МВР

ОД Русе

 

Сектор "Базова научно-техническа лаборатория"

Сектор "Базова научно-техническа лаборатория" извършва дейности, свързани с огледи на произшествия, чрез използване на научни знания, технически средства, тактически подходи, правила за откриване, фиксиране, изземване и предварителна оценка на различни видове следи и веществени доказателства, както и документиране и събиране на различни видове следи и веществени доказателства, тяхното изследване и изготвяне на криминалистически експертизи. Служителите, осъществяващи този вид дейности, притежават специални познания из различни области на науката, техниката и изкуството.

Със своята дейност секторът подпомага разследващите органи в борбата с престъпността.

Организационно в сектор БНТЛ при ОДМВР-Русе са обособени две групи:

 • група "Криминална техника” (група КТ);
 • група "Съдебна химия и биология” (група СХБ).

Група "Криминалистическа техника” (група КТ):

Важно функционално задължение на експертния състав в група КТ са участие в огледи на местопроизшествия, както и експертно-изследователска дейност, която с доказателствената си сила да отразява истината. Със своите знания, умения и опит експертите и младши експертите извършват изключително голяма по обем работа, както на огледите на местопроизшествия за откриване и изземване на различни видове следи и веществени доказателства, така и при експертните изследвания, водещи до документиране, доказване и разкриване извършителите на престъпления.

За постигане на високо качество на експертната работа експертите–криминалисти са разпределени според специализацията си в различни области от науката и техниката, вследствие на което се извършват следните видове изследвания:

Дактилоскопия:

 • сравнително изследване на дактилоскопни следи и отпечатъци;
 • изследване на обекти и веществени доказателства в лабораторни условия с цел откриване, фиксиране и изземване на дактилоскопни следи;
 • проверка и запис на дактилоскопни следи в база данни на Автоматизираната дактилоскопна система (AFIS);
 • идентифициране на лица и трупове с неустановена самоличност;

Трасология:

 • изследване и идентификация на следи от обувки;
 • изследване и идентификация на следи от оръдия за взлом и технически средства;
 • изследване и идентификация на следи от МПС, номера на рама и двигател;
 • установяване на цяло по части.

Балистика:

 • изследване и идентификация на огнестрелни оръжия, гилзи и куршуми;
 • изследване на различни видове боеприпаси и следи от изстрела.

Графически изследвания на почерк:

 • изследване на ръкописни текстове и установяване на автора им;
 • изследване на подписи и установяване на автора им.

Други технически изследвания:

 • изследване на различни документи и ценни книжа;
 • изследване на отпечатъци от печати и щемпели;
 • установяване на подправки и заличавания в документи;
 • цифрови видеозаписи от охранителни камери;
 • портретна експертиза;
 • установяване и снемане на информация от различни устройства за запаметяване на информация – мобилни телефони, компютри и др.;
 • заснемане с видеокамера на тежки произшествия и архивиране на видеоматериала в цифров вид.

Група "Съдебна химия и биология”:

Основната дейност на експертите се извършва в химическа и биологична лаборатории. В организационен план работата е строго диференцирана и всяка лаборатория извършва специфичните си анализи. При необходимост специалистите вземат участие при извършване на огледи на произшествия, изискващи тяхната компетентност.

В химическата лаборатория се извършват следните видове анализи:

 • криминалистически изследвания на влакна, бои и други микрообекти;
 • проявяване на скрити (латентни) дактилоскопни следи чрез обработване в цианакрилатна или нинхидринова среда;
 • проявяване на заличени фабрични номера и знаци върху метални повърхности;
 • изследване на барут, нагар, боеприпаси и следи от барут и метални частици;
 • изследване на текстове, написани с мастило, туш, химикал и определяне на партидно сходство;
 • изследване на кръв за установяване на количеството етилов алкохол и наличие на карбоксихемоглобин в случаите на смърт, причинена от пожар или задушаване с отработени газове;
 • изследване на маркирано дизелово гориво в системата на БДЖ;
 • изследване на веществени доказателства от пожари за установяване наличие на леснозапалими вещества;
 • изследване на наркотици – психоактивни вещества с природен произход.

В биологичната лаборатория се извършват следните видове анализи и изследвания:

 • изследване на кръв за установяване на видова принадлежност – човешка или животинска;
 • изследване на кръв за установяване на групова принадлежност – определяне на типа на кръвната група по системата „АВО”;
 • изследване на сперма в случаите на извършени полови престъпления;
 • изследване на слюнка за определяне на секреторния тип на лицето;
 • изследване на косми и влакна;
 • изземване на материал за ДНК анализ.