МВР

ОД Ямбол

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ при ОДМВР - Ямбол

15 юни 2020

Документи могат да бъдат подавани лично или чрез пълномощник в срок до 25.06.2020 включително, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в ОДМВР - Ямбол

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждането на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и МЗ № 8121К-6700/03.06.2020 г. в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс за длъжността: СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР - Ямбол, длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво - 6.


Обявление рег.№8121р-9551 от 11.06.2020 г.
Списък на кандидатите допуснати до участие в конкурсната процедура
Списък с резултатите от тестовете по конкурсната процедура
Протокол за крайното класиране на участниците в процедурата

 05 август 2020 | 15:50