МВР

ОД Враца

 

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № 8121К-10505/12.11.2020 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс за 1 (една) вакантна длъжност

СЧЕТОВОДИТЕЛ

в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Враца, длъжностно ниво: 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 7

 

 

Обявление съгласно заповед № 8121К-10505/12.11.2020 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване за конкурс за 1 (една) вакантна длъжност СЧЕТОВОДИТЕЛ