставени под запрещение лица - подава се лично и в присъствие на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението. Личната карта се получава от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му;

- непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени за отглеждане в специализирани институции - подава се лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която е настанено по съответния ред, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ;

- непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство или в семейството на роднини или близки се подава лично и в присъствието на приемния родител, близък или роднина, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ.

Когато заявлението за издаване на лична карта е подадено по електронен път, документът се получава лично в звено "Български документи за самоличност" по постоянен адрес. При получаване на готовия документ заявителят е длъжен да представи оригиналите  на документите, чиито сканирани образи е прикачил към заявлението. При получаване на новата лична карта заявителят е длъжен да върне предходната.

Лична карта, издадена по заявление, подадено в дипломатически и консулски представителства на Република България в чужбина се получават в съответното представителство или в дирекция „Български документи за самоличност“, след заявяване на това обстоятелство. 

Издадена лична карта по заявление, подадено чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, се получава в консулската служба, посочена от заявителя.


МОБИЛНА СТАНЦИЯ

Сектор “Български документи за самоличност” при ОДМВР – Враца  разполага с три броя мобилни станции, с които  се обслужват хора в неравностойно положение трудно подвижните и лежащо болни хора.

Мобилна станция в сектор български документи за самоличност при  ОД МВР Враца  обслужваща общините Враца, Криводол, Мездра, Роман.

Мобилна станция в сектор български документи за самоличност Районно управление  Бяла Слатина обслужваща общините Бяла Слатина и Борован.

Мобилна станция в сектор български документи за самоличност Районно управление Оряхово обслужваща общините Оряхово, Мизия, Козлодуй, Хайредин.

 За да бъдат посетени от мобилен екип е необходимо:

Да се подаде писмено искане до директора на ОДМВР – Враца от лицето или негов близък. Необходимо да бъде посочен телефон за връзка. След  резолюция на директора, началник сектор “Български документи за самоличност” се свързва с нуждаещия се от мобилна станция или негов близък. Лицето се уведомява за размера на таксата, която следва да бъде заплатена, съгласно Тарифа № 4 по сметка на ОДМВР – Враца и необходимите документи, които трябва да бъдат приложени към заявлението. Уточнява се дата и час на посещение от мобилния екип в дома на нуждаещия се от документ за самоличност.Issuance of ID cards to Bulgarian nationals

Legal ground for provision of the administrative service

Art. 31 in relation to Art. 13, Para. 1, It. 1 and Art. 18a from the Bulgarian Identity Documents Act; Art. 18 from the Regulation of Issuance of Bulgarian Identity Documents.

Authority providing the administrative service

ID cards are issued and renewed by the authorities of the Ministry of Interior – department/units “Bulgarian Identity Documents” within the Metropolitan Police Directorate, the Regional Directorates of the Ministry of Interior and the Bulgarian Identity Documents Directorate, at the address of residence.

Description of the procedure for the provision of the administrative service

The ID card is the main document of identification in the Republic of Bulgaria. All Bulgarian nationals who are 14 years old are entitled to ID cards.

All Bulgarian nationals shall request the issuance of ID cards within 30 days upon:

- turning 14 years of age, for the persons residing in the Republic of Bulgaria;

- returning into the country, for the persons residing abroad who are 14 years old;

- receiving a certificate for obtained or restored Bulgarian nationality.

All Bulgarian nationals shall request the issuance of ID cards within 30 days in the cases where there is:

- expired validity, damaged, destroyed, lost or stolen documents;

- change of names, the unique identification number, sex, nationality or provided there are significant or permanent alteration of the facial image;

- change of address of residence.

Provided that the ID card has been lost, stolen or damaged, the Bulgarian nationals shall communicate the latter within three days and submit an application for issuance of new ID card within 30 days.

Upon request of the applicant the ID card can be issued before its validity expires.

Issuance and renewal of ID cards in the Republic of Bulgaria.

In order to submit an application for issuance of an ID card, the Bulgarian nationals (applicants) appear in person in the Bulgarian Identity Documents unit within the Metropolitan Police of the Ministry of Interior, the respective Regional Directorate of the Ministry of Interior or the local police station at the address of residence, or in the Bulgarian Identity Documents Directorate, prove their identity and receive printed application with automatically generated actual data on civil status.

The applicant checks the inserted data by ticking Yes/No and fills in the blank fields. Where appropriate, the applicant introduces all necessary corrections in the application form, presenting a document proving the relevance of the correction.

- for the change of names – birth certificate, marriage certificate, court certificate and other documents proving the change of names;

- change of address of residence – document proving address of residence;

- transliteration change – names and place of birth are printed in Cyrillic and Latin letters using English transliteration according to a template, where:

> in first identity document – in Latin letters, in a different from English transliteration way;

> in subsequent ID document – only upon presenting official documents containing the requested transliteration or upon presenting issued court decision. In the latter case, all valid documents must be replaced.

In the cases where the applicants want to have their ready document delivered to another person, they indicate the data of this person (names, unique identification number and number of ID card) in the application form.

