МВР

ОД Ямбол

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ при Областна дирекция на МВР – Ямбол

30 юли 2018

Документите могат да бъдат подавани в ОДМВР-Ямбол всеки работен ден до 09.08.2018 г. включително, от 10:00 до 12:00 часа и от 15:00 до 17:00 часа

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и МЗ № 8121К-7969/17.07.2018 г. в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс за длъжността: СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР - Ямбол, длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво - 6.

Рег. 8121р - 15654 от 26.07.2018 г.
Списък за кандидатите допуснати до участие в конкурсната процедура

 16 август 2018 | 11:26