МВР

ОД Враца

 

Основен ремонт на сградите , предоставени за управление на ОДМВР – Враца

14 авг 2018

 

 Директорът на ОДМВР - Враца, наричан по-нататък “Възложител”, организира провеждане  на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет:  "Основен ремонт на  сградите, предоставени за управление  на ОДМВР – Враца“, чрез събиране на оферти с обява.

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до цялата документация за участие в процедурата в рубрика “Профил на купувача” на електронната страница на ОДМВР - Враца, на следния интернет адрес: http://www.vratza.mvr.bg

 

Прикачени документи Документация   (docx - 60,00KB) - 14 авг 2018 16:44
Обява обществена поръчка лист1   (jpeg - 463,00KB) - 14 авг 2018 16:44
Обява обществена поръчка лист2   (jpeg - 667,00KB) - 14 авг 2018 16:44
Обява обществена поръчка лист 3   (jpeg - 499,00KB) - 14 авг 2018 16:44
Обява обществена поръчка лист 4   (jpeg - 359,00KB) - 14 авг 2018 16:44
приложение № 1 - информационен лист   (doc - 42,00KB) - 14 авг 2018 16:45
приложение № 2 - декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7   (doc - 35,00KB) - 14 авг 2018 16:45
приложение № 3 - декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5   (doc - 38,00KB) - 14 авг 2018 16:45
приложение № 4 - техническо предложение   (doc - 53,00KB) - 14 авг 2018 16:45
приложение № 5 - ценово предложение   (doc - 100,00KB) - 14 авг 2018 16:45
приложение № 6 - Декларация за използване на подизпълнител   (doc - 35,00KB) - 14 авг 2018 16:46
приложение № 7 - съгласие подизпълнител   (doc - 30,00KB) - 14 авг 2018 16:46
приложение № 8 - декларация ЗИФОДЮПДРЦТЛТДС   (doc - 51,00KB) - 14 авг 2018 16:46
приложение № 9 - декларация конфиденциалност   (doc - 31,00KB) - 14 авг 2018 16:46
приложение № 10 - декларация свързаност   (doc - 28,00KB) - 14 авг 2018 16:46
Приложение № 11 - Декларация оглед обекти   (docx - 14,00KB) - 14 авг 2018 16:46
приложение № 12 - техническа спецификация   (doc - 78,00KB) - 14 авг 2018 16:46
Приложение № 15 - декларация тайна оглед -   (doc - 24,00KB) - 14 авг 2018 16:47
Приложение № 16 -декларация съгласие обработка данни СМР   (doc - 24,00KB) - 14 авг 2018 16:47
Приложение № 17 -декларация тайна СМР   (doc - 25,00KB) - 14 авг 2018 16:47
Приложение №13 - проект на договор   (docx - 32,00KB) - 14 авг 2018 16:47
Приложение №14 - декларация съгласие оглед   (doc - 25,00KB) - 14 авг 2018 16:47
Протокол с разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в обществената поръчка   (doc - 113,00KB) - 14 сеп 2018 16:31
Окончателен протокол избор на изпълнител по ОП "Основен ремонт на сградите, предоставени за управление на ОДМВР-Враца "   (doc - 59,00KB) - 25 сеп 2018 17:10

 30 август 2019 | 10:46