МВР

ОД Враца

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА БОЙНО ОРЪЖИЕ

Заявление по образец – Приложение № 10
Декларация по чл. 76, ал. 4, т. 2 от ЗОБВВПИ -Образец
Служебна бележка от Окръжна/Районна прокуратура, удостоверяваща, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер
Медицинско удостоверение от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания.
Ксерокопие на удостоверение за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.
Ксерокопие на диплома за завършено най малко основно образование.
Ксерокопие на лична карта.
Документ за платена държавна такса – 20 лв. за закупуване на бойно оръжие – по сметка ОДМВР  Враца