МВР

ОД Ямбол

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ (АИС) в ОДМВР - Ямбол

30 дек 2020

Документите могат да бъдат подавани в 10 дневен срок от публикуване на обявлението, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в ОДМВР и по електронен път на e-mail: [email protected]


На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждането на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и МЗ № 8121К-10759/24.11.2020 г. в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ (АИС) в сектор “Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР - Ямбол.

ОБЯВЛЕНИЕ с рег.№ 8121р-21860 от 23.12.2020 г.
Списък на кандидатите допуснати до участие в конкурсната процедура
Протокол за кандидатите дапуснати до етап - практически изпит
Протокол за кандидатите допуснати до заключително интервю
Протокол за изменение на протокол с УРИ 326р-2575/12.02.2021 г.
Протокол за крайно класиране по конкурсната процедура

 18 февруари 2021 | 14:58