Upon acceptance of the application, an official of the Bulgarian Identity Documents Directorate verifies that the data and supplementary documents are complete and correctly filled and gives instructions where inconsistencies have occurred.

Applications for the issuance of ID cards shall be submitted by a proxy of the applicant, which is certified by a notary authorization, in the cases where there is:

- no change of name, the single identification number, sex, residence or significant or permanent facial image changes have occurred, and

- biometrical data captured within 59 months prior to the date of submission of the application; or

- it is provided for by law.

For issuance of first ID card the following documents shall be presented:

- document for paid state fee (no fee is charged to applicants aged between 14 and 16 years old and over 70 years old);

- birth certificate, a copy of which is attached to the application;

- official document for obtained Bulgarian nationality (issued by the Ministry of Justice) and a copy of the national ID document or travel document where applicable.

For renewal of ID card the following documents shall be presented:

- ID card (upon expiration; if damaged; when significant and permanent alterations of the facial image have occurred) – is presented to be destroyed upon receiving the new ID card);

- document for paid state fee.

When renewing the ID card the following documents are attached to the application:

- Declaration under Art. 17, Para. 1 and a document proving the circumstances, where such document is available and is issued by the competent authorities – in cases of lost, stolen, damaged or destroyed ID card;

- official document issued by the respective competent authorities – when significant or enduring facial image changes have occurred;

- valid document certifying permanent disability of 50% and above 50% - where such document is available. 

The official accepts the application and the attached to it documents. They take the facial image of the applicant and capture their signature. The applicant is given a registration receipt bearing the place and the date of delivery.

Specificities of submitting an application for issuance of an ID card:

- children (between 14 and 18 years old) and persons under judicial disability – submitted in person and in the presence of a parent, guardian or custodian, who signs the application;

- children (between 14 and 18 years old) placed for rearing in special care institutions – submitted in person and in the presence of the Director of the special care institution whereat the child is placed following the relevant procedure, who signs the application and receives the ready document;

- children (between 14 and 18 years old) placed in foster families or in the family of relatives or close friends following a court decision– submitted in person and in the presence of the foster parent, close friend or relative, who signs the application.

Time limits for issuance/delivery of ID cards:

 • Standard service – up to 30 calendar days;
 • Accelerated service – up to 3 work days;
 • Express service – up to 8 work hours.

  In the cases where the application is submitted at consular or diplomatic representations abroad, the time limit for issuance is up to 90 days for standard service, and up to 60 days for accelerated service.

  Issuance and renewal of ID card of Bulgarian nationals abroad.

  Bulgarian nationals residing abroad can submit applications for issuance of ID cards via regular or accelerated service at the diplomatic or consular representations of the Republic of Bulgaria abroad, which are technically equipped for the purpose. Upon accepting the application officials take digitally the signature and the facial image of the applicant. They enter into the automated information system the personal data contained in the application, information about the attached documents, the signature and the photograph of the applicant and register the application as “Request for issuance of ID card”. The request for issuance of ID card is sent via electronic means to the Bulgarian Identity Documents Directorate using secure communication channels. Within 5 work days the Bulgarian Identity Documents Directorate via electronic means sends back a reply to the diplomatic or consular representation of the Republic of Bulgaria abroad regarding the consistency of the filled data in the application with the data contained in the National Automated Information System “National Register of Bulgarian Identity Documents” and the issuance of the ID card. Where consistency of data is identified the request for issuance is registered by the Bulgarian Identity Documents Directorate as a received application for personalization of the ID card. Where inconsistency of the data filled in the application occurs with the data contained in the National Automated Information System “National Register of Bulgarian Identity Documents”, the Bulgarian Identity Documents Directorate sends via electronic means to the diplomatic or consular representation of the Republic of Bulgaria abroad instructions for resolving the inconsistencies. The diplomatic or consular representation of the Republic of Bulgaria abroad within 7 work days informs the applicant. Provided within a month prior to this notice all inconsistencies are not resolved, the procedure for issuance of an ID card is terminated by the Bulgarian Identity Documents Directorate.

  Documents to be presented and attached to the application for issuance of ID card are the same as the documents required to submit an application for ID card in the Republic of Bulgaria.

  Standard application form to apply for the administrative service - available

  Ways to request the service

  An application can be submitted at a desk at the Metropolitan Police Directorate of the Ministry of Interior and at the District Police Stations of the MoI at permanent address of residence, at the Bulgarian Identity Documents Directorate, and via electronic means using the Portal of the MoI for provision of e-administrative services.

  When the application is submitted at a desk, it is generated by the information system of the MoI. Data is inserted automatically. The applicant verifies the data, adds or corrects information where necessary and certifies with his/her signature that the data are correct. The applicant does not need to fill in an application in advance.

  Bulgarian nationals residing abroad can submit an application for issuance of an ID card at the diplomatic or consular representation of the Republic of Bulgaria abroad.

