МВР

ОД Враца

 

Обява за пазарно проучване за установяване на възможни изпълнители на СМР на обект : „Ремонт на покрива и укрепване на склад на ОДМВР – Враца“

21 ное 2017

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВРАЦА


ОБЯВА ЗА ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ
за установяване на възможни изпълнители на СМР на обект : „Ремонт на покрива и укрепване на склад на ОДМВР – Враца“,

 

     І. Пълно описание на предмета на пазарното проучване:
СМР на обект „Ремонт на покрива и укрепване на склад на ОДМВР – Враца“, съгласно количествената сметка, съдържаща се в образеца на ценовото предложение

ІІ. Изисквания за изпълнение на поръчката:
     1. Място за изпълнение на поръчката:, местността „Пискавец“, землището на гр. Враца
     2. Начин на образуване на предлаганата цена: Участникът да предложи единична цена в лева с ДДС, с включени всички дължими данъци, такси, франко мястото за изпълнение на поръчката. Предлаганите цени, посочени в ценовото предложение са окончателни и не подлежат на корекция.
     3. Критерии за оценка на ценовото предложение – най-ниска предлагана цена;
     4. Гаранционен срок на изпълнените СМР -минимален съгласно ЗУТ.
         5. Срок за изпълнение на ОП – в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след подписване на договор, при благоприятни атмосферни условия за извършване на подобен тип строително-монтажни работи.
        6. Прогнозната стойност за изпълнение на поръчка:  до 45 833,33 лв. без ДДС.

      ІІІ. Допълнителна информация:
 1. Участниците да представят:
- Заверено копие на удостоверение от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с изискванията на чл.3, ал.2 и ал.3 от Закона за камарата на строителите, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени (за право да извършва строеж от съответната категория на строежа);
-  валиден талон за регистрация в Централния професионален регистър на
строителя, удостоверяващи право на изпълнение на СМР за право да извършва строеж от съответната категория на обекта, съгласно Закона за камарата на строителите.
- Декларация за извършен оглед  на  обекта на поръчката- Приложение № 6;
 2.. Критерии за подбор:
- Доказателства за икономическото състояние– не се изисква
- Доказателства за техническите способности - Участникът да е изпълнил най-малко един обект с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните пет години от датата на подаване на офертата.
Под „идентичен или сходен” да се разбира строителство или ремонт на подобен обект.
- Технически възможности
 Участникът да представи копие от сертификат, че е сертифициран по системата за управление на качеството (сертификат за качество) - ISO 9001-2008 или еквивалент, с обхват на дейност по предмета на поръчката, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” или от друг орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието;
 3. Съпроводителни документи при извършване на строителството:
- За влаганите материали и изделия при изпълнение на СМР да съответстват на изискванията на Наредба №РД-02-20-1 на МРРБ от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р.България, както и действащата в тази област нормативна уредба в Р.България;
- Гаранционни карти;
- Документи, удостоверяващи произхода, технически характеристики и гаранционния срок на вложените материали и др.
4. Техническа спецификация
Техническата спецификация определя необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка. Възложителят е посочил видовете и количествата СМР  в Техническа спецификация – Приложение № 8.

IV. Оглед на обекта:
За да се запознаят участниците с особеностите на изпълнението на СМР е задължително извършването на оглед на обекта. Огледът на обекта ще се извърши на 27.11.2017 г. от 09.00 до 11.30 ч. и от 13.30 до 16.00 часа след предварителна заявка на тел. 092 692 455 и 092 692 515.
 Преди извършване на огледа, участникът попълва декларация - съгласие за обработване на лични данни – Приложение№ 10  и декларация, която ги задължава да пазят информацията, станала им известна при огледа – Приложение № 11 .
ОДМВР – Враца, след проверка в информационните регистри на МВР, може да откаже достъп до обекта на  даден участник или негов представител за да извършат оглед.
Участник, които не е извършил оглед на обекта се отстранява от участие в процедурата.

