МВР

ОД Ямбол

 

Обява за стартиране на процедура за набиране, подбор, проучване и утвърждаване на кандидати за една вакантна длъжност „системен оператор“ - по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда

01 юни 2020

О Б Я В А 

На основание Заповед с УРИ 326з-950/29.05.2020 г., Областна дирекция на МВР - Ямбол

ОТКРИВА

ПРОЦЕДУРА за набиране, подбор, проучване и утвърждаване на кандидати за лица, работещи по трудово правоотношение /ЛРТП/, за длъжността „системен оператор“ - по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (за заместване на служител, който отсъства от работа), в сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР - Ямбол - 1 щ. бр.  ...     

1. ОБЯВА от 29.05.2020 г.
2. Протокол за допуснатите до участие в конкурсната процедура
3. Протокол за кандидатите допуснати до събеседване за установяване на професионален опит
4. Прокол за крайно класиране на кандидатите

 24 юни 2020 | 17:25