МВР

ОД Ямбол

 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

 

Информация за предоставяните административни услуги:
449 Издаване на сертификат за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност
987 Издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност
988 Издаване на разрешениe за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди ...
1305 Издаване на Становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с разрешаване ползването на строежите
1528 Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност
1773 Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН

Administrative services

Анкетна карта
Организация за предоставяне на административни услуги

Ред за предоставяне  на административните услуги:
      За да бъде издаден необходимия документ заинтересованото лице подава искане по образец в съответното структурно звено.
      За извършената услуга се заплаща такса по Тарифа № 4 (ДВ бр.27/1998 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.27/2012 г.) за таксите, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси; Раздел VІ чл. 31.

Тарифа №4

Приемане на документи и предоставяне на информация за хода на преписката:
РДПБЗН - Ямбол
Адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 18
Адрес на електронна поща: [email protected]
Телефон за връзка: 046/680670

РСПБЗН - Ямбол
Адрес: гр. Ямбол, ул. „Преслав“ № 60
Адрес на електронна поща: [email protected]
Телефон за връзка: 046/661241

РСПБЗН – Eлхово
Адрес: гр. Елхово, ул. „Огнеборец“ № 1
Адрес на електронна поща: [email protected]
Телефон за връзка: 04788/8310

РСПБЗН – Стралджа
Адрес: гр. Стралджа, ул. „Aлександър Стамболийски“ №57
Адрес на електронна поща:  [email protected]
Телефон за връзка: 04761/5210

Работно време: Понеделник – Петък от 08:30 до 17:30

Начин на плащане: По банков път.
IBAN: BG80UBBS80023112499510
Обединена българска банка АД, клон Ямбол

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: [email protected] 

 
Regional Directorate of Fire Safety and Civil Protection - Yambol
Address: reg. Yambol, Yambol Municipality, Yambol, 18, George Papazov Str.

Contact phone: 046/680670
E-mail: [email protected]

RSFSCP – Yambol
Address: Yambol, 60, Preslav Str.
Е-mail: [email protected]
Contact phone: 046/661241

 

RSFSCP - Elhovo
Address: Elhovo, 1, Ognebotetc Str.
Е-mail: [email protected]
Contact phone: 04788/8310

RSFSCP - Straldzha
Address: Straldzha, 57, Alexandar Stamboliiski Str.
Е-mail: [email protected]
Contact phone: 04761/5210

 

Working hours: Standard working hours: 08:30 to 17:30
The standard working time for the civil servants in MoI is 8 hours per day and 40 hours per week, in a 5-day working week.
Service payment: By a bank transfer.
IBAN: BG80UBBS80023112499510