V  Допълнителни изисквания:
Поради спецификата на обекта на ОД МВР-Враца се налага прилагането на мерки за сигурност при изпълнение на СМР. Преди сключване на договора с участника, определен за изпълнител на поръчката същият предоставя:
 1. Списък с личните данни (трите имена, ЕГН и месторождение) на:
- лицата, които ще изпълняват дейности по договора;
- лицето, което ще осъществява постоянен контрол по спазването на мерките за сигурност при изпълнение на поръчката.
   2.Ако участникът, определен за изпълнител на поръчката, ще използва за изпълнение на поръчката подизпълнители трябва да приложи необходимите по т.1  документи и за подизпълнителите.
   3. Лицата, които ще изпълняват дейностите по договора, е необходимо да попълнят декларация - съгласие за обработване на лични данни и декларация, която ги задължава да пазят информацията, станала им известна при или по повод  изпълнение на дейностите по обществената поръчка.
   4. Лицата, които са съдружници, собственици, тези,  които   управляват  и/или  представляват фирмата, както и лицата по т. 1 подписват декларация, която ги задължава да пазят информацията, станала им известна при или по повод  изпълнение на дейностите по обществената поръчка.
  5. След проверка в информационните фондове на МВР,  ОДМВР – Враца може да откаже достъп до обекта на лицата по т.1 и т.5, а също така и на лица за работа, свързана с изпълнение на поръчката, които не фигурират в предварително подадения списък от изпълнителя .
  6. Достъпът на изпълнителя до обекта, в които ще се извършват дейности по изпълнението на поръчката да се извършва по начин и във време, съгласно пропускателния режим на ОД МВР-Враца.
  7. От страна на възложителя ще се определи лице, което да отговаря за прилагането на мерките за сигурност, осъществява постоянен контрол и оказва съдействие при изпълнението на задачите по обществена поръчка.

VI. Допълнителни указания
1. Подготовка на офертата
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.
 Офертата трябва да е изготвена на български език, съобразно настоящата документация, Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на ЗОП. Към офертата трябва да са приложени всички изискуеми от Възложителя документи.
Изискуемите документи към офертата трябва да бъдат представени в оригинал или заверено копие от участника с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно изискванията на Възложителя към конкретните документи на български език.
 Когато е представен документ на чужд език, той се придружава от официален превод на български език.
Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 30.03.2018 г.,до  17:30 часа.
Участникът не може да предлага варианти на офертата си.
Офертите на участниците ще се приемат на електронно гише на ОДМВР - Враца на адрес: гр. Враца, ул."Поп Косто Буюклийски” № 10 в срок до 17:30 часа на 29.11.2017 г. .
Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен по-горе. Върху опаковката участникът посочва:
1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. Наименование на предмета на поръчката.
2. Не се приемат оферти, които:
     -  са подаден или получени по куриер, след изтичане на крайния срок;
     - са подадени в незапечатана, прозрачна или с нарушена цялост опаковка;
3. Отстранява се от участие кандидат:
     - който е представил предложение, което е непълно или не отговаря на изискванията, на настоящата документация за участие.
     - който е представил повече от едно предложение.

VІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
1.   Информационен лист – Приложение № 1;
2. Декларация за липса на присъди – Приложение № 2;
3. Декларация  за липса на задължения – Приложение № 3;
4. Техническо предложение – Приложение № 4
5. Ценово предложение – Приложение № 5;
6. Декларация за извършен оглед  на обекта.- Приложение № 6
7. Декларация за запознаване и приемане на документацията – Приложение № 7
8. Техническа спецификация – Приложение № 8.
9. Проект на договор – Приложение № 9.
10. Декларация  съгласие обработка лични данни оглед – приложение № 10
11. Декларация, която ги задължава да пазят информацията, станала известна при огледа – Приложение №11
12. Декларация съгласие обработка лични данни при СМР – Приложение№12
13. Декларация, която ги задължава да пазят информацията, станала известна при СМР – Приложение №13


     Лице за контакт: инж. Теодоси Станков– 092 / 692 455
  

Прикачени документи Декларация за липса на задължения - Приложение № 3   (doc - 35,00KB) - 20 ное 2017 15:42
декларация тайна оглед - Приложение № 11   (doc - 24,00KB) - 20 ное 2017 15:42
декларация тайна СМР - Приложение №13   (doc - 25,00KB) - 20 ное 2017 15:42
информационен лист - Приложение №1   (doc - 42,00KB) - 20 ное 2017 15:42
Обява пазарно проучване   (doc - 56,00KB) - 20 ное 2017 15:42
Проект на договор - Приложение № 9   (doc - 66,00KB) - 20 ное 2017 15:42
Техническа спецификация - Приложение № 8   (docx - 22,00KB) - 20 ное 2017 15:42
техническо предложение - Приложение №4   (docx - 20,00KB) - 20 ное 2017 15:42
Ценово предложение - Приложение № 5   (doc - 119,00KB) - 20 ное 2017 15:42
декларация съгласие обработка данни СМР - Приложение№12   (doc - 24,00KB) - 20 ное 2017 15:42
декларация съгласие оглед - Приложение №10   (doc - 25,00KB) - 20 ное 2017 15:42
Декларация оглед обект - Приложение №6   (docx - 14,00KB) - 20 ное 2017 15:42
декларация липса присъда -Приложение № 2   (doc - 34,00KB) - 20 ное 2017 15:42
декларация запознавани е приемане документация- приложение №7   (docx - 14,00KB) - 20 ное 2017 15:42

 21 ноември 2017 | 08:58