МВР

ОД Враца

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА НОСЕНЕ НА БОЙНО И ЛОВНО ОРЪЖИЕ

Заявление по образец – Приложение № 10
Декларация по чл. 76, ал. 4, т. 2 от ЗОБВВПИ - Образец
Документ от стрелбищен комплекс за проведени минимум веднъж за срока на действащото разрешително учебни стрелби по програма, включваща не по-малко от 50 броя боеприпаси за всяко от огнестрелните оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 1, вписани в разрешителното.

Служебна бележка от Окръжна/Районна прокуратура, удостоверяваща, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер
Медицинско удостоверение от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания.
Удостоверение за извършен технически преглед на оръжието.
Мотиви обосноваващи необходимостта от носене на оръжие
Ксерокопие на диплома за завършено най малко основно образование.
Ксерокопие на лична карта
Документ за платена държавна такса:
-  20 лв. за носене на оръжие – по сметка ОДМВР- Враца
-  20 лв. за съхранение на оръжие– по сметка ОДМВР Враца
За продължаване срока на разрешения за носене на ловно оръжие, ловците освен горепосочените документи, представят и ксерокопие на членска карта и билет за лов, заверени за годината и удостоверение за подборен лов, когато лицето притежава нарезно ловно оръжие.
Забележка: лицата придобили огнестрелно оръжие трябва да притежават условия за съхранение на оръжието /метална каса – неподвижно захваната със секретна ключалка/.