МВР

Дирекция "ИА"

 

Функции

1. организира и води централизирания оперативен отчет на МВР, като:

а) осъществява дейности по регистрацията, промените, движението, архивирането, съхранението и ползването на делата на оперативен отчет;

б) осъществява справочна, уведомителна и сигнална дейност по делата на оперативен отчет, включително като изготвя необходимите образци на документи, свързани с дейността по оперативния отчет;

в) изготвя аналитични и статистически документи по оперативния отчет;

г) осъществява координацията и предоставя данни от оперативния отчет на други държавни органи и на органите на съдебната власт за нуждите на конкретно наказателно дело;

д) оказва методическа помощ и контрол на звената за оперативно-статистически отчет;

е) съхранява постоянно документи, създадени в резултат на оперативно-издирвателната дейност на структурите в МВР;

2. осъществява дейности на архив по смисъла на Закона за Националния архивен фонд при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, като:

а) приема, регистрира, обработва и опазва документи, изготвени от структурите на МВР, като създава фондове за временно и постоянно запазване;

б) предоставя информация и документи на структурите на МВР, на държавни органи, юридически лица и граждани;

3. събира, проучва, съхранява, документира и представя документи, културни ценности и образци, свързани с историята на МВР, с познавателна, образователна и естетическа цел, като води на отчет и контролира музейните колекции в структурите на МВР съобразно спецификата на дейността си;

4. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на структурите в МВР по направление на дейността си.

(2) Дейността по ал. 1, т. 1 и т. 2, буква "б" се осъществява при условия и по ред, определени с акт на министъра на вътрешните работи.

(3) Министърът на вътрешните работи управлява архивния фонд на МВР чрез ДИА при спазване изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Закона за защита на класифицираната информация.