  An application for issuance of an ID card can be submitted electronically through the automated information system for e-services of the Ministry of Interior – for Bulgarian nationals residing abroad with the valid qualified electronic signature they hold.

  Provision of the service electronically; level of service provision; internet address

  An application for issuance of ID card can be submitted electronically through the portal for provision of e-administrative services of the MoI – https://e-uslugi.mvr.bg/ ESP.Web.Portal/ Services/Index.

  When the application for issuance of ID card is submitted electronically, the applicant must meet the following criteria:

 • To be Bulgarian national who is 18 years old;
 • To have a valid permanent address of residence on the territory of the Republic of Bulgaria;
 • To be holder of issued Bulgarian identity document following an application submitted in person within 59 days prior to submitting the electronic application and to have his/her biometric data captured;
 • Prior to the electronic submission of the application, there shall not be another application of the same type for issuance of document;
 • There is no change of names, the unique registration number, sex, nationality or substantial or permanent alterations of the facial image;
 • Not to be under judicial disability.

An application for issuance of ID card can be submitted electronically through the automated information system for e-services of the Ministry of Foreign Affairs – for Bulgarian nationals residing abroad with the valid qualified electronic signature he/she holds; the Ministry of Foreign Affairs sends confirmation or refusal for issuance of ID card to the electronic address of the applicant indicated in the application; the confirmation states that the document shall be issued by the MoI upon payment of state fee via electronic means through the automated information system for e-services of the MoFA, while the delivery shall be in the consular service indicated by the applicant.

Level – on-line information for the administrative service – methods and places to request the service, deadline and fees; online access to templates of electronic applications; request and delivery of e-services including online submission of data and documents and/or e-processing of applications (e-forms) and electronic personal identification of users; transactions including on-line payment.

Validity of document

ID cards are valid for:

- 4 years – for children between 14 – 18 years old;

- 10 years – for persons 18 – 58 years old;

- no date of expiry – for persons 58 years old.

 

Fees

ID card

STANDARD SERVICE

Up to 30 days – Art. 32, It. 1, b. „а“-„d“ from the Fee

ACCELERATED SERVICE

Up to 3 work days Art. 35, Para. 1 from the Fee

EXPRESS SERVICE

Up to 8 work hours Art.35, Para. 2 of the Fee

First ID card of children 14-16 years old

NO FEE

NO FEE

NO FEE

Subsequent ID card of children between 14 and 16 years old and for each card of children between 16 and 18 years old.

 

13 BGN

 

26 BGN

 

65 BGN

ID card of persons 18-58 years old (with a 10-year validity)

18 BGN

36 BGN

90 BGN

ID card of persons 58-70 years old (no date of expiry)

11 BGN

22 BGN

55 BGN

ID card of persons over 70 years old

NO FEE

NO FEE

NO FEE

ID card of persons with permanent disability or type and level of disability 50 and above 50%

 

2 BGN

 

4 BGN

 

10 BGN

The rate of fees collected for issuance of Bulgarian identity documents is defined based on approved by the Minister of Interior “Methodology for calculation of single fees for Bulgarian identity documents, residence and driving licenses”.

Authority overseeing the activities of the body providing the service

Directors of the Metropolitan Police of the Ministry of Interior and the Regional Directorates of the MoI, the Director of the Bulgarian Identity Documents Directorate.

Order, including period allowed for appeal of the activities of the body providing the service

Pursuant to the Administrative Procedures Code.

Ways of delivery of service

The issued ID card is received in person, and in exceptional cases – by a proxy upon presenting certified by a notary authorization, or by a person whose data are indicated by the applicant in the application upon its submission before the staff member.

Specifities of ID card delivery:

- children (14 - 18 years old) and those under judicial disability – submitted in person in the presence of a parent, guardian or custodian, who lay their signature in the application. The ID card is delivered to a parent, guardian or custodian, and in exceptional cases – by a proxy upon presenting an authorization signed and stamped by a notary or by a person whose data are indicated by a parent, guardian or custodian before the official upon submission of the application;

- children (14 - 18 years old), placed for rearing in specialized child care institutions – submitted in person and in the presence of the director of the institution, whereat the child is placed following the relevant procedure, who signs the application and receives the ready document;

- children (14 - 18 years old), placed in foster families or in the family of relatives or close friend following a court decision– submitted in person and in the presence of the foster parent, close friend or relative, who signs the application and receives the ready document.

When the application for issuance of an ID card is submitted via electronic means, the document is received in person in the Bulgarian Identity Documents unit at the permanent address of residence. To receive the ready document the applicant shall present the original documents, scanned copies of which are attached to the application. Upon delivery of the new ID card, the applicant shall return the previous ID card.

An ID card issued following the submission of an application at diplomatic or consular representations of the Republic of Bulgaria abroad are delivered at the respective representation or at the Bulgarian Identity Documents Directorate upon specifying this circumstance. 

ID cards issued following submission of applications via the automated information system for e-services of the Ministry of Foreign Affairs – for Bulgarian nationals residing abroad, is delivered at the consular service indicated by the applicant.