МВР

ОД Враца

 

ЗАКОН ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Телефон за контакти

092/692 346

Закон за частната охранителна дейност - съдържание

Забележка: При издаване на лиценз от ГД „Национална полиция” София за извършвате на частна охранителна дейност, таксите се заплащат по сметка:

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ” – МВР

IBAN:  BG69  BNBG 9661 3100 1544 01 BIC на БНБ - BNBGBGSD