МВР

ОД Враца

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЛОВНО ОРЪЖИЕ

Заявление по образец – Приложение № 10
Декларация по чл. 76, ал. 4, т. 2 от ЗОБВВПИ -Образец
Служебна бележка от Окръжна/Районна прокуратура, удостоверяваща, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер
Медицинско удостоверение от  лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания.
Ксерокопие на членска карта и билет за лов заверени за годината.
Ксерокопие на диплома за завършено най малко основно образование.
Ксерокопие на лична карта.
Документ за платена държавна такса – 20 лв. за закупуване на ловно оръжие – по сметка ОДМВР Враца
Забележка: Когато се закупува ловно нарезно оръжие се представя ксерокопие на удостоверението за подборен лов.