МВР

ОД Русе

 

26 окт 2021

ВАЖНО - МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИ ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН

 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИ ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН

I. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:

Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.
Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
Изучавайте и стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя!
При необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти.
Включвайте електроуредите само към силови токови кръгове с подходящо за целта сечение на проводниците.
Контактите трябва да са тип “ШУКО”, по възможност директно от контакта, а не чрез разклонители.
Знайте, че няма електроуреди, които да могат да ви служат пожаробезопасно вечно. След изчерпване на лимита им годност те губят своята надеждност и безопасност.
Не ползвайте отоплителни уреди с открити реотани.
Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи.
Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите.
При включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение!
Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.
Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора! Те са най-рисковата социална група при пожар!
Специално внимание трябва да отделите на пожарната безопасност на топлоакумулиращите електроуреди. Монтажът им трябва да се извърши от специалист. Захранването им трябва да е на отделен токов кръг с автоматичен предпазител при сечение на захранващия проводник не по-малко от 4 кв. мм.
Трябва да запомните: При пожар уреди под напрежение или включени към електрическата мрежа не могат да бъдат гасени или охлаждани с вода! Това може да стане само след изключване на електрическия ток от централното електрическо табло или от етажното такова! Има опасност от токов удар с фатални последици!

II. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА)

Използването на отоплителни и нагревателни уреди е широко застъпено и днес, като често се подценява пожарната им опасност.
За тяхната безопасна експлоатация също е необходимо съобразяването с инструкциите на производителя. Горивните камери на такива уреди са изчислени на определен тип гориво и при ползването на друг вид с по-висока калоричност стените на печките прогарят.
Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
Още при инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазят следните изисквания:
- отстояние от горими предмети не по-малко от 80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;
- задължително поставяне на негорима подложка с прагове от трите страни с размер 30 см отпред и по 20 см отстрани уреда;
- стабилно укрепване на димоотводните тръби (кюнците).
Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени капаци.
В комините на сградата не трябва да имат фуги към помещенията и те периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди.
Преминаването на комините през горими междуетажни конструкции, както и през таваните трябва да е специално защитено с негорими материали.
Комините трябва да са измазани отвън и отвътре. От по-старите сгради трябва да бъде отстранена допусканата в миналото строителна неизправност – вградена дървена греда в конструкцията. Пожарната опасност в този случай не е за подценяване– през комина преминават нагрети до висока температура продукти на горенето, които променят състава на дървесината и водят до запалване.
Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалителни течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден.
Винаги след ползване на печка на твърдо гориво тя трябва да се угасява докрай. Опасно е т. нар. непълно горене или тлеене на дървесината, при което се отделя силно токсичният продукт на горенето въглероден двуокис. Той не се усеща, но може да доведе до задушаване. Ако печката се самозагаси, трябва да почистите горивната и камера!
Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци!
Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи за сушене и др. леснозапалими материали.
Зиданите печки (камините) трябва да са монтирани на конзоли, вградени в носещи стени на плътна негорима основа с височина поне 25 см. от горимия под до огнището. Те трябва да са добре измазани или изолирани с негорими материали, като не се допускат никакви процепи и пукнатини, през които горенето може да се разпространи към съседни помещения.
Важно е спазването и на правилата за съхраняване на горивата. Това трябва да става в специално устроени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене.
Пристроените към къщите навеси трябва да са с негоримо покритие до плътни негорими стени. При наличие на влага въглищата могат да се самозапалят!
Въглищата да се складират най-много до 2 метра височина на отделни купчини.
Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!
Процесът на горене е особено интересен за малчуганите, а детската игра с огън е сред причините за пожар с най-тежки последици!
Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди!
Никога не ги заключвайте!
Техният интерес трябва да бъде задоволен с Вашите ясни обяснения и указания как пожаробезопасно трябва да се използват отоплителните уреди!

III. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТЕЧНО ГОРИВО (НАФТА):

Нафтата е висококалорично гориво с относително ниска цена. Безопасното и ползване трябва да бъде съобразено обаче с високата и пожарна опасност като леснозапалителна течност. Не по-малко опасни са нагретите пари, което може да доведе и до взрив.
Нафтовите печки трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни.
Внимателно трябва да бъде следена изправността на дозаторите, спирателната и контролно-измервателната арматура, термозащитата и автоматиката на уреда.
Не бива да се допускат нарушения на целостта (прогаряния) на стените на разходния резервоар и на горивната камера.
Недопустимо е зареждането с гориво на неизстинала нафтова печка поради нагретите пари в горивната камера.
При разливане на гориво незабавно нагрятата течност около резервоара и печката трябва да бъдат отстранени.
Недопустимо е в нафтови печки – стандартно изпълнение, да се ползват отпадъчни нефтопродукти с неясен състав и произход!
Важно! В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди.
Недопустимо е съхраняването на нафтата (и други леснозапалими течности) да става в общите части на кооперации и жилищни блокове (мазета, тавани и др.).
За безопасно съхранение трябва да се използват херметично затварящи се съдове, които не се наелектризират.

IV. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ГАЗОВО ГОРИВО (ПРОПАН-БУТАН):

Дейностите по устройването и техническото поддържане на газовите отоплителни уреди трябва да се извършват само от специалисти. Експлоатацията им следва да се осъществява само след предварително обучение от лица над 14-годишна възраст.
Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа.
Необходимо е уредите да са стандартно изпълнение и в никакъв случай да не се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход.
Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация.
Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота нула (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.
Нaрушаването на херметичността на газопроводите (маркучите или шланговете) с изтичане на газ в затворено пространство е изключително опасно.
В случай, че усетите специфичната миризма на газ, веднага затворете вентилите и започнете проветряване (!) на помещението. Газ пропан-бутан е по-тежък от въздуха и се наслагва в ниските части на помещението, поради което проветряването трябва да се извърши и за най-ниските точки.
В случай на оттечка над допустимата концентрация при минимална мощност на източник на запалване може да се се възпроизведе взрив. Ако е тъмно, не палете лампата и не ползвайте открити огнеизточници – запалки, свещи и др. По най-бързия начин изключете електрическия ток.
Проверката за изтичане на газ в никакъв случай да не се извършва чрез поднасяне на открит огън към съмнителното място. Това можете да извършите чрез сапунен разтвор на мястото на евентуалното изтичане.
Необходимо е да знаете, че при всяко напълване отново на битовите бутилки с газ на определените за това газстанции се извършва задължителна проверка на годността на съда под налягане.
Периодично той трябва от оторизираните за това органи да се подлага на проверка по специална методика за откриване на скрити дефекти.
Не поемайте излишен риск и не практикувайте напълване с газ на по-малки бутилки от такива с по-голяма вместимост.
Всички профилактики, които трябва да бъдат извършвани, задължително са посочени в инструкциите на производителя на съответния газов уред. Изисквайте от търговците при покупка на уред да Ви бъде предоставена съответната инструкция на български език.

 

ДВАМА СА ЗАДЪРЖАНИ ПРИ СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА РУСЕНСКАТА ПОЛИЦИЯ СРЕЩУ НАРКОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО

При действията, реализирани под надзора на прокуратурата, са открити и иззети количества от различни видове наркотици, пособия за претегляне и вещества, използвани за производството им

 

 

Специализирана полицейска операция по линия „разпространение на наркотични вещества” е проведена на територията на гр. Русе от служители на ОДМВР – Русе /Второ РУ и сектор ПКП при ОДМВР/, под надзора на Окръжна прокуратура – Русе. В хода на предприетите и реализирани действия е задържан 21-годишен русенец, у когото полицаите са открили около 5 грама кокаин, 3 грама марихуана и грам метамфетамин, като е изяснено, че въпросните наркотични вещества той бил закупил от друг русенец – мъж на 40 г. Последвало е претърсване на адреси, ползвани от 21-годишния – апартамент в града и къща в с. Писанец, като там служителите са намерили и иззели - вещества, използвани за производство на наркотични вещества -  туби със сярна киселина, бориева киселина и лидокаин, както и мобилен телефон. На адреса на другия мъж, където също е извършено претърсване, са открити още количества наркотици - 4 грама марихуана, електронна везна и парична сума, както и 20 грама марихуана в коридор, водещ към избеното му помещение. При допълнителните, последващи оперативно-издирвателни мероприятия, криминалистите са установили, че 40-годишният русенец е ползвал и друго жилище - апартамент на същия адрес, но на друг етаж в същия вход, където впоследствие са открити и иззети 45 грама кокаин, 8 грама амфетамин, 150 грама марихуана и електронна везна.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на ОДМВР - Русе за престъпление по чл. 354а, ал.1 от НК. На двамата мъже е повдигнато обвинение, като те са задържани с постановление на прокурор за срок от 72 часа.

