МВР

ОД Враца

 

ЗАБРАНИ ПО ЧЛ. 60 ОТ ЗОБВВПИ

Чл. 60. (1) Забраняват се:

1. откритото носене на оръжие на обществени места, освен при осъществяване на охранителна дейност;

2. съхранението и носенето на оръжия за спортни и за културни цели с патрон в цевта или в барабана;

3. носенето и употребата на оръжие и боеприпаси:

а) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) на политически, синдикални и културни мероприятия, освен ако е необходимо за културното мероприятие;

б) на спортни мероприятия, освен ако е необходимо за самото мероприятие;

в) в обществени заведения за хранене и увеселение;

г) в молитвени домове, храмове и манастири;

д) в здравни и лечебни заведения, в учебни заведения и в социални домове;

е) при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества;

3а. (нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) употребата на:

а) огнестрелни оръжия с цел, различна от целта, за която са придобити, с изключение на случаите по чл. 95, ал. 1;

б) неогнестрелни оръжия на обществени места;

4. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) придобиването, съхранението, носенето и употребата на заглушители за оръжия, с изключение на супресори за дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели;

4а. (нова - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) придобиването, носенето и употребата на сменяемо зарядно устройство с капацитет над 20 патрона за късоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия или на зарядно устройство с капацитет над 10 патрона за дългоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия, освен в случаите по чл. 5, ал. 2 и 3;

5. използването за други цели на огнестрелни оръжия или боеприпаси за тях, когато те са придобити за културни цели;

6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, с изключение на пиротехническите изделия за превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория F1, в закрити помещения.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) Забраната по ал. 1, т. 3, букви "а" - "д" и т. 3а, буква "б" не се отнася за лица, изпълняващи служебни задължения по охрана.

(3) Забраната по ал. 1, т. 6 не се отнася за лица, притежаващи необходимата квалификация и правоспособност за безопасност на труда при взривни работи, при употреба на пиротехнически изделия за политически, спортни, религиозни, културни мероприятия и заснемане на филмови продукции, след уведомяване на съответното РУ на МВР по мястото на употребата им.