МВР

ОД Враца

 

НЕОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ СА ПНЕВМАТИЧНИ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ И СИГНАЛНИ ОРЪЖИЯ

Чл. 4. (1) Оръжия по смисъла на този закон са огнестрелни и неогнестрелни оръжия.
(5) Неогнестрелни оръжия са пневматични и газови и сигнални оръжия.
„предупредително и сигнално оръжие” е техническо средство, конструирано за употреба на боеприпаси, използващи енергията на взривните вещества и които имат задушливо, упойващо и сълзотворно действие или светлинен и звуков ефект.
„Пневматично оръжие” е техническо средство, което чрез използване енергията на сгъстени газове може да изхвърля сачми, имащи дулен пробег, които получават целенасочено движение и причиняват механично поразяване на целта.
Чл. 54. (1) Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са длъжни в 14-дневен срок след придобиване на предупредително и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула да уведомят писмено началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.
(2) Когато лицата по ал. 1 са придобили оръжие по ал. 1 в друга държава членка, те са длъжни в 4-месечен срок след придобиването да уведомят началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.
(3) Когато физическо лице внася и/или изнася притежавано от него неогнестрелно оръжие и боеприпаси за него, е длъжно да го декларира на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП).
(4) Началникът на съответното РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице издава удостоверителен документ за извършеното уведомление по ал. 1 и 2.
Чл. 55. Лице, което продаде или дари на друго лице притежаваното от него предупредително и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула, или го замени, е длъжно в 7-дневен срок от прехвърлянето да уведоми писмено началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.
Чл. 58. (6) Физически лица, които не са навършили 18 години, не могат да придобиват и носят неогнестрелно оръжие.
§ 9. (1) Лицата, чиято дейност се състои в производство, търговия, транспортиране и/или внос/износ на пиротехнически изделия, в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона предприемат действия за издаване на съответните разрешения.
§ 10. Лица, чиято дейност се състои в производство или търговия с неогнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона предприемат действия за получаване на съответните разрешения.