 

 

 

15 окт 2021

ЗАПОЧНА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДМЯНА НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС В СЕКТОР „БДС“ ПРИ ОДМВР – РУСЕ

Водачите ще могат да издължат неплатените си глоби и да получат невръчените си електронни фишове по ЗДвП на място в звеното

 

От днес в сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР - Русе е в ход прием на заявления за подмяна на свидетелства за управление на моторни превозни средства /СУМПС/. Тези заявления се приемат при изтекъл или изтичащ срок на валидност на свидетелството, промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия, транслитерация или постоянен адрес, също и при издаване на дубликат на СУМПС, при повреждане, унищожаване, изгубване или кражба.

Припомняме, че заявления за СУМПС, досега се приемаха в сектор „Пътна полиция“, както и в звената в районните управления в градовете Бяла, Ветово, Сливо поле и Две могили, а отскоро и в новооткрития административен център в жк „Дружба“ в Русе.

Обръщаме Ви внимание, че в паспортните звена ще се изпълняват само обикновени поръчки за издаване на СУМПС. Бързите и ускорени остават в сектор „Пътна полиция“. 

Водачите ще могат да издължат неплатените си глоби и да получат невръчените си електронни фишове по ЗДвП на място в звеното.
Напомняме на гражданите, че за да им бъде издадено СУМПС, те трябва да разполагат с валиден документ - медицинско свидетелство, необходимо за съответната категория.

Административното обслужване на гражданите в сектор „БДС“ в сградата на ОДМВР-Русе, както и в новия център в жк „Дружба“, се осъществява  СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАН ЧАС НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР   082 / 88 22 88.

 

 

 

11 окт 2021

КОМИСАР ЯВОР ДИМИТРОВ Е НОВИЯТ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА ОДМВР - РУСЕ

 

 

 

Със заповед на министъра на вътрешните работи комисар Явор Димов Димитров е назначен за ВПД заместник-директор и началник на отдел „Криминална полиция“ при Областна дирекция на МВР – Русе.

Директорът на ОДМВР-Русе старши комисар Мирослав Дамянов днес представи официално комисар Димитров пред ръководството на областната дирекция и състава на отдел „Криминална полиция“.

Явор Димитров е роден в Русе на 9 март 1971 г. Завършил е висше образование в Русенски университет “Ангел Кънчев“ през 1999 г. със специалност “Стопански мениджмънт“. Работи в системата на Министерството на вътрешните работи от 2001 г., когато е назначен в сектор „Криминална полиция“ към Второ РПУ - Русе при РДВР - Русе. Последователно е преназначаван на длъжности в сектор “Криминална полиция” към Второ РПУ - Русе и в сектор “Криминална полиция” към РЗ “Полиция” при РДВР - Русе, през 2009 г. оглавява група “Наркотици” в сектор “Криминална полиция” в областната дирекция, през 2012 г. заема поста на началник сектор “Криминална полиция” към Второ РУ в Русе, а през миналата година е временно преназначен на длъжност началник на Второ РУ в Русе, след което отново оглавява сектор „Криминална полиция“ към Второ РУ до момента.
По време на службата си Явор Димитров е повишаван и награждаван многократно за постигнати високи резултати в служебната си дейност.

 

05 окт 2021

ЗА ОД НА МВР РУСЕ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО